Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Izbicki Przełom Wieprza

Kod obszaru:

PLH060030

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1778,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:
W ramach Shadow List 2008 proponowano zwiększenie zasięgu obszaru do 1816,6 ha.

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment doliny rzeki Wieprz, od wsi Tarzymiechy do miasta Krasnystaw. Koryto rzeki zachowało tu swój naturalny, silnie meandrujący charakter. Towarzyszą mu starorzecza i zastoiska. W dnie doliny dominują ekstensywnie użytkowane łąki. Miejscami występują interesujące ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe. Niektóre fragmenty zboczy doliny są strome. Tu, na podłożu lessowym, wykształciły się murawy kserotermiczne. Obszar obejmuje fragment naturalnej doliny Wieprza, ważny dla zachowania siedlisk podmokłych i okresowo podtapianych łąk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (zidentyfikowano 5 takich rodzajów siedlisk), oraz gatunków bezkręgowców z Załącznika II tej Dyrektywy. Łącznie występuje tu 7 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Miejsce występowania zagrożonych w Polsce gatunków roślin naczyniowych, m. in. jedyne w Polsce stanowisko przetacznika zwodnego - rośliny z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Obszar o dużych walorach krajobrazowych. Jest to korytarz ekologiczny rangi krajowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Krasnystaw:
Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów: Chmielaki Krasnostawskie, Baza noclegowa: Hotel Rapa, Hotel Staromiejski, Hotel Barbara, Zajazd Chata za wsią, Gospodarstwa agroturystyczne.
Izbica:
Agroturystyka: gospodarstwo agroturystycze u Wojtka, gospodarstwo agroturystyczne Pilarczyk, grzybiarstwo, wędkarstwo.
Krasnystaw: PTTK w Zamościu, Centrum Informacji Turystycznej w Zamościu
Koleją można dojechać do Izbicy i Krasnegostawu - miejscowości położonych przy granicy obszaru oraz na jego terenie. W Izbicy i Krasnymstawie istnieje baza noclegowo gastronomiczna. Obszar atrakcyjny krajobrazowo i przyrodniczo, nadaje się do turystyki pieszej i rowerowej, zimą do biegów narciarskich lub turystyki skiturowej. Atrakcją turystyczną jest też położony na wschód od obszaru Skierbieszowski Park Krajobrazowy (interesujący opis walorów przyrodniczo turystycznych parku znaleźć można na stronie: www.bocian.org.pl/biuletyn/2004/b1a18.php).

Zagrożenia:

Zagrożenia stanowią :zanieczyszczenie wód Wieprza, wahania poziomu wód, związane z funkcjonowaniem zbiornika retencyjnego, położonego ok. 8 km powyżej ostoi, zarzucenie wypasu na części obszaru, presja w kierunku zabudowy niektórych partii wierzchowiny w pobliżu krawędzi doliny oraz koncepcja regulacji stosunków wodnych w dolinie.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Strzelecko-Grabowiecki Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• piskorz - ryba
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• szlaczkoń szafraniec - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Zarząd Chełmskich Parków Krajobrazowych Chełm Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie hfax: (081) 74-24-330, tel.: (081) 74-24-312 ttp://www.lublin.rdos.gov.pl Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin tel.: (81) 532 14 48 fax.: (81) 532 14 48 e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa PTTK Oddział w Zamościu Urząd Miasta Zamość, ul. Staszica 31, 22-400 Zamość tel. 084 639 31 43, 0 84 627 15 64 http://zamosc.pttk.pl Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 0-84/ 639 22 92, tel/fax 0-84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.pl, www.zoit.zamosc.pl

Jednostki administracyjne:

• Krasnystaw m. (krasnostawski, woj. lubelskie)
• Krasnystaw (krasnostawski, woj. lubelskie)
• Izbica (krasnostawski, woj. lubelskie)