Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Rurzycy

Kod obszaru:

PLH300017

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1766 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje 25 kilometrową dolinę rzeki Rurzycy, która wypływa z jeziora Krąpsko Małe i płynie malowniczą głęboko wciętą doliną wśród Lasów Wałeckich. Teren ten stanowi malownicza rynna odpływowa dawnych wód lodowcowych wypełniona torfami oraz mułami i piaskami jeziornymi, w której znajduje się sześć jezior polodowcowych połączonych rzeką Rurzycą, wpadającą do rzeki Gwdy. Obszar w większości jest porośnięty przez lasy iglaste (67%). Poza nimi występują tu zarówno naturalne lasy mieszane na stromych zboczach doliny jak i źródliskowe olszyny. Tylko niewielkie fragmenty obszaru zajęte są przez łąki i inne tereny otwarte. Obszar wyróżnia się kompleksem unikalnych, doskonale zachowanych źródlisk i torfowisk niskich, wyróżniających się w skali ponadregionalnej bogactwem flory i rzadkich fitocenoz torfotwórczych. Jedno z najważniejszych miejsc występowania skupisk ekosystemów źródlisk i torfowisk niskich w północnej Polsce. Torfowiska nadrzeczne i olszyny źródliskowe wykształcone są tutaj w klasycznej formie. Jest to najbardziej wartościowy fragment Lasów Wałeckich. Na tym obszarze stwierdzono występowanie 10 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dytektywy Siedliskowej. W sumie siedliska z załącznika I DS. zajmują ponad 50% obszaru, który uznano za najważniejszy dla ochrony występujących w rozproszeniu priorytetowych źródlisk wapiennych i torfowisk zasadowych, a także zbiorowisk włosieniczników. Na terenie ostoi występują również 2 gatunki z II załącznika Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

W pobliże ostoi najłatwiej można dojechać samochodem drogą nr 22 z Wałcza do miejscowości Szwecja. Można również wcześniej z drogi nr 22 skręcić w prawo do miejscowości Czechy. Miejscowością położoną najwyżej na trasie szlaku kajakowego do, której można dojechać samochodem są Trzebieszki. Dojechać tam można również drogą nr 22 przejeżdżając Szwecję i jadąc dalej prosto. Obszar jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo i najbardziej atrakcyjnych turystycznie fragmentów borów Krajeńskich. Największą atrakcją Doliny Rurzycy są spływy kajakowe. Na miłośników tego sportu czeka czysta woda i piękne lasy na całej długości trasy. Szlak kajakowy Rurzycy od 1993 nazwany został im. Jana Pawła II. W 1978r. płynął tędy abp. Karol Wojtyła, a w miejscu gdzie biwakował jest pamiątkowa tablica i betonowy pomnik z wtopionymi kamieniami przywiezionymi z Dunajca. Odbywają się tu msze święte, m.in. w rocznicę śmierci Papieża. Z okazji 25-lecia pontyfikatu w październiku 2003 r. na drzewie obok pomnika zawieszono dębowy krzyż z wyrzeźbionymi wiosłami i głową Chrystusa. Na terenie ostoi występują również dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej oraz do wędkarstwa. Nad jeziorami Krępsko Górne i Średnie odbywają się co roku spinningowe zawody wędkarskie "Szczupak Doliny Rurzycy" im. red. Pawła Piotrowskiego. Noclegi w pobliżu ostoi można znaleźć w gospodarstwach agroturystycznych w miejscowościach na terenie gmin Szydłowo, Jastrowie i Wałcz lub na polach biwakowych znajdujących się w pobliżu szlaku spływu kajakowego. Największym miastem w sąsiedztwie terenu ostoi jest Wałcz z dobrą bazą noclegową i gastronomiczną.

Wałcz
Agroturystyka
Turystyka krajoznawcza: późnobarokowy zespół architektoniczny gimnazjum jezuickiego z XVIII w., klasycystyczny budynek Muzeum Ziemi Wałeckiej z końca XVIII w., neoromański kościół prawosławny z XIX w., neogotycki budynek poczty głównej z 1895 r., neogotycki kościół p.w. św. Antoniego z 1903 r., neogotycki kościół p.w. św. Mikołaja z 1865 r., neorenesansowy budynek ratusza z 1890 r., fragment niemieckich fortyfikacji obronnych będących częścią Wału Pomorskiego (płd.- wsch. część miasta)
Turystyka aktywna: piesza, rowerowa, kajakarstwo, wędkarstwo.

Zagrożenia:

Zagrożenia dla walorów przyrodniczych doliny Rurzycy stanowić może zarastanie torfowisk i łąk wilgotnych, intensyfikacja gospodarki leśnej, próby niewłaściwego z punktu widzenia ochrony przyrody zagospodarowania obszaru (np. są plany budowy niewielkiej elektrowni wodnej na rzece, czy też rozbudowa hodowli ryb łososiowatych tzw. pstrągarni).

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Diabli Skok - rezerwat przyrody
• Dolina Rurzycy - rezerwat przyrody
• Smolary - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• kumak nizinny - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. (0 91) 43 03 753 begin_of_the_skype_highlighting              (0 91) 43 03 753      end_of_the_skype_highlighting, fax. (0 91) 43 47 932, mail: srodowisko@szczecin.uw.gov.pl Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 061-854-16-08, fax 061-854-16-02, mail: sr@poznan.uw.gov.pl Lokalna Organizacja Turystyczna Dolina Gwdy, 64-970 Piła, Tel. (67) 216 02 27, mail: lotdolinagwdy@op.pl Nadleśnictwo Jastrowie Nadleśnictwo Płytnica w Szwecji Centrum Informacji Turystycznej(CIT), Plac Zesłańców Sybiru 3, w budynku Wałeckiego Centrum Kultury, tel. 067 351 95 60 e-mail: cit_walcz@interiaeu.pl

Jednostki administracyjne:

• Jastrowie (złotowski, woj. wielkopolskie)
• Wałcz (wałecki, woj. zachodniopomorskie)
• Szydłowo (pilski, woj. wielkopolskie)