Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kargowskie Zakola Odry

Kod obszaru:

PLH080012

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

3070,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Jest to bardzo zróżnicowany przyrodniczo obszar, rozciągający się pomiędzy miejscowościami Klenica i Cigacice (454 - 470 km biegu Odry), w całości położony na terasie zalewowym rzeki. Prawie cały teren jest pokryty aluwialną i organiczną glebą, z wysokim poziomem wód gruntowych; duża część obszaru jest regularnie zalewana. Występuje tu mozaika nadrzecznych lasów oraz różnych rodzajów łąk, szuwarów, turzycowisk, starorzeczy i niewielkich płatów innych siedlisk.
Obszar ważny dla zachowania siedlisk i gatunków typowych dla doliny rzecznej, w tym wielu gatunków prawnie chronionych w Polsce. Łącznie stwierdzono tu 8 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, pokrywających 58% powierzchni terenu, w tym szczególnie cenne są lasy łęgowe (25%) i łąki selernicowe oraz 4 gatunki z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (w tym mocna populacja kumaka nizinnego).
Ponadto obszar pełni funkcje bardzo ważnego korytarza ekologicznego.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem i koleją. Można tam dojechać drogą Zielona Góra – Bytom Odrzański i pociągiem relacji Zielona Góra – Głogów.
Turystyka ekologiczna: atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze związane z dużą rzeka.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, kajakowa, konna.
Turystyka krajoznawcza: W Siedlisku można zwiedzić zamek wymieniony po raz pierwszy jako "castrum in Sedlscho" już w 1298 r budowę ukończono w 1600 r., potem zamek popadł w ruinę a dziś kryptę grobową zaadaptowano na kawiarnię, kaplicę na salę widowiskową i koncertową, sale w skrzydle wschodnim - na pomieszczenia dla różnych sekcji Gminnego Ośrodka Kultury. W domu bramnym, w pierwotnej sali bibliotecznej znów pojawiły się półki z książkami, bo tu znalazła się Gminna Biblioteka Publiczna. Na drugim piętrze urządzono mieszkanie dla dozorcy. W ten sposób do starego zamku znów wróciło życie. W Bytomiu Odrzańskim warto zobaczyć XVII wieczne kamienice przy rynku. Tuz za granicą województwa, w Czernej znajduje się zamek.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Nowej Soli, Otyniu, Bytomiu Odrzańskim oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Zarzucanie gospodarki łąkowo-pastwiskowej, wycinanie lasów łęgowych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Obszar Chronionego Krajobrazu XX województwa lubuskiego - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• łąki selernicowe (Cnidion dubii)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• zielonka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• lerka - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• mopek - ssak
• nocek duży - ssak
• kumak nizinny - płaz
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, http://www.gorzow.rdos.gov.pl Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, www.lotur.eu Klub Przyrodników; WZR woj. lubuskiego. Uniwersytet Wrocławski; Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Jednostki administracyjne:

• Sulechów (zielonogórski, woj. lubuskie)
• Trzebiechów (zielonogórski, woj. lubuskie)
• Bojadła (zielonogórski, woj. lubuskie)
• Zabór (zielonogórski, woj. lubuskie)
• Zielona Góra (zielonogórski, woj. lubuskie)