Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego

Kod obszaru:

PLH120094

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2789 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

W ramach Shadow List proponowano większy obszar - 9342,6 ha.

Opis przyrodniczy:

Podłoże skalne obszaru budują w przeważającej większości gruboławicowe piaskowce magurskie, na których wytworzyły się gleby brunatne i brunatne kwaśne. Fragmenty ostoi obejmują obszary w okolicy wzniesień: Miejska Góra (643 m n.p.m.), Suchy Wierch (652 m n.p.m.), Kiczera - Żdżar (610 m n.p.m.), Ubocz (623 m n.p.m.), Czerteżyki (628 m n.p.m.), Markowiec (640 m n.p.m.), Kiczerka (625 m n.p.m.), Skałka (820 m n.p.m.), Czarny Dział (706 m n.p.m.) oraz Wysota (784 m n.p.m.). Na obszarze ostoi występują dwa piętra roślinności: piętro pogórza (do 530 m n. p. m.) oraz piętro regla dolnego (po szczyty). W krajobrazie dominują lasy liściaste i mieszane, bukowe i bukowo - jodłowe.

Obszar utworzony dla ochrony kolonii rozrodczych podkowca małego i nocka dużego tworzy sześć enklaw. Każda z nich obejmuje obiekt, w którym mieści się kolonia rozrodcza i jej obszar żerowania. Tymi obszarami są: (1) Zamek w Szymbarku, (2) Cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łosiu koło Ropy i Cerkiew pw. Św. Apostoła Łukasza w Kunkowej, (3) Cerkiew pw. śś. Kosmy i Damiana w Blechnarce, (4) Cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Hańczowej, (5) Cerkiew pw. św. Dymitra w Śnietnicy, (6) Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Małastowie.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Do Klimkówki najłatwiej dojechać przez Grybów (stacja kolejowa), a następnie drogą nr 93 - 8 km do miejscowości Ropa skąd około 8 km drogą lokalną do Klimkówki. Z Grybowa do Śnietnicy prowadzi droga nr 977 do Florynki (7 km), a następnie droga lokalna - również 7 km w kierunku na Wysową. Turyści mogą korzystać z noclegów w Gorlicach, Szymbarku i w gospodarstwach agroturystycznych. W miejscowościach tych znajdują się punkty gastronomiczne.

W okolicy wsi Klimkówka powstał zalew "Klimkówka”, gdzie można się zapisać do szkoły windsurfingu. Na pobliską górę Flasza prowadzi czarny szlak pieszy - długości 2,8 km, który na szczycie góry łączy się z niebieskim szlakiem długości 6,2 km, wiodącym grzbietem górskim. W miejscowości Śnietnica warto zobaczyć kopiec J. Piłsudskiego z 1935 r. Wędrując po górach Beskidu Niskiego warto pamiętać o burzliwej historii tych ziem i dorobku kultury jej mieszkańców - Łemków. W lipcu obchodzone jest doroczne święto Łemków - Watra. W pobliskim Szymbarku można zwiedzić renesansowy dwór obronny.

Zagrożenia:

  • zamknięcie wlotu na strychy obiektów,
  • zanieczyszczenie światłem,
  • niewłaściwe i w niewłaściwym terminie przeprowadzone: remont poszycia dachu, więźby i stropu obiektów sakralnych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• podkowiec mały - ssak
• nocek orzęsiony - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek duży - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak górski - płaz
• traszka karpacka - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, tel.: (12) 61-98-120, fax.: (12) 61-98-122, sekretariat@rdos.krakow.pl, http://bip.krakow.rdos.gov.pl

Informacja turystyczna: Małopolska Organizacja Turystyczna, tel./fax.: 12 421-16-04, biuro@mot.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Gorlice (gorlicki, woj. małopolskie)
• Uście Gorlickie (gorlicki, woj. małopolskie)
• Ropa (gorlicki, woj. małopolskie)