Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Przełom Wisły w Małopolsce

Kod obszaru:

PLH060045

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

15116,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje przełomowy odcinek doliny Wisły, od ujścia Sanny powyżej Annopola do miasta Puławy. Dolina Wisły posiada dużą wartość przyrodniczą, ponieważ jest jedną z niewielu dużych rzek w Europie, które zachowały się w stanie względnie naturalnym. W dolinie Wisły występują liczne starorzecza, łachy i zastoiska, piaszczyste wyspy oraz namuliska. Tereny te porastają rozległe zarośla wierzbowe oraz gdzieniegdzie płaty łęgów nadrzecznych. Część koryta rzeki jest obwałowana, a obszar międzywala zajęty jest przez zarośla wierzbowe i łąki. W górnym biegu rzeki występują strome, wapienne i lessowe skarpy wznoszące się nawet do 90 m ponad doliną Wisły. Na stokach tych występują cenne murawy ciepłolubne, zwane murawami kserotermicznymi. Na terenie ostoi stwierdzono 11 rodzajów siedlisk cennych z europejskiego punktu widzenia, które zajmują w sumie 24% powierzchni ostoi. Największą powierzchnię zajmują użytkowane ekstensywnie łąki (11%) oraz lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe (4%). Obszar ten obejmuje fragment ostoi ptaków wodno - błotnych o randze europejskiej, ważnej zarówno dla gatunków lęgowych, jak i migrujących. Spośród cennych dla UE gatunków ptaków występują tu: czapla biała i czapla nadobna, bocian czarny, bielik, kulon, mewa czarnogłowa oraz rybitwa wielkodzioba. Ostoja jest również siedliskiem żółwia błotnego oraz kilku cennych dla przyrody europejskiej gatunków ryb m.in. kozy, różanki i piskorza. Dolina Wisły uważana jest za korytarz ekologiczny rangi europejski, który umożliwia przemieszczanie się wielu gatunków zwierząt i roślin.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

W okolicy ostoi znajdują się miasta: Puławy i Kazimierz Dolny. Można do nich dotrzeć komunikacją PKS z Lublina i Warszawy. Najbliższe stacje PKP znajdują się w Puławach i Nałęczowie. Kazimierz Dolny jest miejscowością wypoczynkową. Funkcjonuje tu wiele domów wypoczynkowych, pensjonatów, pokoi gościnnych oraz schronisko młodzieżowe. W Puławach na nocleg można się zatrzymać w jednym z kilku hoteli lub szkolnym schronisku młodzieżowym. W okolicy Kazimierza Dolnego jest wiele gospodarstw agroturystycznych i pokoi gościnnych m.in. w Ochotnicy, Janowcu, Jaroszy, Cholewiance i Wierzchoniowie. W regionie tym na turystów czeka wiele atrakcji turystycznych m.in. Pałac Czartoryskich ze świątynią Sybilli i Domkiem Chińskim w Puławach oraz ruiny zamku i starówka w Kazimierzu Dolnym. Warto również wspiąć się na Górę Trzech Krzyży, by móc podziwiać przepiękny widok na Kazimierz Dolny. Między Puławami, a Kazimierzem znajduje się wieś Bochotnica, w której Bolesława Prusa umieścił akcję noweli "Antek". W okolicy znajduje się kilka szlaków turystycznych oraz ścieżek dydaktycznych po Kazimierskim Parku Krajobrazowym. Z przystani w Kazimierzu Dolnym można również wybrać się na rejsy statkiem po Wiśle. W Puławach odbywa się w wakacje wiele imprez kulturalnych m.in. Izabeliada - plenerowe imprezy w puławskim parku z okazji Dni Puław oraz Letnie Koncerty Muzyki Kameralnej. Natomiast w Kazimierzu Dolnym możemy zobaczyć największy w Polsce przegląd autentycznej twórczości ludowej - Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Jednak chyba najbardziej znaną imprezą odbywającą się w Kazimierzu jest Festiwal Filmowy, na którym prezentowane są najciekawsze filmy z całego świata oraz filmy dokumentalne, animowane i kino niezależne. Dalszych informacji udziela Informacja Turystyczna PTTK w Kazimierzu Dolnym.

Zagrożenia:

Zagrożenie dla walorów przyrodniczych tego obszarów stanowią przede wszystkim zanieczyszczenie wód Wisły, zarastanie muraw kserotermicznych przez drzewa i krzewy, projekt regulacji rzeki Wisły. Niebezpieczne dla przyrody ostoi może być również zabudowanie zboczy doliny w rejonie Kazimierz Dolny - Janowiec.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Wrzelowiecki Park Krajobrazowy - park krajobrazowy
• Kazimierski Park Krajobrazowy - park krajobrazowy
• Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu
• Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu
• Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Zwoleńki - obszar chronionego krajobrazu
• Solec nad Wisłą - obszar chronionego krajobrazu
• Skarpa Dobrska - rezerwat przyrody
• Krowia Wyspa - rezerwat przyrody
• Łęg na Kępie - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• łąki selernicowe (Cnidion dubii)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• czapla nadobna - ptak
• czapla biała - ptak
• bocian biały - ptak
• bocian czarny - ptak
• bielaczek - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• rybołów - ptak
• kulon - ptak
• batalion - ptak
• łęczak - ptak
• mewa czarnogłowa - ptak
• rybitwa wielkodzioba - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa białoczelna - ptak
• zimorodek - ptak
• jarzębatka - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• dzięcioł białoszyi - ptak
• mopek - ssak
• nocek łydkowłosy - ssak
• nocek duży - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• żółw błotny - gad
• boleń - ryba
• różanka - ryba
• piskorz - ryba
• koza - ryba
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• zalotka większa - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• szlaczkoń szafraniec - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• leniec bezpodkwiatowy
• starodub łąkowy
• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin tel.(81) 71 06 500, fax.(81) 71 06 501 e-mail : sekretariat@rdos.lublin.pl, www.lublin.rdos.gov.pl Biuro Informacji Turystycznej PTTK ul Czartoryskich 8a, Puławy tel. (081) 886 47 56 e-mail: bortpttk.pulawy@wp.pl, www.oddzial.pulawy.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Puławy (puławski, woj. lubelskie)
• Puławy m. (puławski, woj. lubelskie)
• Kazimierz Dolny (puławski, woj. lubelskie)
• Janowiec (puławski, woj. lubelskie)
• Wilków (opolski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Przyłęk (zwoleński, woj. mazowieckie)
• Chotcza (lipski, woj. mazowieckie)
• Łaziska (opolski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Solec nad Wisłą (lipski, woj. mazowieckie)
• Józefów nad Wisłą (opolski (lubelskie), woj. lubelskie)
• Tarłów (opatowski, woj. świętokrzyskie)
• Annopol (kraśnicki, woj. lubelskie)
• Ożarów (opatowski, woj. świętokrzyskie)
• Zawichost (sandomierski, woj. świętokrzyskie)