Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Bagna Nietlickie

Kod obszaru:

PLB280001

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

4080,8 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje duże torfowisko niskie, powstałe w wyniku osuszenia jeziora Wąż. Jest ono poprzecinane siecią rowów melioracyjnych, a porastają ją trzcinowiska, turzycowiska i zarośla wierzbowe. Teren jest otoczony olsami, brzezinami bagiennymi, szuwarami i łąkami kośnymi. Przez jego teren przepływa rzeka Wężówka. Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej. Stwierdzono w niej 17 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 2 gatunki rzadkich ptaków migrujących nie wymienionych w tej dyrektywie. Ponadto 7 gatunków ptaków występujących w ostoi, znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Do lęgów przystępuje tu przynajmniej 1% krajowej populacji: rybitwy czarnej, kropiatki i zielonki. W wysokich zagęszczeniach występuje tu również wodniczka i cietrzew. Teren ostoi jest jesiennym zlotowiskiem żurawi. Pojawia się tu od 2 tys. do 5 tys. ptaków, co stanowi ponad 6% populacji szlaku wędrówkowego.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

W rejon ostoi można dotrzeć własnym środkiem transportu bądź komunikacją kolejowa lub autobusową kursującą na trasie Pisz - Orzysz. W okolicach obszaru przebiega znakowany szlak turystyczny "Po Szwajcarii Orzyskiej". W promieniu kilkudziesięciu kilometrów od ostoi znajduje się kilkadziesiąt jezior. Nad niektórymi wyznaczono miejsca biwakowania. W nieodległym Ogródku pod Orzyszem można zwiedzić Muzeum Michała Kajki. W rejonie Cierzpięt zachowały się schrony bojowe. Najbliższa ekspozycja przyrodnicza znajduje się w Piszu. Najbliższy punkt informacji turystycznej znajduje się w Orzyszu. Istnieje niewielka możliwość wyboru noclegu: w prywatnych pensjonatach w Orzyszu lub gospodarstwie agroturystycznym w Nowych Gutach. Podobna sytuacja dotyczy gastronomii, która jest dostępna przede wszystkim w Orzyszu.

Zagrożenia:

Do najważniejszych zalicza się wycinanie trzciny, wypalanie traw, polowania i zanikanie rolnictwa i koszenia traw. Ponadto zagrożeniem może stać się intensyfikacja wydobycia kredy jeziornej, którą wydobywa się tu obecnie na niewielką skalę.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Obszar Chronionego Krajobrazu II województwa warmińsko-mazurskiego - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• gąsiorek - ptak
• jarzębatka - ptak
• wodniczka - ptak
• podróżniczek - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• cietrzew (podgatunek kontynentalny) - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn; tel. (089) 52 32 378; fax. (089) 52 32 405; e-mail: wkp@uw.olsztyn.pl; http://www.olsztyn.rdos.gov.pl Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej; ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn , tel.: (089) 53 53 566 , fax: (089) 53 53 566 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki; 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel.: (089) 52 19 450; fax.: (089) 53 53 566; e-mail: dt@warmia.mazury.pl Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Staromiejska 1, Olsztyn, tel.: (089) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566, e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, strona internetowa: http://www.warmia-mazury-rot.pl

Jednostki administracyjne:

• Miłki (giżycki, woj. warmińsko-mazurskie)
• Orzysz (piski, woj. warmińsko-mazurskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska