Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Widawy

Kod obszaru:

PLH020036

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1310,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Proponowany obszar rozciąga się wzdłuż rzeki Widawy aż do jej ujścia i dalej wzdłuż Odry (km 261-269), wzdłuż Lasu Rędzińskiego (w granicach administracyjnych Wrocławia). Obejmuje głównie obszary zalewowe w obrębie wałów, ale w niektórych miejscach wykracza poza wały (do 1,5 km od doliny Odry). Pokrycie terenu stanowią przede wszystkim nadbrzeżne zbiorowiska roślinne, w tym lasy łęgowe - częściowo przesuszone i zgrądowiałe na obszarze poza wałami przeciwpowodziowymi. Typy siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej pokrywają około 75% powierzchni obszaru. Najistotniejszą wartością są dobrze zachowane lasy łęgowe dębowo-wiązowo-jesionowe (247 ha), zajmujące blisko 1/3 powierzchni obszaru ; duży udział w pokryciu obszaru mają też grądy (208 ha) i ekstensywnie użytkowane łąki (około 120 ha). Niewielkie płaty zajmują łęgi wierzbowo-topolowe w różnych stadiach sukcesji, starorzecza, ziołorośla nadrzeczne, łąki selernicowe i trzęślicowe. Z gatunków najważniejsze jest występowanie motyla barczatki kataks, a także nietoperza nocka łydkowłosego. W przypadku barczatki kataks jest to silna populacja i jedno z kilku znanych w Polsce stanowisk tego gatunku.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar znajduje się w okolicach Wrocławia. Są tam atrakcyjne lasy łęgowe, oraz malownicze łąki. Atrakcją turystyczną jest też Wrocław, w którym jest wiele możliwości noclegu i stołowania się.

Preferowany dojazd do Wrocławia - koleją lub samochodem.

Wrocław leżący nad Odrą to cudowna stolica Dolnego Śląska o bogatej przeszłości, liczącej ponad 1000 lat. Jest to jeden z najciekawszych, a przy tym najpiękniejszych ośrodków miejskich w naszym kraju, niezwykle atrakcyjny dla mieszkańców i turystów.

Wrocław zachwyci każdego - piękna architektura, urocze zaułki, zielone połacie, knajpki z niecodziennym klimatem, prężnie działające ośrodki kulturalne i rekreacyjne oraz niepowtarzalna atmosfera ogólna miasta sprawiają, że nie chce się stąd wyjeżdżać. Swe bogactwo, znaczenie i różnorodność kulturową Wrocław zawdzięcza kontaktom handlowym pomiędzy Polską, Czechami i Niemcami od najdawniejszych czasów i choć był on przez pewien okres pod obcym panowaniem, polskość nigdy się w nim nie zatraciła.

Niektórzy nazywają Wrocław Wenecją Północy. Na pierwszy rzut oka to porównanie może nam się wydać mocno przesadzone (no bo właściwie gdzie te kanały?), jednak wkrótce przekonamy się, że w pełni oddaje atmosferę miasta. Dzieje Wrocławia rozpoczęły się już w średniowieczu, gdy znalazł się on na trasie jednego z największych traktów kupieckich – Bursztynowego Szlaku. Dziś znajduje się tutaj drugi co do wielkości w Polsce Rynek (na pierwszym miejscu jest Kraków), dziesiątki imponujących gotyckich kościołów, dokładnie sto dwadzieścia mostów (w tym świeżo wybudowany Most Milenijny) i ogromna ilość parków.

Na początek spaceru po Wrocławiu warto wybrać pięknie odrestaurowane Stare Miasto. Stamtąd, po przekroczeniu rzekiOdry dotrzemy na wrocławskie wyspy. Najstarszą z nich jest Ostrów Tumski - pełen zieleni, wspaniałej architektury kościelnej i uroczych zaułków, po których można błądzić godzinami.

Jeśli trafimy tutaj na dłużej niż weekend, warto zorganizować wyprawę do wschodniej części miasta. Leżący na prawym brzegu Odry Plac Grunwaldzki nie jest może najurokliwszym miejscem w mieście, ale warto zapoznać się z jego burzliwą historią (podczas drugiej wojny światowej pełnił on funkcję pasa startowego). Jeszcze dalej na południe odnajdziemy wybudowaną w latach trzydziestych ubiegłego wieku Halę Stulecia (Ludową), wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Inną budowlą z okresu Trzeciej Rzeszy, na którą natrafimy w tej okolicy, jest gigantyczny Stadion Olimpijski wybudowany w 1936 roku i od tego czasu cierpliwie czekający na swoje Igrzyska. Z kolei tuż za Halą znajduje się Park Szczytnicki, a w nim malowniczy Ogród Japoński z oryginalną roślinnością sprowadzoną z Kraju Kwitnącej Wiśni. A dla małych i dużych dzieci wielką atrakcją pozostaje Wrocławski Ogród Zoologiczny.

Dzięki swojej barwnej historii Wrocław stał się miastem wielokulturowym, w którym przenikają się wpływy niemieckie (odziedziczone po przedwojennym mieście Breslau) oraz polskie, a właściwie kresowe: spora część wrocławian to potomkowie mieszkańców polskiego Lwowa, przewieziono tu także większość dorobku kulturowego tego miasta. Na czele plasuje się Biblioteka Ossolineum i Panorama Racławicka.

Zagrożenia:

Wartości przyrodnicze obszaru są zagrożone na skutek zbyt intensywnego rekreacyjnego użytkowania (Las Rędziński), także wędkarskiego (wydeptywanie roślinności nadbrzeżnej i wygniatanie jej w miejscach postoju i biwakowania, co może powodować wkraczanie inwazyjnych synantropów). Zagrożeniem są również plany przekształcenia dolin Odry i Widawy, m.in. planowana budowa zbiornika w górnej części zlewni Widawy. Warto zaznaczyć, że istnieje dobra i nowatorska koncepcja ochrony przeciwpowodziowej doliny Widawy.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• łąki selernicowe (Cnidion dubii)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• nocek duży - ssak
• nocek łydkowłosy - ssak
• trzmielojad - ptak
• kania czarna - ptak
• zimorodek - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• podróżniczek - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• gąsiorek - ptak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• koza - ryba
• kiełb białopłetwy - ryba
• różanka - ryba
• piskorz - ryba
• przeplatka maturna - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• barczatka kataks - bezkręgowiec
• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec
• mopek - ssak
• koza złotawa - ryba
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. (71) 340-68-07, fax. (71) 340-68-06, email: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, www.wroclaw.rdos.gov.pl

Dolnośląska Informacja Turystyczna, Sukiennice 12, 50-107 Wrocław, tel. (71) 342-01-85, fax (71) 342-28-98, e-mail: wroclaw-info@itwroclaw.pl, www.dot.org.pl

Jednostki administracyjne:

• Wrocław (Wrocław, woj. dolnośląskie)