Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa

Kod obszaru:

PLH020043

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

330,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Ostoja znajduje się w południowo - zachodniej Polsce, w Górach Bardzkich. Obszar obejmuje głęboki wąwóz rzeki Nysy Kłodzkiej, pomiędzy Młynowem a Opolnicą. Rzeka przecina tu malowniczym przełomem Góry Bardzkie. Na odcinku tym znajdują się dwa głęboko wcięte zakola rzeki, na których można zaobserwować typowe przykłady stromych brzegów po stronie zewnętrznej i łagodne zbocza po ich stronie wewnętrznej. Przełom Nysy Kłodzkiej jest tzw. przełomem ascendentnym, co oznacza, że Nysa Kłodzka jest starsza, niż Góry Bardzkie, a przełom powstał podczas powolnego wypiętrzania się gór i stopniowego zagłębiania się w nie rzeki. Przełom można obserwować z punktu widokowego na Kalwarii. Szerokość doliny rzecznej waha się tu od 500 do 1000 m. Natomiast strome stoki o nachyleniu dochodzącym do 60 % wznoszą się tu do 60 m nad korytem rzeki. Zbocza wąwozu pokryte są gęstymi, naturalnymi lasami, wśród których najcenniejsze przyrodniczo są dobrze zachowane klonowo-lipowe lasy zboczowe oraz ciepłolubne grądy. W dolinie rzecznej natomiast znajdują się ekstensywnie użytkowane łąki kośne, pastwiska, zarośla wierzbowe oraz lasy łęgowe o priorytetowym znaczeniu dla UE. Na terenie ostoi znajduje się 8 rodzajów siedlisk, które zajmują łącznie blisko 75% obszaru. Wśród nich największą powierzchnię zajmują grądy środkowoeuropejskie (20%) oraz jaworzyny na stokach i zboczach (14%). Dużą wartość przyrodniczą przedstawia również meandrująca rzeka z pionierską roślinnością żwirowisk, zaroślami wierzbowymi z pojedynczymi starymi wierzbami oraz łąkami.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Ostoja znajduje się na północ od Kłodzka znajdującego się w Kotlinie Kłodzkiej, na trasie z Wrocławia do przejścia granicznego w Kudowie - Zdroju. Ostoja znajduje się niedaleko miejscowości Bardo oraz wsi Młynowo i Opolnica. Do Barda można dojechać autobusami PKS z Kłodzka, Ząbkowic Śląskich i Wrocławia. Najbliższa ostoi stacja PKP znajduje się w Bardzie Śląskim. Na nocleg można się zatrzymać w Kłodzku w jednym z hoteli, szkolnym schronisku młodzieżowym lub w kwaterach prywatnych. W Bardzie można zatrzymać się w hotelu lub zajeździe. Można również skorzystać z gospodarstw agroturystycznych w Janowcu i Laskówce. W Kłodzku warto zwiedzić Twierdzę Główną - unikalny zabytek architektury militarnej oraz Podziemną Trasę Turystyczną im. Tysiąclecia Państwa Polskiego, która biegnie pod Starym Miastem. Niedaleko Barda znajdują się dwa rezerwaty przyrody "Cisy" i "Cisowa Górń będące jednymi z największych skupisk cisów w Polsce. W Złotym Potoku natomiast można zwiedzić kopalnię złota. Przez Góry Bardzkie przebiega kilka szlaków turystycznych m.in. szlak niebieski z Barda na Kłodzką Górę - najwyższy szczyt Gór Bardzkich. Przez Bardo i Ząbkowice Śląskie wiedzie również polski odcinek Międzynarodowego Szlaku Cysterskiego. Kłodzko znane jest z kilku cyklicznych imprez kulturalnych, takich jak Międzynarodowe Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej, Kłodzkie Wieczory Artystyczne oraz Zderzenia Teatrów. Fani fantastyki mogą wziąć udział w październiku w Weekendzie z Frankensteinem - Latający Obóz Fantastyki w Ząbkowicach Śląskich. Podczas imprezy organizowane są spotkania z czołówką pisarzy fantastyki oraz projekcje filmów. Dalsze informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej w Ząbkowicach Śląskich oraz w Regionalnej Informacji Turystycznej w Kłodzku.
Dolnośląska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Igielnej 13 we Wrocławiu. Można zajrzeć na stronę internetową Organizacji: www.dot.org.pl lub w razie konkretnych pytań skontaktować się mailowo: dot@dot.org.pl.
Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Dzierżonowie, Trzebnicy, Kłodzku, Szklarskiej Porębie, Kudowie Zdroju, Karpaczu, Ząbkowicach, Lądku Zdroju.

Zagrożenia:

Potencjalnymi zagrożeniami dla przyrody ostoi może być intensyfikacja gospodarki leśnej oraz zwiększenie się zanieczyszczenia wody w Nysie Kłodzkiej.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak
• nocek duży - ssak
• wydra - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, rdossekr@duw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl
Dolnośląska Organizacja Turystyczna, ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, Tel.: (71) 344 11 09, Fax.: (71) 341 79 92, dot@dot.org.pl, http://www.dot.org.pl
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, 50-357 Wrocław, ul. Grunwaldzka 90, tel. (0-71) 377-17-00

Jednostki administracyjne:

• Kłodzko (kłodzki, woj. dolnośląskie)
• Bardo (ząbkowicki, woj. dolnośląskie)