Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Borecka

Kod obszaru:

PLH280016

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

25340,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Ostoja znajduje się w północno - wschodniej Polsce, na Pojezierzu Mazurskim. Obejmuje duży kompleks leśny, w którym dominują drzewostany liściaste ze znaczną domieszką świerka. Puszcza Borecka jest jednym z ważniejszych w Europie obszarów występowania typowych środkowoeuropejskich lasów liściastych, tzw. grądów subkontynentalnych z lipą, grabem, klonem i wiązem. Większość drzewostanów w Puszczy ma charakter naturalny, a część z nich osiągnęła wiek powyżej 150 lat. Puszcza posiada duże walory krajobrazowe, ze względu na silnie zróżnicowaną rzeźbę terenu ukształtowaną przez lopdowiec i znaczne różnice wysokości. Teren poprzecinany jest licznymi strumieniami i obfituje w małe zbiorniki wodne. W południowo - wschodniej części Puszczy występuje również kompleks jezior z jeziorami: Łaźno i Wielki Szwałk. Natomiast w południowo-zachodniej części ostoi znajduje się jezioro Żabinek z dnem porośniętym łąkami ramieniowymi - cennym dla UE typem siedlisk. W obniżeniach terenu występują olsy lub otwarte trzęsawiska. Pośród lasów spotkać można liczne śródleśne wilgotne łąki. Puszcza Borecka stanowi ważną ostoję fauny leśnej o historycznie bogatej puli genetycznej, na czele z wilkiem i rysiem - gatunkami cennymi dla zachowania europejskiej przyrody oraz żubrem. Na terenie ostoi występuje jedno z 5 wolnożyjących stad żubra w Polsce. Stwierdzono tu występowanie 3 gatunków roślin cennych dla ochrony europejskiej przyrody: rzepika szczeciniastego i storczyków- obuwika pospolitego i lipennika Loesela. Zidentyfikowano tu 10 rodzajów siedlisk ważnych dla Europy. Największą powierzchnię z nich zajmują bory i lasy bagienne (5%) oraz lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe (5%). Z innych cennych siedlisk spotyka się tu torfowiska wysokie, murawy kserotermiczne oraz ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe. W Puszczy występują naturalne stanowiska cisa, który osiąga tu swoja wschodnią granicę zasięgu. Puszcza Borecka jest również ważną ostoją ptasią o randze europejskiej. Z cennych dla UE gatunków występują tu m.in.: żuraw, trzmielojad, błotniak stawowy oraz rybołów.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Najbliższe w okolicy Puszczy Boreckiej miasta turystyczno - wypoczynkowe to Giżycko, Węgorzewo i Olecko. Można do nich dojechać komunikacją PKS z Warszawy i Gdańska. Najbliższe stacje PKP znajdują się w Giżycku, Siedliskach i Wydminach. Na terenie ostoi znajduje się wiele wsi letniskowych, które oferują wiele miejsc noclegowych, głównie w kwaterach prywatnych, ośrodkach wypoczynkowych i gospodarstwach agroturystycznych. Są to m.in. Kruklanki, Jeziorowskie, Brożówka, Czerwony Dwór, Żabinka. Oprócz tego w Giżycku można zatrzymać się na nocleg w szkolnym schronisku młodzieżowym lub hotelu. W okolicznych wsiach znajduje się również wiele gospodarstw agroturystycznych, na temat których informacje można uzyskać w Stowarzyszeniu Gospodarstw Agroturystycznych "Ekorozwój-Mazury" w Kruklankach oraz w Turystycznym Towarzystwie "Kruklanki - Mazury". Główne atrakcje turystyczne tego terenu to XIX - wieczna Twierdza Boyen w Giżycku oraz Zamek Krzyżacki w Kętrzynie. W sąsiedztwie leśniczówki Wolisko można podziwiać z tarasu widokowego, żyjące w zagrodzie żubry. N terenie ostoi wytyczonych zostało wiele tras rowerowych m.in. Trasa "Wokół Jeziora Gołdapiwo" lub Trasa "Do żubrów" rozpoczynające się z Kruklanek. W okolicach Kruklanek wyznaczona została również ścieżka spacerowa przyrodniczo - edukacyjna. Miłośnicy kajaków mogą wybrać się na spływ mało znanym, malowniczym i spokojnym szlak kajakowym rzeki Sapiny. Żeglarze mogą skorzystać z wielu wypożyczalni sprzętów wodnych i popływać po mazurskich jeziorach. Giżycko jest miejscem wielu ciekawych imprez kulturalnych m.in. Festiwalu Piosenki Żeglarskiej i Morskiej "Szanty w Giżycku", Międzynarodowego Zlotu Motocyklowego i Dni Kultury Ukraińskiej. W Kruklankach w sezonie letnim organizowanych jest wiele imprez kulturalnych m.in. "Nicz na Iwana Kupałę” (Noc Kupały), Spotkanie z piosenką poetycką oraz plener rzeźbiarski nad jeziorem Gołdopiwo. Do Olecka natomiast warto przyjechać w sierpniu na "Mazurskie Spotkania z Folklorem - Festiwal w europejskich rytmach". Dalsze informacje można zyskać w Giżycku w Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, w Informacji Turystycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kruklankach lub w Punkcie Informacji Turystycznej w Olecku.

Zagrożenia:

Na całym terenie prowadzona jest intensywna gospodarka leśna, co stanowi zagrożenie dla ekosystemów liściastych o cechach naturalnych. Zagrożeniem jest wyrąb starych drzewostanów w ramach planowej gospodarki leśnej i zastępowanie ich monokulturami sosnowymi, świerkowymi i modrzewiowymi, a także dębowymi.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Puszczy Boreckiej - obszar chronionego krajobrazu
• Piłackie Wzgórza - rezerwat przyrody
• Borki - rezerwat przyrody
• Lipowy Jar - rezerwat przyrody
• Mazury - rezerwat przyrody
• Wyspa Lipowa na Jeziorze Wielki Szwałk - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bocian biały - ptak
• bocian czarny - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• rybołów - ptak
• jarząbek - ptak
• kropiatka - ptak
• zielonka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł trójpalczasty - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• podróżniczek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• gąsiorek - ptak
• mopek - ssak
• nocek łydkowłosy - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wilk * - ssak
• żubr * - ssak
• ryś - ssak
• wydra - ssak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• sasanka otwarta
• obuwik pospolity
• lipiennik Loesela
• rzepik szczeciniasty

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn; tel. (089) 52 32 378; fax. (089) 52 32 405; e-mail: wkp@uw.olsztyn.pl; www.olsztyn.rdos.gov.pl Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej; ul.Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn , tel.: 089/ 535-35-66 , fax: 089/ 535-35-66 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko ? Mazurskiego, Departament Turystyki; 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel.: (0-89) 521 94 50; fax.: (0-89) 521 94 59; e-mail: dt@warmia.mazury.pl Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Staromiejska 1, Olsztyn, tel.: (089) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566, e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, strona internetowa: http://www.warmia-mazury-rot.pl Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, 10-959 Olsztyn, ul. Kościuszki 46/48 Nadleśnictwo Borki Nadleśnictwo Czerwony Dwór Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa w Olsztynie, 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 6

Jednostki administracyjne:

• Kruklanki (giżycki, woj. warmińsko-mazurskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska