Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Słowińska (ob. ptasi)

Kod obszaru:

PLB220003

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Powierzchnia:

21819,5 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje Słowiński Park Narodowy wraz z przyległym do niego terenem od strony południowo-zachodniej. Łącznie, w skład obszaru wchodzi: główny kompleks Słowińskiego PN (wraz z włączonymi do parku w 2004 r. wodami morskimi), kompleks Rowokół i koryto rzeki Łupawy łączącej Rowokół z głównym kompleksem, dwa największe słonawe przymorskie jeziora: Łebsko (7140 ha, maks. gł. 6,3 m) oraz Gardno (2468 ha, maks. gł. 2,6 m) wraz z przylegającymi łąkami, torfowiskami, lasami i borami bagiennymi. Występują tu ruchome wydmy, będące jednymi z największych w Europie, wznoszące się na wysokość 30 m. n.p.m. Wydmy rocznie przesuwają się od 3 do 10 m. w ostoi znajdują się również trzy słonawe jeziora przymorskie, których brzegi porasta szeroki pas szuwaru trzcinowego i pałkowego oraz otaczające je podmokłe łąki, pastwiska i lasy. Pomiędzy wydmami wykształciły się zbiorowiska psammofitów i wilgotnych wrzosowisk. Występują tu również nadmorskie bory bażynowe, będące ostatnim stadium sukcesji w tych środowiskach. Obszar uznany został za ostoje ptaków o randze europejskiej, a także wpisano go na listę obszarów Konwencji Ramsar. Stwierdzono tu występowanie 28 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 11 gatunków regularnie migrujących nie wymienionych w dyrektywie. Ponadto 11 gatunków żyjących tu ptaków wpisano do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Do lęgów przystępuje tu przynajmniej 1% krajowej populacji: bielika, orła przedniego, rybołowa, puchacza, biegusa zmiennego, i sieweczki obrożnej. Odnotowano też dość wysokie zagęszczenie kormorana czarnego i błotniaka łąkowego. W czasie przelotów występuje tu ponad 4% populacji szlaku wędrówkowego gęsi zbożowej, 3% żurawia, 2% bielaczka i ponad 1% nurogęsia. Jest to również ostoja morświna, wielu rzadkich gatunków bezkręgowców, z pijawkami i pajęczakami na czele. Stwierdzono tu również 22 gatunki roślin chronionych.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

W rejon ostoi można dotrzeć własnym transportem, komunikacją kolejową lub autobusową. Na teren Słowińskiego Parku Narodowego, stanowiącego przeważającą część obszaru, można wejść po wykupieniu biletu. W ostoi istnieje sieć oznakowanych szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych i dróg spacerowych. Po jeziorze Łebsko kursuje statek turystyczny. W okolicy Łeby, ale już poza ostoją istnie możliwość uprawiania Odwiedzając obszar, warto obejrzeć ekspozycję SPN w Smołdzinie i Rąbce oraz widok z pobliskiej wieży, ciekawe krajobrazy można podziwiać również z Góry Łąckiej i w miejscowości Żarnowska, gdzie wybudowano duży pomost widokowy na jeziorze Łebskim. Warto odwiedzić też Muzeum "Wyrzutnia". Atrakcyjność turystyczna terenu sprawia, że szczególnie w Łebie i innych leżących blisko morza miejscowościach, znajduje się duży wybór miejsc noclegowych i punktów gastronomicznych.

Zagrożenia:

Za najpoważniejsze uznaje się osuszanie terenów przylegających do ostoi, zanieczyszczenie rzek prowadzące do eutrofizacji jezior oraz zaniechanie wypasu na terenach otwartych, prowadzące do zmniejszania się liczby lęgowych ptaków siewkowatych. Bardzo duża presja turystyczna w najbardziej uczęszczanych miejscach Parku w obrębie plaży i wydm przednich niszczy zbiorowiska psammofitów i miejsca lęgowe ptaków tam bytujących.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Słowiński Park Narodowy - rezerwat leśny
• Słowiński - rezerwat leśny
• Słowiński Park Narodowy (18247) - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• laguny przybrzeżne *
• kidzina na brzegu morskim
• solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska nadmorskie)
• inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
• nadmorskie wydmy szare *
• nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)
• nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrion nigri) *
• nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej
• lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
• wilgotne zagłębienia międzywydmowe
• jeziora lobeliowe
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• gąsiorek - ptak
• świergotek polny - ptak
• muchołówka mała - ptak
• jarzębatka - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• lelek - ptak
• włochatka - ptak
• puchacz - ptak
• rybitwa białoczelna - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• biegus zmienny - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• rybołów - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• morświn - ssak
• foka szara - ssak
• bóbr europejski - ssak
• bielaczek - ptak
• orzeł przedni - ptak
• traszka grzebieniasta - płaz
• minóg morski - ryba
• minóg rzeczny - ryba
• minóg strumieniowy - ryba
• parposz - ryba
• łosoś atlantycki - ryba
• boleń - ryba
• różanka - ryba
• piskorz - ryba
• koza - ryba
• ciosa - ryba
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• zalotka większa - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• elisma wodna
• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80 - 748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05 Fax.: (58) 323 32 03 it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl RDLP w Gdańsku http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/choczewo/edukacja/wedkarstwo Dyrekcja Słowińskiego Parku Narodowego Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków Dyrekcja Słowińskiego Parku Narodowego Uniwersytet Gdański Zakład Ornitologii PAN-Gdańsk UNEP/GRID-Warszawa

Jednostki administracyjne:

• Łeba (lęborski, woj. pomorskie)
• Wicko (lęborski, woj. pomorskie)
• Główczyce (słupski, woj. pomorskie)
• Smołdzino (słupski, woj. pomorskie)
• Ustka m. (słupski, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska