Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Nowosolska Dolina Odry

Kod obszaru:

PLH080014

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

6040,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Fragment doliny Odry (tereny zalewowe) od rejonu miejscowości Dobrzejowice do mostu na drodze łączącej miejscowości Zabór i Bojadła. Obszar obejmuje typowo wykształcone płaty lasów i zarośli łęgowych, wciąż podlegających zalewom, oraz mozaikę szuwarów turzycowych, mozgowisk, wilgotnych łąk i zarośli wierzbowych.
Jeden z lepiej zachowanych i bardziej naturalnych fragmentów doliny Odry: stwierdzono tu
występowanie 10 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących łącznie ok. 77% powierzchni obszaru, i 8 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Najlepiej w lubuskim wykształcone i zachowane płaty, wciąż zalewanych lasów łęgowych i niskich grądów.
Ponadto, obszar pełni funkcje ważnego korytarza ekologicznego.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem, chociaż niejednokrotnie trzeba korzystać z dróg lokalnych. Można tam dojechać drogą Głogów – Nowa Sól – Otyń – Milsko.
Ekoturystyka: O atrakcyjności ostoi stanowią walory przyrodnicze związane z dużą rzeką nizinną.
Turystyka kwalifikowana: piesza, kajakowa, rowerowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: W Bytomiu Odrzańskim można zwiedzić XVII wieczne kamienice przy rynku, a w Siedlisku pałac manierystyczny z 1600 roku.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Bytomiu Odrzańskim, Nowej Soli, Otyniu oraz z oferty gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą: wycinanie lasów i zarośli łęgowych, regulacja rzeki.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• łąki selernicowe (Cnidion dubii)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• mopek - ssak
• nocek duży - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• boleń - ryba
• piskorz - ryba
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu Klub Przyrodników WZR woj. lubuskiego

Jednostki administracyjne:

• Zabór (zielonogórski, woj. lubuskie)
• Bojadła (zielonogórski, woj. lubuskie)
• Otyń (nowosolski, woj. lubuskie)
• Nowa Sól (nowosolski, woj. lubuskie)
• Nowa Sól m. (nowosolski, woj. lubuskie)
• Siedlisko (nowosolski, woj. lubuskie)
• Bytom Odrzański (nowosolski, woj. lubuskie)
• Żukowice (głogowski, woj. dolnośląskie)