Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Uroczyska Puszczy Solskiej

Kod obszaru:

PLH060034

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

34671,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 199-321 m n.p.m. i obejmuje rozległe fragmenty kompleksu leśnego z (głównie sosnowego - lasy iglaste zajmują 80% powierzchni). Występują tu również jedliny, olsy i łęgi. W Puszczy Solskiej prowadzi się intensywną gospodarkę leśną. Na obrzeżach kompleksu znajdują się ekstensywnie użytkowane lub nieużytkowane łąki.

Puszcza Solska porasta ubogie gleby piaszczyste, często zwydmione, a w strefie krawędziowej Roztocza - pararędziny i gleby brunatne. W znacznym stopniu jest to obszar podmokły. U podnóża wydm, w bezodpływowych zagłębieniach, wytworzyły się torfowiska i często naturalne zbiorniki wodne. W południowo-wschodniej części ostoi, w dolinach rzecznych powstały niewielkie stawy rybne stawy rybne (w Biłgoraju, Podlesie oraz w Rudzie Różanieckiej). Rzeki w strefie krawędziowej wykształciły przełomy i nabierają cech rzek górskich (Tanew, Sopot i Szum). Wzdłuż naturalnych koryt cieków puszczańskich powstały łęgi i nadrzeczne ziołorośla.

Głównym walorem ostoi są dobrze zachowane rozległe bory bagienne a także torfowiska wysokie i przejściowe.

W ostoi stwierdzono występowanie 17 typów siedlisk przyrodniczych z Zał. I Dyrektywy Siedliskowej, 1 gatunek rośliny oraz 18 gatunków zwierząt z Zał. II Dyrektywy Siedliskowej. Szczególnie wartościowe są siedliska podmokłe (torfowiska wysokie i przejściowe, bory i lasy bagienne oraz łęgi) i bory jodłowe.

Puszcza Solska jest bardzo ważną w skali regionu ostoją puszczańskiej fauny kręgowców, z zagrożonymi i rzadkimi gatunkami w Polsce m. in. wilkiem i rysiem Stale przebywają tu 4 watahy wilków oraz 2-3 rodziny rysi. Stwierdzono tu także występowanie 16 gatunków zwierząt cennych dla UE. Z zagrożonych w skali europejskiej roślin zanotowano występowanie rzadkiego gatunku mszaka – sierpowca błyszczącego. Do innych, cennych gatunków należą: 3 gatunki rosiczek, kosaćca syberyjskiego, kukułkę Fuchsa, mącznicę lekarską, widłaki: torfowca, wrońca i spłaszczonego.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży w Kotlinie Sandomierskiej przy strefie krawędziowej Roztocza. Jest stosunkowo łatwo dostępny komunikacyjnie. Leży na południe od miejscowości Susiec. Można tam dojechać koleją z Biłgoraju, przez Zwierzyniec, autobusami PKS np. z Tomaszowa Lubelskiego lub transportem własnym. Do Biłgoraju można dojechać autobusami PKS z Lublina, Krakowa i Warszawy. Z Lublina i Zamościa do Biłgoraju kursują również prywatne busy. Następnie z Biłgoraju można podjechać komunikacją PKS do miejscowości położonych bliżej ostoi np. Łukowej, czy Józefowa. Z Tomaszowa Lubelskiego drogami lokalnymi można dojechać do Suśca i wybranych fragmentów ostoi.

Turyści korzystają z bazy noclegowo - gastronomicznej w Biłgoraju (Hotel „Do-Do”, Hotel Leśny z ośrodkiem szkoleniowym), Zwierzyńcu, Suścu, Hamerni (ośrodek wypoczynkowy), Tomaszowie Lubelskim lub oferty gospodarstw agroturystycznych. W Biłgoraju, Zwierzyńcu, Józefowie i Krasnobrodzie funkcjonują schroniska młodzieżowe.

Warto wziąć udział w regionalnych imprezach cyklicznych m.in. Ogólnopolski Rajd Samochodowy o „Puchar Tanwi" (czerwiec, Automobilklub Biłgorajski), Rajd Rowerowy Modelowym Traktem, „Gwiaździsty Rajd Rowerowy Wzgórze Polak”, we wrześniu - Biłgorajskie Spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską, w czerwcu - Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych i Ulicznych w Biłgoraju. Zamość warto odwiedzić w czerwcu podczas Jarmarku Hetmańskiego.

Turystyka ekologiczna: O walorach obszaru decyduje przyroda dużego kompleksu leśnego. Obszar leży na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej i w sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz Krasnobrodzkiego Parku krajobrazowego. Warto poznać lokalne ścieżki edukacyjne m.in. Szlak "szumów" wiodący przez rezerwat "Nad Tanwią" oraz ścieżka dydaktyczna w rezerwacie "Czartowe Pole" w okolicy Hamerni.

