Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Pasmo Krowiarki

Kod obszaru:

PLH020019

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

5423,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje rozczłonkowane pasmo górskie długości około 15 km w obrębie Masywu Śnieżnika., położone na wysokości 350-964 m n.p.m., zbudowane ze zmetamorfizowanych wapieni, odsłaniających się w naturalnych wychodniach skalnych oraz w ścianach licznych kamieniołomów. Obszar ten ma szczególne znaczenie przyrody dla Dolnego Śląska ze względu na nagromadzenie flory i fauny związanej z siedliskami wapiennymi. Niewielkie powierzchnie bardzo bogatych florystycznie kompleksów naturalnych żyznych lasów, głównie iglastych - 65,99% rozdzielają pola - 18,48% i łąki - 7,09%. Najcenniejsze są nawapienne buczyny storczykowe (obuwik pospolity). Na piarżyskach wapiennych występują bardzo rzadkie w Polsce murawy kserotermiczne ze stanowiskami wielu rzadkich, zagrożonych i prawnie chronionych gatunków roślin. Stwierdzono tu 13 typów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, pokrywających ok. 50% powierzchni obszaru i 5 gatunków z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Obszar stanowi równie ważną ostoję nietoperzy.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Dojazd koleją do stacji na odcinku Żelazno - Stronie Śląskie. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze i kulturowe. Część obszaru leży w granicach Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego (28 800 ha; 1981). Dużą atrakcją turystyczną jest szczyt Śnieżnika (1425m) i Trójmorskiego Wierchu stanowiącego punkt, w którym schodzą się granice wododziałów Trzech Mórz: Bałtyckiego, Czarnego i Północnego.

W sąsiedztwie znajdują się uzdrowiska Lądek Zdrój i Stronie Śląskie. W Romanowie można obejrzeć wywierzysko krasowe, a w ścianach kamieniołomów ślady procesów krasowych, w tym nieudostępnione do zwiedzania jaskinie. Pobliskie Kłodzko jest jedną z najbardziej atrakcyjnych miejscowości w polskich Sudetach. Najbardziej charakterystycznym zabytkiem jest Twierdza Kłodzka - cenne i wspaniale zachowane dzieło nowożytnej architektury obronnej w Polsce. Liczne zabytki w mieście i okolicach, zarówno architektoniczne (np. zespół dworski w Jaszkowej Górnej z XIV w. zespół pałacowy w Korytowie z 1711 r., zamek augustianów z ok. 1515 r. w Podzamku, zespół dworski Oppersdorfów w Ołdrzychowicach z XVIII w., zespół pałacowy w Żelaźnie z 1797-1798 r.) sakralne (np. Kościół św. Katarzyny w Starym Wielisławiu, Kościół św. Jerzego w Szalejowie Górnym, Kościół św. Jakuba w Krosnowicach, Zespół kaplic pielgrzymkowych w Szalejowie Dolnym) oraz zabytki techniki (np. Most w Żelaźnie, Hydroelektrownia przepływowa w Ławicy, Zespół fabryczny tkalni bawełny w Krosnowicach). Z kolei w Bystrzycy Kłodzkiej oprócz pozostałości zabudowy fortyfikacyjnej, baszt i zabudowy miejskiej znajduje się unikalne w skali świata Muzeum Filumenistyczne (etykiety zapałczane) prezentujące historię niecenia ognia.

BYSTRZYCA KŁODZKA

Turystyka krajoznawcza: Kościół św. Michała Archanioła, Mury obronne z trzema Basztami; Wodną Rycerską, Kłodzką (punkt widokowy), renesansowe i barokowe kamienice z XVI i XVII w., Ratusz, Muzeum Filumenistyczne w dawnym zborze ewangelickim.

Turystyka aktywna: liczne szlaki piesze oraz rowerowe.

Punkt wyjściowy na Śnieżnik i w Góry Bystrzyckie.

LĄDEK ZDRÓJ

Turystyka krajoznawcza: Kamienny Most Św. Jana Nepomucena z XVI w., Rynek z XIX-wiecznym ratuszem, Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny z XVII w., Kryty Most nad Białą Lądecką, Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, Muzeum Czasu i Niezwykłości, czy najwyżej w Polsce położone Arboretum. Warto też odwiedzić Zakład Przyrodoleczniczy "Wojciech", gdzie można zażyć kąpieli leczniczych w zabytkowych marmurowych wannach i napić się wody w pijalni wody mineralnej.

Turystyka aktywna: szlaki turystyczne piesze, szlaki rowerowe, skałki do wspinaczki.

Szlak wód starego zdroju tzw. trakt św. Jerzego czy turystyczne przejście graniczne do Czech: Lutynia - Travna (4 km od Lądka Zdroju). Idąc szlakami turystycznymi z Lądka na szczyt Karpiaka (758 m n.p.m.), można obejrzeć ruiny zamku Karpień. Wędrując szlakiem niebieskim z Lądka, dotrzemy do Jaskini Radochowskiej - do 1966 r. największej znanej jaskini w polskiej części Sudetów Wschodnich (ponad 256 metrów podziemnych korytarzy). Warto też odwiedzić położoną 12 km. na południe od Lądka Zdroju we wsi Kletno Jaskinię Niedźwiedzią, długość korytarzy sięga ponad 2500 m, z czego 500 dostępnych dla turystów. W tej same wsi w 2002 roku udostępniona została do zwiedzania sztolnia nr 18 byłej kopalni uranu.

