Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Gązwa

Kod obszaru:

PLH280011

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

499,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje kompleks bagien i torfowisk. Najważniejsza jego część jest chroniona jako rezerwat przyrody. Środkową partię zajmuje typowe torfowisko wysokie z przebiegającym procesem torfotwórczym. Większość torfowiska pokrywa zespół Ledo-Sphagnetum. Wśród torfowiska napotyka się na wiele małych wysp o podłożu mineralnym, porośniętych przez zbiorowiska leśne, głównie Querco roboris-Pinetum. W strefie peryferycznej torfowiska występuje przede wszystkim bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum. Obszar przecięty jest szeregiem rowów melioracyjnych, które odwadniają torfowisko. Zbiorowiska leśne położone wzdłuż nich ulegają szybkim przemianom. Na północ od kopuły znajdują się bagna, które powstały w wyniku osuszenia płytkiego jeziora, z grubymi jeziornymi osadami. Najciekawszą część obszaru stanowi torfowisko wysokie. Jest to jeden z największych takich ekosystemów w Polsce, który dotąd nie uległ zniszczeniu, z wciąż przebiegającym procesem torfotwórczym. Występują tu też populacje 2 mchów, uznanych w Polsce za ginące - Sphagnum fuscum i Dicranum affine. Łącznie, 2 stwierdzone tu siedliska przyrodnicze z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej zajmują ok. 60% powierzchni obszaru. Odnotowano tu też obecność 4 gatunków ptaków z zał. I Dyrektywy Ptasiej (Haliaeetus albicilla, Bubo bubo, Ciconia nigra, Grus grus). Warte odnotowania jest obfite występowanie bażyny czarnej (Empetrum nigrum).

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Najbliższa stacja PKP znajduje się w Mrągowie. Obszar i okolice atrakcyjne dla turystyki przyrodniczej, ornitologów, dla trekingu i turystyki rowerowej. Zimą dla turystyki skiturowej i biegów narciarskich. Na okolicznych jeziorach mozliwość uprawiania żeglarstwa. Atrakcją jest nieodległy obszar Natura 2000 "Puszcza Piska".

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem jest obecność jednego dużego i szeregu mniejszych rowów odwadniających, osuszających torfowisko. Osuszanie to jest przyczyną gwałtownego rozwoju serii zbiorowisk leśnych, które zastępują typową dla otwartych torfowisk, roślinność.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• bielik - ptak
• żuraw - ptak
• puchacz - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn; tel. (089) 52 32 378; fax. (089) 52 32 405; e-mail: wkp@uw.olsztyn.pl; www.olsztyn.rdos.gov.pl Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej; ul.Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn, tel.: 089/ 535-35-66 , fax: 089/ 535-35-66 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko ? Mazurskiego, Departament Turystyki; 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel.: (0-89) 521 94 50; fax.: (0-89) 521 94 59; e-mail: dt@warmia.mazury.pl Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Staromiejska 1, Olsztyn, tel.: (089) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566, e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, strona internetowa: http://www.warmia-mazury-rot.pl Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Środowiska i Rolnictwa Stanica Wodna PTTK im. Stanisława Bielikowicza w Sorkwitach Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej, Mrągowo Urząd gminy Mrągowo, Mrągowo Nadleśnictwo Mrągowo Informacje dotyczące Góry Czterech Wiatrów: Urząd Gminy Mrągowo, Gminne Centrum Sportu i Rekreacji

Jednostki administracyjne:

• Mrągowo (mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska