Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Pliszki

Kod obszaru:

PLH080011

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

5033,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje małą dolinę rzeczną, biegnącą przez rozległe pola sandrowe. Sandr Pliszki oddzielony jest wysokimi krawędziami od wyższych poziomów sandrowych i wzgórz moreny czołowej. Rzeka zachowała naturalny charakter i jest otoczona przez duży kompleks leśny, głównie borów sosnowych. Wzdłuż rzeki występują płaty nadrzecznych zbiorowisk leśnych oraz torfowiska i trzęsawiska. Charakterystyczna jest strefowość mokradeł, związana z reżimem hydrologicznym rzeki oraz oddziaływaniem wód podziemnych i źródliskowych w sąsiedztwie zboczy doliny. Kolonia rozrodcza nocka dużego znajduje się w pomieszczeniach pod zrujnowanej fabryce celulozy. Jest to trzecia w Polsce znana kolonia rozrodcza nocka dużego w warunkach podziemnych. W tych samych pomieszczeniach oraz w podziemnych tunelach leżących na terenie tego samego zakładu hibernuje corocznie kilkanaście - kilkadziesiąt nietoperzy.

Obszar występowania cennych siedlisk przyrodniczych (9 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, w tym priorytetowych lasów łęgowych pokrywających 18% powierzchni). Duże bogactwo flory (19 gatunków zagrożonych w skali kraju, 22 gatunków chronionych, 27 gatunków rzadkich w skali regionu) i fauny (w tym 5 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym bardzo rzadkiego obecnie w Polsce chrząszcza, jelonka rogacza). Występują tu również inne gatunki prawnie chronione w Polsce.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar nie jest łatwo dostępny samochodem choć przecina go kilka dróg: Krosno Odrzańskie – Słubice koło miejscowości Urad, Krosno Odrzańskie – Torzym koło miejscowości Pliszka czy droga Świebodzin – Słubice koło miejscowości Pożrzadło. Można tam dojechać również koleją relacji Świebodzin – Rzepin do stacji Drzewce Kolonia lub Zielona Góra – Rzepin do stacji Pliszka. Nowa Sól do miejscowości Otyń.

Najbliżej położona stacja PKP znajduje się w Gądkowie Wielkim i w Toporowie. Można także skorzystać z PKS który dojeżdża do Gądkowa Wielkiego.

Ostoja obejmuje małą dolinę rzeczną na rozległych polach sandrowych. Możliwość spływu kajakiem: długość szlaku kajakowego ok. 80 km Pliszka jest znaną i cenioną rzeką wśród wielu osób z Polski uprawiających turystykę kajakową, pływa tu również spora grupa turystów z Niemiec.

Rzeka przepływa przez północny skraj puszczy Rzepińskiej która jest terenem atrakcyjnym dla turystyki pieszej i rowerowej. Można tu zwiedzić także wiele zabytków jak i doskonale odpocząć w pobliżu znajduje się jezioro, doskonałe także dla wędkarzy miejsce.

Warto zobaczyć:

Toporów

Zabytki:

  • Kościół Matki Bożej Różańcowej
  • Pałac Myśliwski
  • Pomniki przyrody: Dąb Piotrowy
  • Mauzoleum
  • Miejsca martyrologii

Turystka aktywna:

  • Szlak pieszy Iłowa-Klików- Leśnictwo Rychlinek- Polana- Prędocice (Toporów).Długość trasy: 60,00 km
  • Szlak rowerowy –zielony- szlak południowy: Gądków Mały - Gądków Wielki - Debrznica - Torzym - Poźrzadło - Toporów - Gronów – Łagów

Zagrożenia:

Zanieczyszczenia powietrza, budowa dróg, eksploatacja złóż torfu i pokładów gytii wapiennej.

Uwaga: Wykonywanie koniecznych prac z zakresu ochrony przeciwpowodziowej dotyczy różnych fragmentów doliny rzecznej i powinno się odbywać z uwzględnieniem wymogów ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, których ochrona jest celem utworzenia obszaru Natura 2000.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Obszar Chronionego Krajobrazu XIII województwa lubuskiego - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu XVII województwa lubuskiego - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• minóg strumieniowy - ryba
• koza - ryba
• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• mopek - ssak
• nocek duży - ssak
• głowacz białopłetwy - ryba
• boleń - ryba
• poczwarówka zwężona - bezkręgowiec
• poczwarówka jajowata - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel: (95) 711-53-38, fax: (95) 711-55-24, e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl, www.gorzow.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Słubice (słubicki, woj. lubuskie)
• Cybinka (słubicki, woj. lubuskie)
• Torzym (sulęciński, woj. lubuskie)
• Łagów (świebodziński, woj. lubuskie)
• Bytnica (krośnieński (lubuskie), woj. lubuskie)