Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kamień Śląski

Kod obszaru:

PLH160003

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

832,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości średnio 205 m n.p.m. Większość obszaru jest zajęta przez lotnisko (35% powierzchni), a część stanowi teren Sanktuarium Świętego Jacka w Kamieniu Śląskim. Grunty orne zajmują 59% terenu, lasy – 6%. Dominują tu różnego rodzaju murawy - na części terenu zarastające w wyniku spontanicznej sukcesji (zakrzewienia). W latach 70. XX wieku żyła tu duża (kilka tysięcy osobników) kolonia susła moręgowanego. Obecnie, na terenie ostoi planuje się reintrodukcję susła moręgowanego (Spermophilus citellus). Na obszarze tym występuje też kilka gatunków roślin chronionych o znaczeniu regionalnym.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem i koleją. Można tam dojechać drogą Opole – Strzelce Opolskie do miejscowości Izbicka, a następnie drogą lokalną na południe do Kamienia Śląskiego. Do stacji Kamień Śląski prowadzi też linia kolejowa Opole – Strzelce Opolskie.
Ekoturystyka: O atrakcyjności ostoi stanowią walory przyrodnicze.
Turystyka krajoznawcza: W 1994 roku został odbudowany z całkowitej ruiny kompleks Pałacowo-Parkowy w Kamieniu Śląskim. Jest to miejsce narodzin św. Jacka, którego kult jest tu bardzo żywy. Do czasu wybuchu II wojny światowej zamek przeżywał swą świetność. Działania wojenne wpłynęły na jego częściową dewastację ale dopiero lata 60. i 70. doprowadziły do jego upadku. Kluczowym momentem był pożar w 1971 roku. Po 1989 roku zniszczony obiekt przejęła Diecezja Opolska. Intensywne prace remontowe trwały cztery lata. Od roku 1994 obiekt stał się nie tylko miejscem pielgrzymkowym, ale także centrum konferencyjno-naukowym przy Uniwersytecie Opolskim i zespołem sanatoryjnym (tężnie solankowe, grota solna).
Warto zwiedzić także zabytki kultury w pobliskich Strzelcach Opolskich (mury obronne z XV w.), Krapkowicach (zamek z XVII w i mury obronne z XIV w.) i Opolu (kolegiata z XV w.).
Turyści korzystają z usług hoteli, ośrodka uzdrowiskowego i gospodarstw agroturystycznych w Kamieniu i okolicach.

Zagrożenia:

Potencjalne zagrożenia wiążą się ze zmianami formy użytkowania gruntów. Szczególnym zagrożeniem jest naturalna sukcesja na murawach, na których zaprzestano koszenia. Pewne zagrożenia mogą się także wiązać z presją drapieżniczą np. lisów. Bezpośrednim czynnikiem zagrożenia ostoi może być również intensywna penetracja ludzka - np. dla stanowisk roślin rzadkich i chronionych.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian biały - ptak
• kania czarna - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• derkacz - ptak
• lerka - ptak
• świergotek polny - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• suseł moręgowany - ssak
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole tel. (77) 447 23 20, fax (77) 44-72-335 e-mail: RDOS.opole@rdos.gov.pl, http://opole.rdos.gov.pl/
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole www.orot.pl
Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra"
Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Przyrody Stobrawskiego Parku Krajobrazowego BIOS

Jednostki administracyjne:

• Gogolin (krapkowicki, woj. opolskie)