Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja nad Bobrem

Kod obszaru:

PLH020054

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

15373 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja położona jest w rejonie dolnośląskim. Obejmuje dolinę rzeki Bóbr na odcinku pomiędzy Siedlęcinem a Lwówkiem Śląskim, wraz z otaczającymi je partiami wzgórz o silnie zróżnicowanej budowie geologicznej, w skład której wchodzą bazalty, wapienie i piaskowce. W pokryciu terenu wyróżniają się lasy (około 35%), poza tym dużą część obszaru zajmują łąki, pastwiska i pola uprawne. Występuje tu 10 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Jest to obszar szczególnie cenny z uwagi na występowanie zespołu grądów zboczowych (10% całkowitego obszaru zajętego przez to siedlisko, stwierdzonego na terenie województwa dolnośląskiego) oraz jest to istotne miejsce występowania roślin i zwierząt związanych z podłożem bazaltowym. Wśród zwierząt żyjących na tym terenie jest 8 gatunków zamieszczonych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej: nocek duży, mopek, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, minóg strumieniowy, głowacz białopłetwy, różanka i piskorz. Ostoja stanowi również ważny korytarz ekologiczny łączący dolinę Odry z Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, stąd jej utrzymanie i ochrona są istotne dla ekologicznej spójności sieci na Dolnym Śląsku. Na terenie Doliny Bobru proponowana jest także niewielka osobna ostoja - Kościół we Wleniu, obejmująca największą kolonię lęgową nietoperza nocka dużego na Dolnym Śląsku.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Ostoja znajduje się w zachodniej części województwa dolnośląskiego. Najbliższe ośrodki miejskie to: Jelenia Góra, Wleń i Lwówek Śląski. Jednym z najpiękniej położonych miasteczek na Dolnym Śląsku jest Wleń. Jest to zarazem jedno z najstarszych miast śląskich, usytuowane w dolinie Bobru na wysokości 230-240m.npm., pomiędzy Jelenią Górą i Lwówkiem Śląskim, w centralnej części ostoi, stanowiąc zarazem fragment Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Do Wlenia prowadzą drogi lokalne z pobliskich miejscowości. Najlepiej dojechać pociągiem do Jeleniej Góry a stamtąd autobusem bądź samochodem do docelowego miasteczka. W gminach Wleń i Lwówek Śląski baza noclegowo-turystyczna jest dobrze rozwinięta. Można również skorzystać z oferty agroturystycznej. Park Krajobrazowy Doliny Bobru wraz z otuliną obejmuje najciekawsze fragmenty doliny Bobru, które poza niezwykłymi walorami przyrodniczymi, prezentują wyjątkowe bogactwo kulturowe. Na Górze Zamkowej (360 m n.p.m.- stanowiący rezerwat przyrody) koło Wlenia, zwanego niegdyś "Perłą Doliny Bobru", istniała już około 1155 r. jedna z najstarszych na Śląsku kasztelanii. W dolinie Bobru nie brakuje również budownictwa rezydencjonalnego, niejednokrotnie otoczonego krajobrazowymi założeniami parkowymi. Wśród najcenniejszych obiektów wymienia się między innymi rycerską wieżę mieszkalną w Siedlęcinie ze średniowiecznymi freskami o tematyce świeckiej. Na terenie Parku i jego otuliny zachowało się wiele śladów działalności człowieka pochodzących od epoki kamiennej do średniowiecza: ślady po starych osadach i grodziskach, cmentarze oraz szyby i sztolnie - obiekty związane z poszukiwaniem i eksploatacją piasków złotonośnych. Nie brakuje na tym obszarze także krzyży pokutnych, stawianych na miejscu zbrodni oraz zabytkowych kapliczek przydrożnych. Przez tereny Parku i otuliny przebiegają trzy popularne szlaki turystyczne: żółty - Szlak Wygasłych Wulkanów, niebieski - Międzynarodowy Szlak E3 oraz zielony - Szlak Zamków Piastowskich. Wleń jest niewielkim ośrodkiem miejskim o charakterze turystyczno- letniskowym i uzdrowiskowym. Bogata przeszłość historyczna oraz walory przyrodnicze sprawiły, że obszar gminy jest doskonałym miejscem do uprawiania turystyki zmotoryzowanej, rowerowej, pieszej oraz sportów wodnych. W Lwówku Śląskim znajduje się punkt informacji turystycznej oraz Oddział PTTK "Ziemi Lwóweckiej" gdzie można zasięgnąć informacji turystycznych dotyczących terenów ostoi.
Dolnośląska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Igielnej 13 we Wrocławiu. Można zajrzeć na stronę internetową Organizacji: www.dot.org.pl lub w razie konkretnych pytań skontaktować się mailowo: dot@dot.org.pl.
Lokalne Organizacje Turystyczne znajdują się w Dzierżonowie, Trzebnicy, Kłodzku, Szklarskiej Porębie, Kudowie Zdroju, Karpaczu, Ząbkowicach, Lądku Zdroju.

Zagrożenia:

Wartości przyrodnicze obszaru zagrożone są na skutek szeroko pojętej działalności człowieka, przejawiającej się m.in.: zanieczyszczeniem wód, powietrza, nielegalnym składowaniem odpadów, intensyfikacją rolnictwa i użytkowania lasów czy też regulacją koryt rzecznych. Należy również pamiętać, że jest to cenna ostoja nietoperzy, a każde zakłócenie ich spokoju, podczas snu zimowego, może być dla nich bardzo niebezpieczne.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak
• nocek duży - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• minóg strumieniowy - ryba
• różanka - ryba
• piskorz - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław rdossekr@duw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl
Dolnośląska Organizacja Turystyczna ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław Tel.: (71) 344 11 09, Fax.: (71) 341 79 92 dot@dot.org.pl, http://www.dot.org.pl
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Park Krajobrazowy Doliny Bobru
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Oddział Jelenia Góra
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, Nadleśnictwo Lwówek Śląski

Jednostki administracyjne:

• Lwówek Śląski (lwówecki, woj. dolnośląskie)
• Lubomierz (lwówecki, woj. dolnośląskie)
• Wleń (lwówecki, woj. dolnośląskie)
• Stara Kamienica (jeleniogórski, woj. dolnośląskie)
• Jeżów Sudecki (jeleniogórski, woj. dolnośląskie)