Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego

Kod obszaru:

PLH120052

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

3097 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

W ramach Shadow List 2008 proponowano większy obszar - 22866,5 ha.

Opis przyrodniczy:

Beskid Wyspowy to część Beskidów Zachodnich położona pomiędzy doliną Skawy a Kotliną Sądecką. Jego cechą charakterystyczną jest "wyrastanie" odosobnionych, wyspowo wznoszących się szczytów z typowo podgórskiego, sfalowanego łagodnymi garbami krajobrazu. Szczyty te mają strome, czasem nawet bardzo spadziste stoki, wierzchowina jednak z reguły jest płaska i wylesiona. Beskid Wyspowy jest krainą łączącą w sobie cechy podgórskie z górskimi. Podłoże geologiczne stanowią utwory fliszu karpackiego płaszczowiny magurskiej (piaskowce gruboławicowe i łupki). Na stokach spotyka się wychodnie skał piaskowcowych. Fragmenty ostoi obejmują szczyty: Ciecień (829 m n.p.m.) i Kostrza (730 m n.p.m.).

Obszar utworzony dla ochrony kolonii rozrodczych podkowca małego, nocka orzęsionego i nocka dużego. Ostoje tworzy jedenaście enklaw. Każda z nich obejmuje obiekt lub obiekty, w których zamieszkują kolonie rozrodcze, i obszary żerowania nietoperzy. Enklawami są:

 • Klasztor w Szczyrzycu i Kościół w Skrzydlnej- kolonie rozrodcze podkowca małego i nocka orzęsionego oraz schronienie nocka dużego na strychach budowli sakralnych
 • Kościół w Łącku - kolonie rozrodcze nocka dużego i podkowca małego na strychu kościoła w Łącku
 • Kościół w Łukowicy - kolonia rozrodcza podkowca małego na strychu kościoła w Łukowicy
 • Kościół w Słopnicach - kolonie rozrodcze nocka dużego i podkowca małego na strychu kościoła w Słopnicach
 • Kościół w Szyku - kolonie rozrodcze podkowca małego na strychach kościołów w Szyku, w Nowym Rybiu i Wilkowisku
 • Kościół w Łososinie Górnej - kolonia rozrodcza podkowca małego na strychu kościoła w Łososinie Górnej
 • Kościół w Podegrodziu - kolonia rozrodcza nocka dużego na strychu kościoła w Podegrodziu
 • Kościół w Jazowsku - kolonie rozrodcze nocka dużego i podkowca małego na strychu kościoła w Jazowsku
 • Kościół w Laskowej - kolonia rozrodcza podkowca małego na strychu kościoła w Laskowej
 • Okolice Laskowej cz. N - kolonia rozrodcza podkowca małego na strychu Kościoła w Kamionce Małej
 • Okolice Laskowej cz. S - kolonie rozrodcze podkowca małego, nocka dużego i nocka orzęsionego na strychach kościołów w Ujanowicach, Jaworznej i Śmiącej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Dojazd koleją do Limanowej lub Mszany Dolnej, a następnie indywidualnie lub PKS drogami lokalnymi: - z Mszany drogą nr 908 do Kasinki Małej i dalej na północny wschód do Węglówki, - z Mszany Dolnej do Szczyrzycu: w Kasinie Wielkiej drogą na Jodłownik, - do Rupniowa z Limanowej prowadzi droga lokalna na północny zachód, - Łupień leży w połowie drogi miedzy Mszaną a Limanową - 16 km na zachód od Limanowej dojazd drogą nr 98. O atrakcyjności terenu decydują walory przyrodnicze całego Pasma Beskidu Wyspowego i rozwinięta w okolicy baza turystyczno - wypoczynkowa. Turyści mogą korzystać z noclegów w Limanowej, Żegocinie, Wiśniowej, Mszanie Dolnej i w gospodarstwach agroturystycznych.

Gmina Łukowica słynie z rozległych sadów jabłoniowo-śliwkowych, położona jest w południowo - wschodniej części Beskidu Wyspowego. W Świdniku znaleziono cmentarzysko z czasów trwania kultury łużyckiej oraz znajduje się otoczony parkiem, XVIII wieczny dwór. We wsi Łukowica uwagę przykuwa drewniany kościół z XVII wieku, a z kolei na górze Łyżka znaleźć można resztki średniowiecznego dworu obronnego. Można tu wybrać się zielonym szlakiem na Szkiełek lub też zielonym szlakiem, ale w drugą stronę przez Okowaniec, Jeżową Wodę (wyciąg narciarski) na Ostrą i dalej na Mogielicę.

Gmina Dobra położona jest w centralnej części Beskidu Wyspowego w otoczeniu najwyższych szczytów.

Gmina Laskowa - możliwość wędkowania, wędrówek górskich w Pasmo Łososińskie, a przyległe wioski słynął z pięknych sadów owocowych. Miejscowości położone w tej części doliny Łososinki należały niegdyś do sióstr Klarysek ze Starego Sącza. Z Laskowej wiedzie ciekawy i malowniczy szlak turystyczny w Pasmo Łososińskie na górę Sałasz (szlak czarny) i dalej na Jaworz (szlak niebieski), szlakiem tym można dojść do Jeziora Rożnowskiego.

Zagrożenia:

Wszystkie stanowiska letnich kolonii nietoperzy znajdują się na strychach budynków i ich zachowanie zależy wyłącznie od dobrej woli właścicieli i użytkowników tych obiektów. Zagrożenia dla istnienia stanowisk związane są zarówno z wykorzystywaniem samych budynków, jak i ich otoczenia. Do najważniejszych zagrożeń należą:

 • prace remontowe wykonywane w nieodpowiednich terminach i z wykorzystaniem niebezpiecznych dla ssaków środków konserwacji drewna,
 • uszczelnianie budynków i zamykanie otworów wlotowych niezbędnych dla nietoperzy,
 • wycinanie drzew i krzewów w otoczeniu schronień nietoperzy, na trasach przelotu oraz żerowiskach,
 • iluminacja budynków, będących schronieniami nietoperzy, poprzez instalację reflektorów.

Potencjalnym zagrożeniem jest też słabe rozpoznane tego terenu pod kątem miejsc zimowania nietoperzy. Może się więc okazać, że przypadkowe zniszczenie zimowisk spowoduje utratę wartości obszaru.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• podkowiec mały - ssak
• nocek orzęsiony - ssak
• nocek duży - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, tel.: (12) 61-98-120, fax.: (12) 61-98-122, sekretariat@rdos.krakow.pl, http://bip.krakow.rdos.gov.pl

Małopolska Organizacja Turystyczna, tel./fax.: 12 421-16-04, biuro@mot.krakow.pl

Jednostki administracyjne:

• Jodłownik (limanowski, woj. małopolskie)
• Słopnice (limanowski, woj. małopolskie)
• Limanowa (limanowski, woj. małopolskie)
• Dobra (limanowski, woj. małopolskie)
• Laskowa (limanowski, woj. małopolskie)
• Łukowica (limanowski, woj. małopolskie)
• Łososina Dolna (nowosądecki, woj. małopolskie)
• Podegrodzie (nowosądecki, woj. małopolskie)
• Łącko (nowosądecki, woj. małopolskie)