Turystyka kwalifikowana: można tu uprawiać nizinną turystykę pieszą, rowerową, konną, zbieranie płodów leśnych, wędkarstwo, kajakarstwo, narciarstwo biegowe.

Turystyka krajoznawcza – w pobliskim Biłgoraju warto zwiedzić: Kościół dekanalny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, we wsi Puszcza Solska Kościół i klasztor franciszkanów, w Narolu pałac z XVIII wieku. Warto odwiedzić lokalny ośrodek kultu religijnego w Górecku Kościelnym z aleją kapliczek i pomnikowych dębów.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należy:

 • zwiększenie antropopresji poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej, nasilający się ruch samochodowy, nielegalne wyprawy o charakterze off-road,
 • zwiększenie penetracji terenu przez ludzi, w tym intensywna turystyka piesza,
 • zaśmiecanie terenu,
 • rozbudowa osiedli mieszkaniowych,
 • plany budowy elektrowni wiatrowych.

dla siedlisk leśnych - wycinanie starych drzewostanów, w tym prace rębne w obrębie siedlisk z Zał. I Dyrektywy Siedliskowej, zbieranie runa leśnego,

dla torfowisk - zalesieniowe, regulacja koryt rzek oraz systemów odwadniających, obniżanie poziomu wód gruntowych,

dla wilków i rysi – niepokojenie zwierząt (dotyczy wilka, rysia oraz ptaków), kłusownictwo

dla bezkręgowców - usuwanie drzew martwych, zaorywanie łąk,

dla motyli - zalesianie ekosystemów nieleśnych,

dla ryb - regulacja rzek, zarybianie rzek pstrągiem potokowym i przedostawania się do ekosystemów rzecznych i stawowych (obcych) gatunków ryb,

dla łąk trzęślicowych, łęgów i ziołorośli nadrzecznych Tanwi – powstanie specjalistycznej plantacji borówki amerykańskiej, zaniechanie użytkowania kośnego oraz wypasu łąk,

dla płazów - usuwanie szuwarów ze stawów, wapnowanie w okresie lęgowym zwierząt,

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej - rezerwat leśny
• Nad Tanwią - rezerwat leśny
• Czartowe Pole - rezerwat leśny
• Nowiny - rezerwat leśny
• Obary - rezerwat leśny
• Bukowy Las - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)
• sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)
• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wilk * - ssak
• wydra - ssak
• ryś - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• żółw błotny - gad
• minóg strumieniowy - ryba
• piskorz - ryba
• koza - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• zalotka większa - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• przeplatka aurinia - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• sierpowiec błyszczący

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312
 • Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 84 639 22 92, tel/fax 84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.plwww.zoit.zamosc.pl
 • Zarząd Zespołu Zamojskich Parków Krajobrazowych w Zamościu
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie Nadleśnictwo Lubaczów
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie Nadleśnictwo Tomaszów, Biłgoraj, Józefów, Narol, Zwierzyniec.
 • Roztoczański Park Narodowy,
 • Stowarzyszenie dla Natury "Wilk"

Informacji turystycznej udzielą:

 • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
 • PTTK Oddział w Zamościu, Urząd Miasta Zamość, ul. Staszica 31, 22-400 Zamość, tel. 84 639 31 43, 84 627 15 64 http://zamosc.pttk.pl
 • Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej - www.zoit.zamosc.pl
 • PTTK o/Biłgoraj ul. Kościuszki 28 23-400 Biłgoraj e-mail: opttkbilgoraj@op.pl
 • Powiatowy Ośrodek Informacji Turystycznej ul. Kościuszki 41/43 23-400 Biłgoraj tel: (84) 688 00 00 http://www.bilgorajski.pl/poit, e-mail: poitbilgoraj@interia.pl
 • Centrum Informacji Turystycznej Powiatu Biłgoraj
 • Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji,
 • Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie,
 • Gminny Punkt Informacji Turystycznej w Krasnobrodzie.

Jednostki administracyjne:

• Frampol (biłgorajski, woj. lubelskie)
• Tereszpol (biłgorajski, woj. lubelskie)
• Biłgoraj (biłgorajski, woj. lubelskie)
• Aleksandrów (biłgorajski, woj. lubelskie)
• Józefów (biłgorajski, woj. lubelskie)
• Łukowa (biłgorajski, woj. lubelskie)
• Susiec (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Narol (lubaczowski, woj. podkarpackie)
• Obsza (biłgorajski, woj. lubelskie)