W gminie Lądek Zdrój organizowane są również liczne imprezy, jak chociażby: Międzynarodowy Przegląd Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady, Międzynarodowy Festiwal Tańca „Lądeckie Lato Baletowe”, „Lądeckie Lato Muzyczne” czy "Powiatowe Obchody Dnia Turystyki".

Lądek Zdrój oferuje bogatą bazę noclegowo-gastronomiczną. Występują tu liczne hotele, ośrodki wypoczynkowe, schronisko młodzieżowe "Skalniak" oraz istnieje dobrze rozwinięta oferta agroturystyczna gwarantująca wypoczynek w ciszy i spokoju. Lądek Zdrój jest jednym z najstarszych uzdrowisk w Europie, otoczony Górami Złotymi, nieomal u stóp Śnieżnika, majestatycznego szczytu, górującego nad Ziemią Kłodzką, stanowi magnes dla kuracjuszy i turystów. Stąd też warto odwiedzić Zakład Przyrodoleczniczy "Wojciech", gdzie można zażyć kąpieli leczniczych w zabytkowych marmurowych wannach i napić się wody w pijalni wody mineralnej. Źródlane wody lecznicze przywracają sprawność, a górskie krajobrazy zachęcają do spacerów i wędrówek - oferta turystyczna to szlaki turystyczne piesze, rowerowe, skałki do wspinaczki, jedno z nielicznych w Polsce arboretum (podziwiać w nim można ponad 250 gatunków drzew i krzewów pochodzących z całego świata, m.in. metasekwoję chińską, mamutowca olbrzymiego, szydlicę japońską), stadniny konne czy turystyczne przejście graniczne do Czech: Lutynia - Travna (4 km od Lądka Zdroju). Warto wybrać się również na spacer Szlakiem wód starego zdroju tzw. traktem św. Jerzego, który wiedzie przez najstarszą, a zarazem najciekawszą część lądeckiego zdroju, pośród ciepłych źródeł wód mineralnych, obok zakładów przyrodoleczniczych, w których wykorzystuje się do zabiegów przede wszystkim właściwości lecznicze lądeckich ciepłych wód radoczynnych, fluorkowych i siarczkowych. Wędrując ok. 2,15h szlakami turystycznymi z Lądka na szczyt Karpiaka (758 m n.p.m.), można obejrzeć ruiny zamku Karpień, który XIV i XV wieku strzegł położonej w pobliżu Przełęczy Karpowskiej, gdzie biegł szlak kupiecki - Solna Droga. Zniszczony w czasie wojen husyckich, stał się siedzibą rycerzy-rabusiów. Natomiast idąc cały czas szlakiem niebieskim z Lądka, około 1,30h, dochodzi się do Jaskini Radochowskiej - do 1966 r. największej znanej jaskini w polskiej części Sudetów Wschodnich (ponad 256 metrów podziemnych korytarzy). W gminie Lądek Zdrój organizowane są również liczne imprezy, jak chociażby: "Lądeckie Lato Muzyczne", "Przegląd Filmów Górskich", "Spławikowe Grand Prix", "Powiatowe Obchody Dnia Turystyki". Informacji turystycznej w Lądku Zdroju można zasięgnąć w Gminnym Centrum Informacji oraz w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK Oddział Bialski.

STRONIE ŚLĄSKIE

Turystyka krajoznawcza: W mieście warto zwiedzić barokowy kościół Matki Bożej Królowej Polski, hutę szkła "Violetta" oraz dawny pałac królewny Marianny Orańskiej, obecnie siedziba Urzędu Miejskiego oraz Muzeum Minerałów i Kamieni.

Turystyka aktywna: szlaki turystyczne piesze, szlaki rowerowe. Główną atrakcją miasta jest jego położenie, stanowiące doskonały punkt wyjściowy w Masyw Śnieżnika. A w odległości 7 km, w miejscowości Sienna, znajduje się ośrodek narciarski Czarna Góra.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń zalicza się eksploatację wapieni krystalicznych, zaniechanie wykaszania łąk, zaorywanie łąk i muraw kserotermicznych, wypalanie muraw.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Śnieżnicki Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion) *
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
• źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis *
• wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
• ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• podkowiec mały - ssak
• nocek orzęsiony - ssak
• nocek Bechsteina - ssak
• nocek duży - ssak
• wydra - ssak
• poczwarówka zwężona - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. (71) 340-68-07, fax. (71) 340-68-06, email: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, www.wroclaw.rdos.gov.pl

Dolnośląska Informacja Turystyczna, Sukiennice 12, 50-107 Wrocław, tel. (71) 342-01-85 ,fax (71) 342-28-98, e-mail: wroclaw-info@itwroclaw.pl, www.dot.org.pl

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Puszczykowska 10, 50-559 Wrocław, tel: 71 364 27 58, fax: 71 336 72 89, email: wroclw@dzpk.pl, www.dzpk.pl

Jednostki administracyjne:

• Kłodzko (kłodzki, woj. dolnośląskie)
• Bystrzyca Kłodzka (kłodzki, woj. dolnośląskie)
• Lądek-Zdrój (kłodzki, woj. dolnośląskie)
• Stronie Śląskie (kłodzki, woj. dolnośląskie)