Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski

Kod obszaru:

PLH320017

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

17468,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje zróżnicowany geomorfologicznie fragment wybrzeża Bałtyku od Rewala do miejscowości Gąski, w 2 enklawach rozdzielonych Ustroniem Morskim. Występują tu: brzegi klifowe (erodujące i ustabilizowane), wydmowe, mierzeje odcinające lagunowe jeziora przymorskie, płytkie ujścia rzek. Ostoja odznacza się występowaniem siedlisk pozostających w dobrym stanie, będących typowymi biotopami dla pasa nadmorskiego. Od południa obszar ostoi zamknięty jest rozległym, pasmowym obniżeniem Pradoliny Bałtyckiej, wypełnionej pokładami torfów niskich, poprzecinanych siecią kanałów i cieków (m. in. Rega, Stara Rega, Parsęta, Czarwonka). W ich korytach i starorzeczach oraz na brzegach rozwijają się zbiorowiska roślin wodnych z udziałem halofitów. Obszar słonorośli na zapleczu pasa wydmowego na północ od Włodarki należy do najbardziej rozległych ekosystemów tego typu w Polsce.

Obecnie duży procent powierzchni pradoliny nie jest użytkowany rolniczo. W wyniku degradacji urządzeń hydrotechnicznych występują miejscowe zabagnienia terenu i okresowe zalewy, w tym wodami słonawymi.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Do obszaru można dojechać drogą Koszalin - Kołobrzeg - Trzebiatów - Rewal i drogami lokalnymi ku północy. Pociągiem można dojechać do Kołobrzegu lub do Trzebiatowa. W okolicy powstały licznie ośrodki wypoczynkowe i bez problemu (szczególnie poza sezonem letnim) można znaleźć miejsca noclegowe i gastronomiczne o dowolnym standardzie.

Obszar charakteryzuje się ogromnymi walorami krajobrazowymi. Na terenie ostoi znajduje się wiele nadmorskich miejscowości o charakterze wypoczynkowym. Są to między innymi Ustronie Morskie, Mrzeżyno, Rewal, Niechorze czy Trzęsacz (warto zobaczyć ruiny kościoła podmytego przez morskie fale; obecnie klif w Trzęsaczu przed dalszą erozją morską jest chroniony umocnieniem z gabionów). We wszystkich miejscowościach, w sezonie letnim organizowane jest wiele atrakcji turystycznych dla dzieci i dorosłych.

Głównymi centrami turystycznymi okolicy są:

Kołobrzeg

Turystka krajoznawcza:

 • latarnia morska;
 • ratusz;
 • fortyfikacje twierdzy;
 • Muzeum Oręża Polskiego;
 • Pałac Brunszwickich.

Turystyka aktywna:

 • czerwony szlak pieszy – „Szlak Solny”(swoją nazwą nawiązuje do soli, która z kołobrzeskich warzelni na wyspie Solnej przewożona była do centralnej Polski).
 • Szlak rowerowy wokół jeziora Resko;
 • szlak Bocianich Gniazd;
 • przyrodniczo-historyczna trasa rowerowa Ku Słońcu.

Trzebiatów

Turystyka krajoznawcza

 • Stare Miasto (XVI-XVIII w.);
 • Ratusz Miejski (XV-XVIII w.);
 • Kościół p.w. MNMP (XIV w.);
 • Mury obronne z Basztą Kaszaną (XIV w.);
 • Pałac, dawna siedziba Marii Czartoryskiej (XIII-XVIII w.);
 • Sgraffito „Słoń” (XVII w.);
 • Kaplica św. Ducha (XIV w.);
 • Kaplica św. Gertrudy (XIV w.)

Turystyka kajakowa

 • malownicze tereny Regi z unikalną przyrodą i jezioro Resko Przymorskie.

Turystyka rowerowa

W okolicy są naturalne walory przyrodnicze (plaża, lasy), co sprzyja rozwojowi tej formy aktywności turystycznej. Do uprawiania turystyki rowerowej są przygotowane drogi publiczne lub tereny wzdłuż Regi i nadmorskie tereny leśne.

Turystyka konna

Istnieje możliwość uprawiana turystyki konnej w stadninie w Nowielicach. Stadnina posiada odpowiednie zaplecze oraz ofertę jeździecką

Zagrożenia:

 • Presja związana z rozwojem turystyki i rekreacji (niszczenie siedlisk przez zabudowę, niszczenie i wydeptywanie siedlisk przez turystów, zanieczyszczanie i zaśmiecanie).
 • Zanieczyszczenie wód.
 • Plany zalesień siedlisk halofilnych i nadrzecznych siedlisk okrajkowych.
 • Zmiany stosunków wodnych (głównie osuszanie oraz odcięcie od dopływu słonych wód).
 • Zmiany w siedliskach związane z pracami zabezpieczającymi wybrzeże (np. czyszczenie plaż, zabezpieczanie klifu).

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Liwia Łuża - rezerwat leśny
• Koszaliński Pas Nadmorski - rezerwat leśny
• Ekopark Wschodni - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• estuaria
• laguny przybrzeżne *
• kidzina na brzegu morskim
• klify na wybrzeżu Bałtyku
• solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska nadmorskie)
• inicjalne stadia nadmorskich wydm białych
• nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum)
• nadmorskie wydmy szare *
• lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix)
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika
• nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej
• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• foka szara - ssak
• gąsiorek - ptak
• jarzębatka - ptak
• wodniczka - ptak
• zimorodek - ptak
• sowa błotna - ptak
• rybitwa czubata - ptak
• rybitwa białoczelna - ptak
• mewa mała - ptak
• mewa czarnogłowa - ptak
• batalion - ptak
• derkacz - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak zbożowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• bielik - ptak
• rybołów - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• perkoz rogaty - ptak
• nur czarnoszyi - ptak
• bernikla białolica - ptak
• siewka złota - ptak
• łęczak - ptak
• kumak nizinny - płaz
• minóg rzeczny - ryba
• minóg morski - ryba
• minóg strumieniowy - ryba
• łosoś atlantycki - ryba
• ciosa - ryba

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• selery błotne

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin, tel. (91) 43 05 200, fax. (91) 43 05 229, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, www.szczecin.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Karnice (gryficki, woj. zachodniopomorskie)
• Rewal (gryficki, woj. zachodniopomorskie)
• Trzebiatów (gryficki, woj. zachodniopomorskie)
• Kołobrzeg (kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie)
• Dygowo (kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie)
• Kołobrzeg m. (kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie)
• Ustronie Morskie (kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie)
• Będzino (koszaliński, woj. zachodniopomorskie)
• Mielno (koszaliński, woj. zachodniopomorskie)