Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Czarne Urwisko koło Lutyni

Kod obszaru:

PLH020033

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

36,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Czarne urwisko koło Lutyni to obszar o powierzchni ponad 30 ha usytuowany w regionie dolnośląskim, w centralnej części Gór Złotych. Teren obejmuje południowe stoki bazaltowego wzgórza w górnej części doliny Lutyni, porośnięty lasami bukowymi i jaworowo-lipowymi oraz podgórskimi łąkami. W granicach obszaru wyróżniono 6 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących w sumie około 70% jego powierzchni. Wśród nich występują niezwykle cenne jaworzyny - podtyp sudecki lasów jaworowo-lipowych, które regenerują się również na opuszczonym pastwisku w południowo-zachodniej części obszaru. Poza tym ostoja pokryta jest żyznymi i kwaśnymi buczynami oraz na jej znacznej części występują niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie. Wśród roślin występujących na tym terenie warto wymienić zagrożony gatunek porostu: Pawężnica łuseczkowata (Peltigera praetextata). Ponadto obszar ten jest istotnym miejscem bytowania dwóch gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej: dzięcioła czarnego i sóweczki. Teren ten również zamieszkuje rzadko występująca i zagrożona w Polsce popielica.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar usytuowany jest około 1,5 km na północny wschód od Lądka Zdroju. Do miejscowości tej można dojechać koleją - stacja mieści się na linii kolejowej Kłodzko - Stronie Śląskie. Jednakże, z powodu ograniczenia kursów pociągu, w ostatnich latach system transportu zbiorowego bazuje głównie na komunikacji autobusowej. Siec dróg jest w miarę dobrze rozwinięta, do Lądka Zdroju prowadzą drogi wojewódzkie nr 391 łączące Złoty Stok - Lądek Zdrój i nr 392 Lądek Zdrój - Stronie Śląskie. Lądek Zdrój oferuje bogatą bazę noclegowo-gastronomiczną. Występują tu liczne hotele, ośrodki wypoczynkowe, schronisko młodzieżowe "Skalniak" oraz istnieje dobrze rozwinięta oferta agroturystyczna gwarantująca wypoczynek w ciszy i spokoju. Lądek Zdrój jest jednym z najstarszych uzdrowisk w Europie, otoczony Górami Złotymi, nieomal u stóp Śnieżnika, majestatycznego szczytu, górującego nad Ziemią Kłodzką, stanowi magnes dla kuracjuszy i turystów. Stąd też warto odwiedzić Zakład Przyrodoleczniczy "Wojciech", gdzie można zażyć kąpieli leczniczych w zabytkowych marmurowych wannach i napić się wody w pijalni wody mineralnej. Źródlane wody lecznicze przywracają sprawność, a górskie krajobrazy zachęcają do spacerów i wędrówek - oferta turystyczna to szlaki turystyczne piesze, rowerowe, skałki do wspinaczki, jedno z nielicznych w Polsce arboretum (podziwiać w nim można ponad 250 gatunków drzew i krzewów pochodzących z całego świata, m.in. metasekwoję chińską, mamutowca olbrzymiego, szydlicę japońską), stadniny konne czy turystyczne przejście graniczne do Czech: Lutynia - Travna (4 km od Lądka Zdroju). Warto wybrać się również na spacer Szlakiem wód starego zdroju tzw. traktem św. Jerzego, który wiedzie przez najstarszą, a zarazem najciekawszą część lądeckiego zdroju, pośród ciepłych źródeł wód mineralnych, obok zakładów przyrodoleczniczych, w których wykorzystuje się do zabiegów przede wszystkim właściwości lecznicze lądeckich ciepłych wód radoczynnych, fluorkowych i siarczkowych. Wędrując ok. 2,15h szlakami turystycznymi z Lądka na szczyt Karpiaka (758 m n.p.m.), można obejrzeć ruiny zamku Karpień, który XIV i XV wieku strzegł położonej w pobliżu Przełęczy Karpowskiej, gdzie biegł szlak kupiecki - Solna Droga. Zniszczony w czasie wojen husyckich, stał się siedzibą rycerzy-rabusiów. Natomiast idąc cały czas szlakiem niebieskim z Lądka, około 1,30h, dochodzi się do Jaskini Radochowskiej - do 1966 r. największej znanej jaskini w polskiej części Sudetów Wschodnich (ponad 256 metrów podziemnych korytarzy). W gminie Lądek Zdrój organizowane są również liczne imprezy, jak chociażby: "Lądeckie Lato Muzyczne", "Przegląd Filmów Górskich", "Spławikowe Grand Prix", "Powiatowe Obchody Dnia Turystyki". Informacji turystycznej w Lądku Zdroju można zasięgnąć w Gminnym Centrum Informacji oraz w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK Oddział Bialski.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem ostoi jest intensywne spasanie bogatych gatunkowo łąk kośnych (przede wszystkim we wschodniej części terenu). Poza tym działalność rekreacyjna wokół obszaru wywiera negatywny wpływ, jak: licznie powstające domki letniskowe, kompleksy sportowe i rekreacyjne, rozbudowa dróg, autostrad.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Śnieżnicki Park Krajobrazowy - park krajobrazowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• sóweczka - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• wydra - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław email: sekretariat@rdos.wroclaw.pl www.wroclaw.rdos.gov.pl Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych ul. Puszczykowska 10, 50-559 Wrocław, tel: 071 364 27 58 begin_of_the_skype_highlighting       071 364 27 58  end_of_the_skype_highlighting, fax: 071 336 72 89, email: wroclw@dzpk.pl; www.dzpk.pl Punkt Informacji turystycznej Rynek 1 , Lądek Zdrój tel.: 074 814 64 82 e-mail: it@ladek.pl

Jednostki administracyjne:

• Lądek-Zdrój (kłodzki, woj. dolnośląskie)