Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja nad Baryczą

Kod obszaru:

PLH020041

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

82026,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje rozległe bagniste obniżenie doliny Baryczy i jej dopływów. Dolina jest wyścielona utworami glacjalnymi, fluwioglacjalnymi i współczesnymi aluwiami rzecznymi. W południowo-zachodniej części obszaru znajdują się morenowe zalesione Wzgórza Twardogórskie z najwyższym wzniesieniem Wzgórzem Joanny dominującą nad szeroką i płaską doliną Baryczy. Obszar obejmuje kompleks łąk zalewowych, stawów rybnych w tym najbardziej znane Stawy Milickie, pól uprawnych i rozległych terenów leśnych. O specyfice terenu decyduje bogata sieć hydrograficzna z licznymi kanałami, ciekami wodnymi oraz mokradłami i stawami. Lasy tworzą dwa większe kompleksy: Lasy Milickie oraz Lasy Ostrzeszowskie. W pobliżu cieków zachowały się fragmenty łęgów i olsów, a na wyżej położonych terenach cenne buczyny i grądy. Uboższe siedliska porastają bory sosnowe i mieszane. Obszar jest ważny ze względu na swoją bioróżnorodność. Znajduje się tutaj 14 typów siedlisk z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej i 15 gatunków z załącznika II. Dobrze są zachowane i wykształcone zbiorowiska leśne oraz cenne są też podmokłe łąki tego terenu. Na uwagę zasługuje też bogata ichtiofauna z kozą złotawą. Dolina Baryczy uważania jest za królestwo karpia. Występują też m.in. różanka, karaś złocisty, sumik, piskorz, miętus, leszcz, wzdręga, kiełb i sum. Ostoja jest tez cennym siedliskiem ptaków. Do najrzadszych i najcenniejszych gatunków należą czapla purpurowa, bąk, bączek, bocian czarny, perkoz rdzawoszyi, zausznik, żuraw i drapieżny bielik. Znajduje się tutaj 150 par bociana białego. Jest to obszar najstarszych i największych stawów rybnych w Europie środkowej. Występuje tutaj wydra, bóbr oraz żółw stepowy. Spośród występujących tu ssaków należy wymienić jelenie, dziki, daniele, borsuki, jenoty, tchórze, kuny a także nietoperze. Owady reprezentują natomiast: kozioróg dębosz, oraz rzadszy od niego jelonek rogacz.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Ostoja nad Baryczą położona jest w województwie dolnośląskim. Głównym centrum turystycznym ostoi jest Milicz, do którego jest bezpośredni dojazd PKP. Dojazd indywidualny odbywa się z Wrocławia w kierunku na Trzebnicę, a następnie drogą numer 15 do Milicza. Milicz jest średniowiecznym miastem, w którym warto zobaczyć ruiny dawnego zamku z XIV wieku i kościół zbudowany w 1821 roku. Ostoja leży w obrębie największego w Polsce Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy". Stawy karpiowe zajmują tu 80 km2, z największym stawem Milickim o powierzchni 5324 ha, co w warunkach polskich jest ewenementem. Osadnictwo datujące się od starożytności pozostawiło na tych ziemiach wiele grodzisk i cmentarzysk. Dodatkową atrakcją ziemi milickiej są kościoły, pałace, dworki i zabytkowe parki podworskie, znakomicie wkomponowane w krajobraz. Do dyspozycji wędkarzy są łowiska wędkarskie, w Miliczu można przejechać się bryczką a na teren ostoi można się udać z ornitologiem, który oprowadzi nas po terenie. Milicz i okolice oferują ciekawe miejsca noclegowe w hotelach, leśniczówkach i domach agroturystycznych. Na terenie ostoi istnieje Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej, mające na celu promocje gospodarstw agroturystycznych. Więcej informacji turystycznych można zdobyć w Centrum Informacji Turystycznej we Wrocławiu.

Zagrożenia:

Zagrożenie stanowi intensyfikacja lub zaprzestanie użytkowania stawów. Regulacje i renowacje cieków wodnych. Likwidacja śródpolnych zadrzewień. Zwiększenie pozyskania drewna na starodrzewiach. Zalesianie i sukcesja roślinności na otwartych terenach. Spadek liczby ostoi nietoperzy, niepokojenie nietoperzy na zimowiskach. Zanik populacji małży skójkowatych, co powoduje zanik rozrodu różanki.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Dolina Baryczy - park krajobrazowy
• Stawy Milickie - obszar z listy Ramsar
• Radziądz - rezerwat przyrody
• Olszyny Niezgodzkie - rezerwat przyrody
• Wzgórze Joanny - rezerwat przyrody
• Wydmacz - rezerwat przyrody
• Stawy Milickie - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bączek - ptak
• czapla biała - ptak
• czapla purpurowa - ptak
• bocian biały - ptak
• bocian czarny - ptak
• łabędź czarnodzioby (mały) - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• podgorzałka - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• rybołów - ptak
• kropiatka - ptak
• zielonka - ptak
• żuraw - ptak
• siewka złota - ptak
• łęczak - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa białowąsa - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• lelek - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• lerka - ptak
• świergotek polny - ptak
• podróżniczek - ptak
• jarzębatka - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• ortolan - ptak
• bernikla białolica - ptak
• mopek - ssak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• kiełb białopłetwy - ryba
• różanka - ryba
• piskorz - ryba
• koza - ryba
• koza złotawa - ryba
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław email: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, www.wroclaw.rdos.gov.pl Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych ul. Puszczykowska 10, 50-559 Wrocław tel: 071 364 27 58, fax: 071 336 72 89 email: wroclw@dzpk.pl, www.dzpk.pl

Jednostki administracyjne:

• Wąsosz (górowski, woj. dolnośląskie)
• Żmigród (trzebnicki, woj. dolnośląskie)
• Milicz (milicki, woj. dolnośląskie)
• Cieszków (milicki, woj. dolnośląskie)
• Odolanów (ostrowski (wielkopolskie), woj. wielkopolskie)
• Sośnie (ostrowski (wielkopolskie), woj. wielkopolskie)
• Krośnice (milicki, woj. dolnośląskie)
• Przygodzice (ostrowski (wielkopolskie), woj. wielkopolskie)
• Prusice (trzebnicki, woj. dolnośląskie)
• Trzebnica (trzebnicki, woj. dolnośląskie)
• Twardogóra (oleśnicki, woj. dolnośląskie)