Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Słowińskie Błoto

Kod obszaru:

PLH320016

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

192,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje torfowisko kopułowe typu bałtyckiego na południowej granicy zasięgu geograficznego tego typu torfowisk w Europie. Jest to najlepiej zachowane torfowisko tego typu na Pomorzu, a prawdopodobnie również w całym kraju. Położone jest na wododziale rzek Grabowej i Wieprzy, w płytkim obniżeniu moreny dennej, zbudowanej z ciężkich glin zwałowych. Wyróżnia się specyficzną genezą i historią rozwoju złoża. Złoże zachowane jest w około 90%. Część wyeksploatowana podlega regeneracji. Torfowisko ma klasyczny układ warstw i charakterystyczny kształt kopuły. Jest względnie dobrze uwodnione. Wierzchowina torfowiska w większości znajduje się w stadium zastoju wzrostu. Zbocza kopuły posiadają typową strefowość boru bagiennego i brzeziny bagiennej. W otoczeniu torfowiska na mineralnym podłożu dominują lasy liściaste, głównie bukowo-dębowe i bukowe.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

W okolice obszaru można dojechać drogą lokalną z Darłowa w kierunku Słowina i Karwic, około 8 km na południowy wschód. Do Darłowa dotrzemy również PKS-em lub pociągiem. Atrakcjami turystycznymi obszaru są przede wszystkim jego walory przyrodnicze. Turyści korzystają z bazy hotelowej w Darłowie oraz z licznych gospodarstw agroturystycznych. Głównym centrum turystycznym jest:

DARŁOWO:

  • Turystyka krajoznawcza: Zamek Książąt Pomorskich; Kościół Mariacki; Kościół św. Gertrudy; Kościół św. Jerzego; Brama Wysoka; Darłowski Rybak – pomnik rybaka pełniący również rolę fontanny; ratusz miejski; latarnia morska
  • Turystyka piesza: szlak rezerwatów (niebieski) – 75 km na trasie Polanów – Darłowo; szlak nadmorski (czerwony) – 100 km na trasie Mielno – Jarosławiec;
  • Turystyka kajakowa: szlak turystyki wodnej rzeki Wieprza – spływ Kępice – Darłowo
  • Turystyka aktywna: stadion piłkarski; kryte baseny; plaża Zachodnia i Wschodnia z wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz leżaków

Zagrożenia:

Zagrożeniem dla obszaru są pożary i odwodnienie.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Słowińskie Błota - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• żuraw - ptak
• włochatka - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• lerka - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
RDLP w Szczecinku, 78-400 Szczecinek, ul. Kościuszki 22; Nadleśnictwo Sławno, 76-100 Sławno, ul. Mireckiego 15.

Jednostki administracyjne:

• Darłowo (sławieński, woj. zachodniopomorskie)