Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Lasy Suchedniowskie

Kod obszaru:

PLH260010

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

19120,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje dwa pasma wzniesień - Płaskowyż Suchedniowski i Wzgórza Kołomańskie. Zbudowane są one z piaskowców dolnotriasowych, gdzieniegdzie przykrytych plejstoceńskimi piaskami i glinami. Tylko na południowych stokach Pasma Oblęgorskiego występują lessy. Łagodne pagórki i wzgórza porośnięte są lasami, zajmującymi łącznie blisko 90% powierzchni ostoi. Są to przede wszystkim lasy mieszane i bory. W obniżeniach terenu zachowały się torfowiska i wilgotne łąki. Mała liczba osad spowodowała, że tylko ok. 8% terenu zajmują użytki rolne - łąki i pola uprawne. Na obszarze ostoi znajdują się tereny źródliskowe Krasnej, Bobrzy i Kamionki. Są tu również liczne zespoły zabytków techniki przemysłu metalurgicznego i urządzeń hydrotechnicznych. W obszarze zidentyfikowano 6 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 6 gatunków z załącznika II tej Dyrektywy. Szczególnie bogata jest fauna bezkręgowców. Dobrze zachowany starodrzew o naturalnym charakterze (14,5% drzewostanów w wieku powyżej 80 lat i 5,4% powyżej 100 lat). Główna ostoja modrzewia polskiego Larix polonica w kraju (drzewa do ok. 40 m wys., w wieku ok. 300 lat, i jodły ok. 40 m wys., w wieku ok. 200 lat); Bogata flora roślin naczyniowych, w tym 16 gatunków z rodziny storczykowatych, oraz wiele innych rzadkich lub zagrożonych gatunków, w tym także prawnie chronione.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Do obszaru najłatwiej dotrzeć koleją do Skarżyska Kamiennej. Obszar pokrywa się z Suchedniowsko Oblęgorskim Parkiem Krajobrazowym (więc o parku i rezerwatach znajdujących się na jego terenie: http://www.samper.pl/strony/Stachurska_Anna/suched.htm). Obszar pokrywają rozległe lasy - pozostałości puszczy świętokrzyskiej, są tu dobre warunki dla turystyki przyrodniczej i rowerowej. Nocleg można dostać we wsiach położonych wokół obszaru.
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego mieści się przy ul. Ściegiennego 2 p. 32 w Kielcach. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: http://www.rot.swietokrzyskie.pl lub skontaktować drogą mailową: rot@swietokrzyskie.travel. Można również odwiedzić Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Pińczowskiej (mieszczącą się przy ul. Zacisze 5, w Pińczowie, tel.: (41) 357 60 01, e-mail: promocja@pinczow.pl) lub  Lokalną Organizację Turystyczną „Ziemi Sandomierskiej” (ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz, tel.: (15) 831 27 80, fax: (15) 831 21 97, e-mail: biuro@zgoda.org.pl, strona internetowa: http://www.zgoda.org.pl).

Zagrożenia:

Zanieczyszczenia powietrza, presja turystyczna, polowania, kłusownictwo

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• trzmielojad - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• jarząbek - ptak
• kropiatka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• puszczyk uralski - ptak
• włochatka - ptak
• lelek - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł białogrzbiety - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• lerka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• jarzębatka - ptak
• gąsiorek - ptak
• cietrzew (podgatunek kontynentalny) - ptak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• przeplatka aurinia - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec
• jelonek rogacz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach http://www.kielce.rdos.gov.pl, e-mail: rol00@kielce.uw.gov.pl fax: (41) 34 21 277, tel.: (41) 55 65 600
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego ul. Ściegiennego 2 p. 32, 25-033 Kielce tel.: (41) 361 80 57, 348 00 60, fax.: (41) 361 80 57 e-mail: rot@swietokrzyskie.travel, www: www.rot.swietokrzyskie.pl
Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Kielce
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów

Jednostki administracyjne:

• Bliżyn (skarżyski, woj. świętokrzyskie)
• Stąporków (konecki, woj. świętokrzyskie)
• Skarżysko-Kamienna (skarżyski, woj. świętokrzyskie)
• Suchedniów (skarżyski, woj. świętokrzyskie)
• Mniów (kielecki, woj. świętokrzyskie)
• Strawczyn (kielecki, woj. świętokrzyskie)
• Miedziana Góra (kielecki, woj. świętokrzyskie)
• Zagnańsk (kielecki, woj. świętokrzyskie)
• Łączna (skarżyski, woj. świętokrzyskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska