Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Pojezierze Myśliborskie

Kod obszaru:

PLH320014

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

4406,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje kilka jezior (największe z nich to Będzin, Chłop, Tchórzyno, Sitno, Świdno, Grodzkie, Łubie) wraz z przyległymi torfowiskami. Na jej obszarze znajduje się też kompleks leśny Przydarłów, na który składają się: ekosystem leśny o cechach naturalnych i zarastające jeziora, wraz z otaczającymi je wilgotnymi łąkami, będące siedliskiem cennych gatunków flory i fauny. Na terenach wyżej położonych znajdują się grądy i buczyny (drzewostan bukowy w wieku 130 lat zbliżony do naturalnego), w obniżeniach - fragmenty łęgów i olsów. Jeziora - mezotroficzne i eutroficzne otoczone są lasami, torfowiskami i wilgotnymi łąkami. W jeziorach alkalitroficznych występują podwodne łąki ramienic oraz jezierza. W bagiennej części nad jeziorami znajdują się osady gytii jeziornej, gdzie rozwija się rzadka flora kalcyfilna. Duże powierzchnie zajmują płaty szuwarów w kłoci wiechowatej, turzycowiska, mechowiska oraz wilgotne łąki ze storczykami. Nierzadko, na morenowych wyniesieniach, zachowały się fragmenty muraw kserotermicznych oraz muraw napiaskowych.

W obszarze odnotowano obecność 14 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Szczególnie cenne są dobrze zachowane, rzadkie zbiorowiska torfowiskowe i duże połacie łąk ramienicowych. Występuje tu też 5 gatunków z Załącznika II Dyrektywy, m. in. bogata populacja lipiennika Loesela, a także wiele innych storczykowatych oraz marzyca czarniawa, kłoć wiechowata. Istnieją też historycznie już dane o występowaniu gatunków jezierza giętka, sasanka otwarta – ujętych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Banie:

W miejscowości krzyżują się dwie drogi: wojewódzka nr 121 łącząca Gryfino i Myślibórz oraz drogi wojewódzkiej nr 122 biegnącej z Suchania do przejścia granicznego w Krajniku Dolnym.

Turystyka krajoznawcza:

 • XIII-wieczny kościół parafialny p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. We wnętrzu kościoła znajduje się barokowy ołtarz z 1700 r., dwie płaskorzeźby, barokowa ambona z początku XVIII w., empora organowa z 1767 r., prospekt organowy z drugiej połowy XIX w. oraz płyty nagrobne barokowe z piaskowca.
 • Kaplica św. Jerzego z 1417 r.,
 • XIV-wieczna kamienno-murowana Baszta Prochowa,
 • XVIII-wieczne budynki ryglowo-murowane,
 • synagoga neoklasycystyczna z XIX w.,
 • budynek poczty z końca XIX w.,
 • pozostałości cmentarza ewangelickiego oraz kirkutu,
 • pomniki przyrody: dąb szypułkowy „Jagiełło” albo Pokoju (rynek, obwód ok. 400 cm), lipa drobnolistna „Maria” (obwód. 595 cm, ul. Brzozowa).

Mielęcin:

Wieś znajdująca się przy drodze krajowej nr 22.

Turystyka krajoznawcza:

 • kościół parafialny z XVI w. - murowana budowla, przebudowana w XVIII w.,
 • Stacja kolejowa na linii Pyrzyce-Lipiany (1897 r.) obejmująca budynki z końca XIX w., mur z cegły. Typowa dla budynków kolejowych architektura z końca XIX i początku XX w.
 • Pałac i park pałacowy - dwukondygnacyjny neoklasycystyczny pałac o ceglanym licu na kamiennym cokole z czworoboczną wieżą pięciopoziomową z końca XIX w. otoczony parkiem. Podczas budowy nowego pałacu w końcu XIX w., od drogi do pałacu poprowadzono aleję lipową, przed fasadą pałacu gazon obsadzony szpalerem cisów. W parku rosną drzewa liściaste i iglaste rodzimego i obcego pochodzenia.

Myślibórz:

W mieście krzyżują się drogi krajowe i wojewódzkie: 23 kierunek Dębno-Kostrzyn nad Odrą, 26 kierunek Chojna-Krajnik Dolny oraz 128 kierunek Ławy. Dobrze rozwinięty regularny transport autobusowy. Większość linii obsługuje PKS Myślibórz. Bezpośrednie połączenia ze Szczecinem, Gorzowem Wielkopolskim, Poznaniem, Zieloną Górą, Jelenią Górą, Choszcznem, Stargardem Szczecińskim i in. Na terenie miasta istnieje dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna.

Turystyka krajoznawcza:

 • kaplica Św. Ducha – budowla gotycka z XIII/XIV w., obecnie będąca siedzibą Muzeum Pojezierza Myśliborskiego,
 • kaplica Św. Gertrudy,
 • kapliczka Jerozolimska,
 • kościół św. Jana Chrzciciela – budowla gotycka z XIII w.,
 • kościół św. Krzyża z 1905 r., w którego obrębie znajduje się Sanktuarium Miłosierdzia Bożego,
 • obwarowania miejskie – pozostałości kamienno-ceglanych murów obronnych z XIV w. z Bramami Nowogródzką i Pyrzycką oraz Basztą Prochową,
 • barokowy ratusz z XVIII w.,
 • kościół i klasztor podominikański z przełomu XIII/XIV w.,
 • budynek (ul. Bohaterów Warszawy 77) obecnie klasztor - Dom Macierzysty Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego,
 • budynek Poczty Polskiej (ul. Rynek 16),
 • cmentarz komunalny (ul. Celna i Daszyńskiego),
 • dawny urząd powiatowy (ul. 1 Maja 19),
 • dawny szpital św. Gertrudy (ul. Łużycka 4),
 • wiatrak holenderski,
 • wieża ciśnień.

Ok. 1,5 km na północ od miasta: grodzisko z wczesnej epoki żelaza.

Turystyka aktywna

Szlaki piesze:

 • „Szlak Dialogu”,
 • „Szlakiem Zabytków Myśliborza”,
 • Szlak Dariusa i Girenasa (zielony),

Szlaki rowerowe:

 • (szlak przyrodniczo-historyczny „Z biegiem myśli”

Szlak kajakowy na rzece Myśli nr 220,

Usługi w zakresie szkoleń i czarteru jachtów świadczy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Szkuner”

Imprezy:

 • Koncert Charytatywny (marzec),
 • Dni Myśliborza (przełom maja i czerwca),
 • Festiwal Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej (przełom czerwca i lipca),
 • Festiwal Małych Form Teatralnych i Kabaretowych (przełom lipca i sierpnia),
 • Dożynki (wrzesień),
 • SMAK czyli Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Autorów i Kompozytorów (październik),
 • Festyn Sprawni Niepełnosprawnym.

Zagrożenia:

 • nadmierna presja turystyczna,
 • eutrofizacja wód,
 • zrzuty ścieków,
 • zmiana stosunków wodnych,
 • obniżenie poziomu wód gruntowych,
 • eksploatacja torfu,
 • zaniechanie użytkowania łąk i w konsekwencji uruchomienie procesów sukcesyjnych,
 • obniżenie poziomu wód gruntowych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Tchórzyno - rezerwat leśny
• Obszar Chronionego Krajobrazu \"B\" (Myślibórz) - rezerwat leśny
• Dwie Wyspy na Jeziorze Sitno - rezerwat leśny
• Obiekty na Terenie Nadleśnictwa Myślibórz - rezerwat leśny
• Olsy w Leśnictwie Lipiany - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kumak nizinny - płaz
• głowacz białopłetwy - ryba
• koza - ryba
• skójka gruboskorupowa - bezkręgowiec

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin, tel. (91) 43 05 200, fax. (91) 43 05 229, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, www.szczecin.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Myślibórz (myśliborski, woj. zachodniopomorskie)
• Kozielice (pyrzycki, woj. zachodniopomorskie)
• Lipiany (pyrzycki, woj. zachodniopomorskie)