Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Łebskie Bagna

Kod obszaru:

PLH220040

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

211,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Omawiana ostoja, zajmująca jedynie 771,1 ha. W jej skład wchodzą dwa bałtyckie torfowiska wysokie Łebskie Bagno oraz Czarne Bagno, położone w dolinie Łeby. Częściowo są one niestety zdegradowane na skutek działalności związanej z wydobywaniem torfu (a także w wyniku odwodnień, pożarów i zalesiania), ale wciąż zdolne są do regeneracji. Bagna otoczone są lasami bagiennymi. Wierzchowiny torfowisk w części otwarte: na Łebskim Bagnie fragmenty żywego torfowiska wysokiego w stanie zastoju oraz bardzo dobrze regenerujące zbiorowiska mszarne w dobrze uwodnionych wyrobiskach poeksploatacyjnyc. Na Czarnym Bagnie zupełny brak nienaruszonych mszarów wysokotorfowiskowych. Zbocza kopuł obu torfowisk opanowane przez bory bagienne ze spontanicznym lub nasadzonym drzewostanem. Ponad osiemdziesiąt procent terenu zasiedlana jest przez siedliska wymienione w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej (aż 60 procent stanowią bory i lasy bagienne, 23 procent zajmowanych jest przez torfowiska wysokie, w tym niestety tylko 5 procent stanowią torfowiska żywe, reszta jest zdegradowana). W śród gatunków roślin występujących na terenie ostoi, na szczególną uwagę zasługuje Wełnianeczka darniowa, wpisana do Polskiej Czerwonej Księgi roślin jako gatunek o wysokim stopniu ryzyka wyginięciem ze względu na bardzo małą populację (przy czym gatunek nie jest zagrożony bezpośrednio, lecz w wyniku zmian zachodzących na torfowiskach).

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Ostoja Łebskie Bagna znajduje się w północnej części województwa pomorskiego, na Pojezierzu Słowińskim. Noclegów należy szukać w pobliskich Redkowicach oraz Żelazkowie. Istnieje tutaj zarówno bogata baza noclegowa (głównie agroturystyczna, gdzie istnieje jednocześnie możliwość wykupienia wyżywienia często w oparciu o produkty pochodzące z własnego gospodarstwa), jak również dogodny dojazd komunikacją PKS http://www.pks.slupsk.pl/local.php?all=1 (z pobliskiego Lęborka, do którego istnieje dogodny dojazd koleją) Oprócz piękna przyrody, którą można podziwiać w tym morenowym, malowniczym rejonie warto zobaczyć również w Niebędzinie pałac wybudowany ok. 1800 roku (oraz rozbudowany o skrzydła boczne i neogotycką wieżę w drugiej połowie. XIX w). W Redkowicach natomiast znajduje się tak zwana Zielona Enklawa (składająca się z dwóch stawów zarybionych, ścieżki rowerowej, placu zabaw, pola namiotowego oraz boiska do siatkówki). Przez miejscowość tą przebiega Zielona Droga prowadząca do Łeby. W pobliżu ostoi znajdują się kompleksy leśne bogate w grzyby. Istnieje również możliwość wędkowania na rzece Łebie oraz zorganizowania spływu kajakiem.

Zagrożenia:

Bardzo poważnym zagrożeniem są dla tych terenów, trwające nadal prace mające na celu odwadnianie, które tyczą się całości ostoi oraz terenów przyległych. Dodatkowo, choć tyczy się tylko pięciu procent powierzchni ostoi, poważnym niebezpieczeństwem staje się zalesianie torfowisk, a także pożary i wtórna sukcesja drzew.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• żuraw - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• lerka - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80 - 748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05 Fax.: (58) 323 32 03 it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera, organizator Lęborskiego Maratonu Ekologicznego pam. Tomasza Hopfera Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Środowiska i Rolnictwa Punkt Regionalnej Informacji Turystycznej (w Galerii Handlowej Madison) w Gdańsku Informacja Turystyczna Lębork Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Nadleśnictwo Lębork Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska Klub Przyrodników, Świebodzin Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

Jednostki administracyjne:

• Nowa Wieś Lęborska (lęborski, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska