Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dobromyśl

Kod obszaru:

PLH060033

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

636,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Ostoja ta znajduje się na Polesiu Lubelskim. Leży na wysokości 174-183 m n.p.m. Obejmuje fragment zlewni rzeki Mogielnicy z gęstą siecią drobnych dopływów i zarastających rowów melioracyjnych. Na terenie znajduje się także wiele zbiorników wodnych (dawne wyrobiska potorfowe). Prawie połowę powierzchni zajmują lasy (45%), łąki i pastwiska zajmują 6 procent obszaru (siedlisko 5 gatunków motyli), tereny rolnicze – 49%. Kompleks leśny składa się ze zbiorowisk grądowych i borowych. Występuje tu wiele gatunków rzadkich i chronionych, w szczególności żółw błotny wpisany do czerwonej księgi jako gatunek bardzo silnie zagrożony wyginięciem. Jest to jedno z najbogatszych legowisk żółwia w kraju. Na szczególną uwagę zasługuje również stoplamek krwisty i ryba - strzebla przekopowa, gatunki bardzo zagrożone, umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze. Na terenie ostoi stwierdzono występowanie 9 siedlisk z załącznika I dyrektywy siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny komunikacyjnie. Leży przy drodze nr 836 z Cycowa na południe w kierunku miejscowości Siedliszcze. Miejsca noclegowe (pola biwakowe, gospodarstwa agroturystyczne, hotele, pensjonaty i zajazdy) można znaleźć w Siedliszczach, Piaskach i Chełmie. Dosyć dobrze rozwinięta jest także baza gastronomiczna.

Głównym walorem ekoturystycznym obszaru są pozostałości dawniej rozległych torfowisk, które zachowały się na niewielkich powierzchniach wśród łąk kośnych. Do najciekawszych, leżących w pobliżu obszaru zaliczyć można następujące torfowiska:

 • o pow. 59 ha, tzw. "Dębowce" położone w rejonie wsi Majdan Zahorodyński,
 • o pow. 72 ha, tzw. "Mogielnica".

Do atrakcji turystycznych, które warto zobaczyć w okolicy obszaru należy zaliczyć:

 • zespół dworsko-parkowy z XVIII w. w Kuliku,
 • ogród folwarczny z XVI w. w Mogielnicy,
 • zespół dworsko-parkowy z XVIII w. w Siedliszczu,
 • mogiła powstańców z lat 1863-63, który znajduje się na dawnym cmentarzu wojen szwedzkich
 • izba pamięci narodowej w Siedliszczu. Zgromadzone zostały w niej materiały z przeszłości osady od czasów najdawniejszych aż po współczesne. Eksponowane są tu narzędzia człowieka pierwotnego, znalezione na tym terenie, fotokopie dokumentów historycznych. Wśród nich jest fotokopia dokumentu lokacyjnego z 1760 roku, pamiątki z powstania styczniowego, z roku 1905 i z lat okupacji.

Do tych obiektów wiodą piesze i rowerowe szlaki turystyczne. W okolicy rozwinęły się nizinna turystyka piesza, rowerowa i konna oraz narciarstwo biegowe, wędkarstwo i sporty wodne.

W Gminie Siedliszcze co roku odbywają się imprezy, takie jak:

 • „Święto pieczonego ziemniaka” Podczas tej imprezy z udziałem gości odbywają się zawody takie jak: sztafeta z ziemniakiem, obieranie ziemniaków na czas, tarcie ziemniaków, rzut ziemniakiem, rzut do celu, hokej na trawie, podawanie ziemniaka.
 • Dożynki powiatowe,
 • Podlodowe zawody wędkarskie.

Zagrożenia:

Istniejące zagrożenia dotyczą: osuszania terenu powodującego zarastanie lęgowisk żółwi, zaniechania użytkowania łąk i intensyfikacja gospodarki rolnej, a także zaśmiecanie terenu, nielegalne wędkowanie.

Najpoważniejsze jednak zagrożenie dla ostoi związane jest z planowanym przez Urząd Gminy w Siedliszczu rozwojem funkcji rekreacyjnej istniejącego zbiornika w Majdanie Zahorodyńskim położonego przy granicy ostoi i powiększeniem zbiornika retencyjnego o największy kompleks torfianek znajdujący się już na terenie ostoi (siedlisko naturowych gatunków ryb i żółwia błotnego).

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• derkacz - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• lerka - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• żółw błotny - gad
• różanka - ryba
• piskorz - ryba
• strzebla błotna * - ryba
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• przeplatka aurinia - bezkręgowiec
• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312

Informacji turystycznej udzielą:

 • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl
 • PTTK Chełm www.ow_chelm.pttk.pl
 • Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej www.loit.lublin.pl/
 • OM PTTK Lublin www.lublin.pttk.pl/.

Jednostki administracyjne:

• Siedliszcze (chełmski, woj. lubelskie)
• Cyców (łęczyński, woj. lubelskie)