Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Żwirownie w Starej Olesznej

Kod obszaru:

PLH020049

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

41,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:
W ramach Shadow List 2008 proponowano znacznie większy obszar - 132 ha.

Opis przyrodniczy:

Obszar ten zajmuje powierzchnię 38,2 ha, położony jest na lewym brzegu rzeki Bóbr. Obejmuje kilka żwirowni oraz hałd piaskowych. Właśnie te wysokie, piaszczyste wzniesienia, otoczone przez niewielkie zbiorniki wodne oraz wilgotne, piaszczyste skarpy są siedliskiem dla wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Znaczną większość powierzchni ostoi zajmują zbiorniki wodne. Sporą część stanowią łąki, natomiast bardzo mało jest tutaj lasów. Ocenia się, że ponad 30% ostoi, pokryte jest siedliskami przyrodniczymi wymienionymi w załączniku II dyrektywy siedliskowej, z czego największą powierzchnię zajmują murawy szczotlichowe (czyli śródlądowe zbiorowiska pionierskie na piaskach luźnych, mają na ogół charakter zbiorowisk antropogenicznych, powstałych w wyniku zniszczenia pierwotnej roślinności) o bardzo dobrym stanie zachowania. Sporą część stanowią też ekstensywnie użytkowane łąki. Najważniejsze pod względem wartości przyrodniczej jest występowanie tutaj Elismy wodnej (gatunek z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej oraz wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi). Na uwagę zasługuje fakt, iż jest to jedyne jej stanowisko w tej części Polski (gatunek ten występuje na pojezierzu pomorskim, w miękkowodnych, ubogich w wapń jeziorach lobeliowych). Występuje tutaj również już bardzo rzadki gatunek chrząszcza: jelonek rogacz. W północnej części ostoi znaleźć można także gatunki rzadkie i zagrożone w skali regionu, jak rosiczka okrągłolistna (będąca bardzo ciekawą rośliną, która uzupełnia niedobór azotu w glebie, "żywiąc się" owadami), jak również widłaczek torfowy. Występuje tutaj także jedyny płaz bezogonowy który potrafi chodzić po liściach drzew i krzewów, czyli rzekotka drzewna. Jest to również jeden z gatunków zagrożonych wyginięciem.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

"Żwirownia w Starej Olesznej", znajduje się na terenie wsi Stara Oleszna (gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie), położonej 19 kilometrów na północ od Bolesławca. Pociąg do Leszna Górnego dojeżdża od kierunków Legnica i Żagań, dalej należy przesiąść się na autobusy dojeżdżają do Kozłowa i St. Olesznej. Kompleks stawów żwirowych Kozłów-Stara Oleszna to piękny i bogaty obiekt przyrodniczy. Powyrobiskowe stawy, przeznaczone są obecnie dla turystów jako tereny rekreacji, wypoczynku i sportów wodnych oraz miejsce dla wędkarzy. Ostoja położona jest na terenach Borów Dolnośląskich. Zawitać powinien tutaj każdy kto poszukuje ciszy i spokoju. Jest doskonałym miejscem do długich spacerów, wypraw rowerowych. Również miłośnicy grzybobrania znajdą tu coś dla siebie. Niedaleko od ostoi (około 5 kilometrów) znajduje się Przemkowski Park Krajobrazowy. Istnieje możliwość organizowania dla wycieczek szkolnych zajęć regionalnych (oprowadza Maciej Boryna http://www.staraoleszna.prv.pl/) Dojazd: Pociąg do Leszna Górnego dojeżdża od kierunków Legnica i Żagań, dalej do Kozłowa i Starej Olesznej dojeżdżają autobusy. Ostoja znajduje się około 50 kilometrów od przejścia granicznego Zgorzelec-Goerlitz (dla ruchu drogowego i kolejowego). Noclegi: Najbliższa baza noclegowa znajduje się w miejscowości Trzebień. Znaleźć tu można ładnie położone obiekty, otoczone lasami (można wybrać się na grzyby), z domkami murowanymi lub namiotami. Można znaleźć ośrodki ze stawami w których można łowić ryby a także stawami udostępnionymi do kąpieli, placami zabaw dla dzieci, restauracjami. Szeroką bazę noclegową oferuje również Bolesławiec.
Dolnośląska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Igielnej 13 we Wrocławiu. Można zajrzeć na stronę internetową Organizacji: www.dot.org.pl lub w razie konkretnych pytań skontaktować się mailowo: dot@dot.org.pl.
Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Dzierżonowie, Trzebnicy, Kłodzku, Szklarskiej Porębie, Kudowie Zdroju, Karpaczu, Ząbkowicach, Lądku Zdroju.

Zagrożenia:

Najpoważniejszym zagrożeniem dla tego terenu są plany dotyczące rekultywacji zbiorników wodnych i likwidacji hałd piasku. Posunięcie to spowoduje zniszczenie lokalnej bioróżnorodności. Również niebezpieczny wpływ na środowisko przyrodnicze (choć w znacznie mniejszym stopniu), jest związany z ruchem turystycznym na terenie, który wiąże się z wydeptywaniem, zaśmiecaniem, zanieczyszczaniem czy eutrofizacją (nadmiernym użyźnieniem) wód. W bliskim sąsiedztwie obszaru znajduje się droga wojewódzka, natomiast na południe od ostoi (około 5 kilometrów) przebiega autostrada.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania ruda - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• zimorodek - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• boleń - ryba
• różanka - ryba
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• elisma wodna

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław rdossekr@duw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl
Dolnośląska Organizacja Turystyczna ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław Tel.: (71) 344 11 09, Fax.: (71) 341 79 92 dot@dot.org.pl, http://www.dot.org.pl
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Towarzystwo Bory Dolnośląskie w Szprotawie
Gmina Bolesławiec
Biuro Usług Turystycznych i Artystycznych PERFEKT - Informacja Turystyczna w Bolesławcu
Polski Związek Wędkarski, Okręg Jelenia Góra

Jednostki administracyjne:

• Bolesławiec (bolesławiecki, woj. dolnośląskie)