Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dobromierz

Kod obszaru:

PLH020034

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1162,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje północno-zachodnią część Pogórza Bolkowsko-Wałbrzyskiego. Podłoże geologiczne stanowią głównie różne typy skał magmowych (diabazy, łupki zieleńcowe, mylonity) z wychodniami skalnymi i piargami. Pokrywają je głównie płytkie, kwaśne gleby brunatne. Cały masyw jest rozcięty południkowo przez rzekę Strzegomkę i jej dopływ - Czyżynkę, która tworzy głębokie wąwozy porośnięte przez acidofilne i ciepłolubne dąbrowy oraz zboczowe lasy klonowo-lipowe. W dolnym biegu wąwozu Strzegomki znajduje się zbiornik zaporowy, stanowiący źródło pitnej wody dla Dobromierza. Najżyźniejsze tereny obszaru są użytkowane jako łąki i pastwiska (głównie na dnie dolin).

Ponadto na obszarze znajdują się pozostałości opuszczonych kamieniołomów w południowo-wschodnich zboczach wzgórza Grabnik.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Gmina Dobromierz należy administracyjnie do powiatu świdnickiego i usytuowana jest w centralno-południowej części województwa dolnośląskiego. Dogodny dojazd do Dobromierza umożliwiają dwa ważne szlaki komunikacyjne, przebiegające przez tę miejscowość: Wrocław - Jelenia Góra i Legnica - Jawor - Wałbrzych. Dotarcie ułatwia transport zbiorowy w postaci PKS, który kursuje na trasie Jelenia Góra - Wrocław.

Najbliższe stacje kolejowe to: Wałbrzych, Świebodzice

W gminie można skorzystać z ofert agroturystycznych, jak chociażby we wsi Siodłkowice i Bronów. Miejscowości te położone są przy głównej drodze z Wrocławia do Jeleniej Góry, co zapewnia łatwy dojazd o każdej porze roku, zarówno samochodem jak i autobusem, a bliskość miasta Świebodzic umożliwia także korzystanie z pociągu.

Dobromierz położony jest w granicach Książańskiego Parku Krajobrazowego, któremu zawdzięcza swoje niezwykłe walory krajobrazowo - przyrodnicze. Jednym z ulubionych miejsc spacerowiczów Dobromierza jest malowniczo usytuowany zbiornik wody pitnej. Nad zalewem wznosi się wzgórze, na którego stoku w roku 2000 postawiono granitowy Krzyż Milenijny. Krzyż, znajdująca się powyżej wieża widokowa i stojący na przeciwległym wzgórzu stary wiatrak, stanowią najlepsze punkty widokowe na Góry Wałbrzyskie oraz na zalew i równinę - aż po miasta: Świdnicę i Żarów.

Zabytki:

  • Zamek Książ (trzeci co do wielkości zamek w Polsce), nazywany Dolnośląskim Wersalem;
  • zamek Cisy,
  • kościół św. Piotra i Pawła w Strzegomiu,
  • pobliskie uzdrowisko Szczawno Zdrój,
  • zabytki i atrakcje Wałbrzycha

Szlaki turystyczne:

  • Szlak zielony - Szlak Zamków Piastowskich o długości 146 km, jest to szlak pieszy, górski, rozpoczyna się w Grodnie, a kończy w Grodźcu, przebiega przez Dobromierz i Kłaczynę,
  • Szlak niebiesko - żółty - Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej o długości 53,3 km, jest to szlak pieszy, górski, rozpoczynający się w Strzegomiu, wędrujący przez Dobromierz i Pietrzyków do Świdnicy,
  • Szlak niebieski - Szlak Martyrologii o długości 22 km, jest to szlak pieszy, nizinny, rozpoczynający się w Jaworze, a kończący się w Strzegomiu, przebiega przez Czernicę i Gniewków.

Zagrożenia:

Obszar może być zagrożony w przypadku intensyfikacji obecnego użytkowania lasów i zwiększenia presji rekreacyjnej.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Książański Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion) *
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• środkowoeuropejskie wyżynne rumowiska krzemianowe
• ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• mopek - ssak
• nocek duży - ssak
• nocek łydkowłosy - ssak
• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• modraszek nausitous - bezkręgowiec
• nocek orzęsiony - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 71 340 68 07, fax. 71 340 68 06, e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, www.wroclaw.rdos.gov.pl

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Puszczykowska 10, 50-559 Wrocław, tel: 71 364 27 58, fax: 71 336 72 89, e-mail: wroclw@dzpk.pl, www.dzpk.pl

Jednostki administracyjne:

• Dobromierz (świdnicki (dolnośląski), woj. dolnośląskie)