Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Nowa Wieś

Kod obszaru:

pltmp238

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

168 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 94-100 m npm i obejmuje doskonale zachowane, rozległe płaty borów bagiennych na kopułach atlantyckich torfowisk wysokich (65% powierzchni) w mozaice z lasami bagiennymi. W przeszłości teren ostoi został zmeliorowany i na małą skalę prowadzono tu eksploatację torfu. W ostoi występują: bocian biały i jarząbek - gatunki z załącznika I Dyrektywy Ptasiej i bóbr europejski z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, który szczególnie przyczynił się do ukształtowania siedliska. Spotyka się również cenne rośliny: bażyna czarna typowa, widłak jałowcowaty, malina moroszka. Tereny ostoi użytkowane rolniczo stanowią żerowisko bocianów białych.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar położony przy granicy polsko - rosyjskiej (Obwód Kaliningradzki) - ok.15 km na północ od Górowa Iławeckiego, do którego można dojechać koleją z Lidzbarka Warmińskiego, a następnie drogą nr 511 poza miejscowość Gałajny. O atrakcyjności terenu decydują jego walory przyrodnicze, choć mało kto odwiedza tereny położone na północ od pasa pojezierzy. Od 1995 roku część torfowiska (11,81ha) jest chroniona w postaci użytku ekologicznego "Moroszka na Toprzynach", a w sąsiednich wsiach Żywkowo, Toprzyny, Lejdy, Szczurków, Lwowiec, Duje i Brzeźnica gniazdują setki bocianów białych dzięki czemu uzyskały one status wsi bocianich. W celu zachowania jak największej populacji lęgowej bocianów białych ornitolodzy od 1994 r. prowadzą inwentaryzację gniazd bocianich na Warmii, Mazurach i Podlasiu w ramach programu "Warmińsko-Mazurski Szlak Bociani". Turyści mogą korzystać z noclegów w Lidzbarku Warmińskim lub w gospodarstwach agroturystycznych. W Lidzbarku Warmińskim warto zwiedzić gotycki zamek biskupów warmińskich.

Zagrożenia:

Aktualnie stan torfowisk jest dobry. Do najpoważniejszych zagrożeń należy zaliczyć zarastanie zaroślami wierzbowymi. intensyfikacja produkcji rolnej poprzez tworzenie wielkoobszarowych upraw monokulturowych, melioracje odwadniające oraz zwiększenie ilości używanych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Moroszka na Toprzynach - użytek ekologiczny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• bocian biały - ptak
• jarząbek - ptak
• kumak nizinny - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn tel. (089) 52 32 378; fax. (089) 52 32 405 e-mail: wkp@uw.olsztyn.pl; www.olsztyn.rdos.gov.pl Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej ul.Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn tel.: 089/ 535-35-66, fax: 089/ 535-35-66 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1 tel.: (0-89) 521 94 50; fax.: (0-89) 521 94 59 e-mail: dt@warmia.mazury.pl Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Staromiejska 1, Olsztyn tel.: (089) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566 e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, strona internetowa: http://www.warmia-mazury-rot.pl Urząd gminy Górowo Iławieckie Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków RDLP w Olsztynie, Nadleśnictwo Górowo Iławeckie Oddział Ziemi Elbląskiej PTTK w Elblągu

Jednostki administracyjne:

• Górowo Iławeckie (bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Klubu Przyrodników - SDF pobrany ze strony internetowej Klubu Przyrodników