Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Paraszyńskie Buczyny

Kod obszaru:

pltmp244

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2993,7 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Ostoja znajduje się w północnej Polsce, na Pojezierzu Kaszubskim. Obszar obejmuje kompleks leśny położony na wzgórzach morenowych, o wysokościach względnych dochodzących do 200 m. Obszar porozcinany jest dolinami rzecznymi i dolinkami erozyjnymi z bardzo licznymi źródliskami. Występujące tu potoki tworzą często wysokie wąwozy, przez co potoki te mają charakter strumieni podgórskich. Można je podziwiać m.in. w rezerwacie przyrody "Wielistowskie źródliskń. W niszach źródliskowych obserwować można procesy erozji wstecznej. Na terenie ostoi dominują lasy mieszane i liściaste z dużym udziałem lasów bukowych. Spotyka się tu również fragmenty łęgów jesionowo-olchowych, w tym ich postacie źródliskowe, nawiązujące do łęgów podgórskich. Dobrze zachowały się tu fragmenty grądu pomorskiego oraz płaty kwaśnych i żyznych buczyn - siedlisk cennych dla UE. Na terenie ostoi występuje 5 rodzajów siedlisk cennych z europejskiego punktu widzenia, które zajmują ponad 60% powierzchni. Najcenniejsze z nich są priorytetowe lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe zajmujące około 2% powierzchni ostoi. Teren ten charakteryzuje się bogatą florą. Występują tu liczne stanowiska wielu rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, w tym najliczniejsza na Pomorzu populacja paproci - podrzenia żebrowca znajdująca się w rezerwacie przyrody "Paraszyńskie Wąwozy". W rezerwacie "Wielistowskie Łęgi" występuje natomiast stanowisko wiciokrzewu pomorskiego.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Ostoja znajduje się na Kaszubach, niedaleko Lęborka leżącego na trasie z Gdyni do Słupska. Do Lęborka można dojechać komunikacją PKS z Gdańska, Koszalina i Słupska. Najbliższe ostoi stacje PKP znajdują się w Lęborku, Godętowie i Bożepolu Wielkim. Na nocleg można zatrzymać się w jednym z hoteli, pokojach gościnnych lub w schronisku młodzieżowym w Lęborku. W okolicy funkcjonuje również wiele gospodarstw agroturystycznych m.in. w miejscowościach Kamieniec, Unieszynko, Łebunia, Łebień, Krępa Kaszubska i Mosty. W Lęborku warto zobaczyć zamek krzyżacki z. XIV wieku oraz fragmenty miejskich murów obronnych. Warto wybrać się również do nadmorskiej Łeby oraz do Słowińskiego Parku Narodowego, gdzie można podziwiać unikalne w Europie ruchome wydmy. Niedaleko stąd jest również do Trójmiasta, w którym możemy zwidzić wiele zabytków m.in. Stare Miasto w Gdańsku i molo w Sopocie. Okolice Lęborka mają atrakcyjne warunki do uprawiania turystyki rowerowej i pieszej. W okolicy wytyczonych jest kilka szlaków rowerowych m.in. trasa rowerowa z Lęborka do Łeby. Przez teren ostoi przebiega kilka szlaków turystycznych rozpoczynających się w Bożepolu Wielkim oraz leśna ścieżka edukacyjna "Wokół rezerwatu Paraszyńskie Wąwozy". W Lęborku organizowanych jest kilka ciekawych imprez kulturalnych m.in. "Noc świętojańskń oraz święto Miasta Lęborka połączone z Jarmarkiem Odpustowym św. Jakuba. Punkt informacji turystycznej znajduje się w Lęborku oraz w Kartuzach.

Zagrożenia:

Zagrożenie dla wartości przyrodniczych tego obszaru stanowi gospodarka leśna prowadzona niezgodnie z zasadami ekologicznymi oraz planowany rozwój infrastruktury drogowej.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Pradoliny Redy-Łeby - rezerwat leśny
• Doliny Łeby - rezerwat leśny
• Paraszyńskie Wąwozy - rezerwat leśny
• Wielistowskie Łęgi - rezerwat leśny
• Wielistowskie Źródliska - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• jarząbek - ptak
• muchołówka mała - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk tel. (58) 683 68 00, fax (58) 683 68 03 email: wsr@gdansk.uw.gov.pl, http://gdansk.rdos.gov.pl/ Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05, Fax.: (58) 323 32 03 it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Nadleśnictwo Strzebielino

Jednostki administracyjne:

• Lębork (lęborski, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Klubu Przyrodników - SDF pobrany ze strony internetowej Klubu Przyrodników