Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Budwity

Kod obszaru:

PLH280010

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

450,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar zajmuje ponad 450 ha leży na wysokości 114 -120 m npm. Obejmuje eksploatowane, kopułowe torfowisko wysokie typu bałtyckiego (atlantyckie), z doskonale zachowanymi płatami lasów i borów bagiennych. Jego wielkość stanowi o unikatowym charakterze tego torfowiska - w Polsce do dziś zachowało się zaledwie kilka takich obiektów. Obszar jest szczególnie ważny dla zachowania największej polskiej populacji maliny moroszki i występujących tu 2 gatunków roślin ginących oraz 2 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Stwierdzono tu także występowanie 4 typów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Dojazd koleją do stacji Małdyty, a następnie 4 km drogą nr 7 na północ i potem, nie przekraczając Kanału Elbląskiego, na wschód drogą lokalną do Budwit. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze. Obszar obejmuje rezerwat przyrody "Zielony Mechacz" (95,39 ha 1962). Turyści mogą korzystać z noclegów w Małdytach w hotelu lub w gospodarstwach agroturystycznych zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniu Agroturystycznym.
Warmińsko-Mazurska Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Staromiejskiej 1 w Olsztynie. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: www.warmia-mazury-rot.pl, a w razie szczegółowych pytań skontaktować się drogą mailową: wcit@warmia.mazury.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) można odwiedzić w Szczytnie (LOT Powiatu Szczycieńskiego), Nidzicy (LOT Powiatu Nidzickiego), Mrągowie (LOT „Ziemia Mrągowska”), Morągu (LOT „Kraina nie odkrytych tajemnic”), Iławie (LOT Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy), Ostródzie (Zachodniomazurska LOT w Ostródzie), Lidzbarku Warmińskim (Stowarzyszenie „Dom Warmiński”), Mikołajkach (LOT Mikołajki).
Można również skontaktować się z jedną z lokalnych grup działania: Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (Węgorzewo), Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w gminie Biskupiec, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIDER w EGO" (Ełk), Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Stowarzyszenie LGD "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" (Dobre Miasto), Fundacja Lokalna Grupa Działania partnerstwo dla Warmii (Pieniężno, Pakosze), Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" (Łukta), Związek Stowarzyszeń "Brama Mazurskiej Krainy" (Nidzica).

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem dla obszaru jest eksploatacja torfu oraz melioracje z głębokim rowem "Fiugajk". Wydobywanie torfu powoduje osuszanie torfowiska co skutkuje zmianami zbiorowisk leśnych i torfowiskowych.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• żuraw - ptak
• bielik - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn; tel. (089) 52 32 378; fax. (089) 52 32 405; e-mail: wkp@uw.olsztyn.pl; www.olsztyn.rdos.gov.pl Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej; ul.Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn , tel.: (089) 535-35-66, fax: (089) 535-35-66 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko ? Mazurskiego, Departament Turystyki; 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel.: (0-89) 521 94 50; fax.: (0-89) 521 94 59; e-mail: dt@warmia.mazury.pl Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Staromiejska 1, Olsztyn, tel.: (089) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566, e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, strona internetowa: http://www.warmia-mazury-rot.pl Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Urząd Gminy Małdyty WSR w Olsztynie Oddział Ziemi Elbląskiej PTTK w Elblągu

Jednostki administracyjne:

• Małdyty (ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska