Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie

Kod obszaru:

PLH080008

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

6771 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje najlepiej zachowany fragment krajobrazu morenowego Pojezierza Lubuskiego. Charakteryzuje się dużymi deniwelacjami terenu i stromymi zboczami. W obniżeniach znajdują się liczne jeziora z otaczającymi je torfowiskami. Występuje tu wiele źródeł. Około 90% powierzchni zajmują lasy, zdominowane przez bory sosnowe. Wśród nich znajdują się rozległe fragmenty lasów bukowych i dąbrów.

Występuje tu co najmniej 14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 1 gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK) i gatunki prawnie chronione w Polsce. Gniazduje powyżej 1% populacji krajowej puchacza; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują także: gąsiorek, zimorodek i lerka.

W obszarze występują charakterystyczne dla regionu różne odmiany lasów bukowych, jeziora mezotroficzne oraz torfowiska wysokie i przejściowe, a także stabilne populacje gatunków związanych z tymi siedliskami. Występuje tu łącznie 10 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących ok. 52% powierzchni ostoi oraz 9 gatunków z Załącznika II tej Dyrektywy (w tym 7 gatunków związanych z wodami).

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Świebodzin – Słubice do miejscowości Pożrzadło, skąd drogami lokalnymi na północny zachód w stronę Sulęcina lub na północny wschód w stronę Łagowa. Również PKS lub Koleją do Toporowa (około 10 kilometrów od Łagowa), Obszar ten znajduje się bardzo blisko przejścia granicznego w Świecku (około 50 kilometrów).

Baza noclegowa i gastronomiczna: Obszar ten dysponuje bogatym zapleczem gastronomiczno-noclegowym zarówno w Łagowie, jak i pobliskim Sulęcinie, Poźrzadle, Gronowie, Łagówku, Jemiołowej, Wielowsi. Cena i standard noclegów jest zróżnicowana, od hoteli przez prywatne kwatery po pola namiotowe. Restauracje , bary, puby, kawiarnie, cukiernie.

Turystyka krajoznawcza

Łagów

 • Zamek Joannitów - założony na planie czworoboku z narożną, wysoką na 35 metrów wieżą. Wewnątrz m.in. sala gotycka ze sklepieniem wspartym na jednym filarze i sala z barokowym kominkiem z około 1740 roku. Obecnie hotel.
 • Brama Polska (zwana też Poznańską) - jedna z obronnych bram Łagowa pochodząca z XV wieku.
 • Brama Marchijska (zwana też Niemiecką lub Berlińską) - pochodząca z XVI wieku druga brama obronna Łagowa. W dolnej części murowana, w górnej szachulcowa.

Łagów to również miejsce licznych imprez kulturalnych (głównie w okresie letnim) . Zawsze w ostatnim pełnym tygodniu czerwca odbywa się tutaj Lubuskie Lato Filmowe, oraz organizowane są od ponad 30 lat, także w czerwcu, Plenery Malarskie. Również cykliczną imprezą jest organizowany corocznie Festiwal Kultury Rycerskiej i Szlacheckiej, odbywający się przy Zamku Joannitów.

Torzym

 • Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
 • Cmentarz żydowski

Turystyka aktywna

Park krajobrazowy ze swojej strony przygotował piesze i rowerowe szlaki oraz ścieżki przyrodnicze. Oprócz tego jest także dużo szlaków wodnych dzięki czemu można uprawiać kajakarstwo. Wędkarstwo i jazda konna.

Torzym

 • Szlak pieszy Iłowa-Klików- Leśnictwo Rychlinek- Polana- Prędocice (Toporów).Długość trasy: 60,00 km
 • Szlak rowerowy –zielony- szlak południowy: Gądków Mały - Gądków Wielki - Debrznica - Torzym - Poźrzadło - Toporów - Gronów – Łagów
 • Droga rowerowa wzdłuż rynny Jezior Torzymskich

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

 • usuwanie martwych i obumierających drzew,
 • zanieczyszczenie wód, melioracje odwadniające,
 • kłusownictwo,
 • silna presja turystyczna,
 • kopalnie odkrywkowe w pobliżu obszaru.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Łagowski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny
• Buczyna Łagowska - rezerwat leśny
• Nad Jeziorem Trześniowskim - rezerwat leśny
• Pawski Ług - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu IX województwa lubuskiego - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu XIV województwa lubuskiego - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• bąk - ptak
• bocian czarny - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• żuraw - ptak
• puchacz - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• lerka - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• nocek duży - ssak
• wydra - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• minóg strumieniowy - ryba
• różanka - ryba
• piskorz - ryba
• koza - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel: (95) 711-53-38, fax: (95) 711-55-24, e-mail: sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl, www.gorzow.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Sulęcin (sulęciński, woj. lubuskie)
• Bledzew (międzyrzecki, woj. lubuskie)
• Łagów (świebodziński, woj. lubuskie)
• Torzym (sulęciński, woj. lubuskie)