Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Goleniowska

Kod obszaru:

PLH320013

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

8419 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Puszcza Goleniowska to rozległy obszar lasów gospodarczych o wysokiej wartości przyrodniczej. Należy zwrócić uwagę na dużą zgodnością składu gatunkowego drzewostanów z typami siedlisk leśnych. Na siedliskach bagiennych i torfowiskowych są zbliżone składem gatunkowym do roślinności potencjalnej. Opisywany obszar obejmuje bardzo cenne fragmenty Puszczy Goleniowskiej, związane z rzekami Gowienicą, Stepnicą, Wołczenicą i rynnami subglacjalnymi z licznymi oczkami torfowisk wysokich. Wszystkie te ekosystemy tworzą sieć, która jest połączona w oparciu o naturalne korytarze ekologiczne.
Ważnym walorem tego obszaru są doskonale wykształcone starorzecza i eutroficzne zbiorniki wodne oraz torfowiska i związane z nimi inne siedliska. Interesującym jest fakt występowania dużej i rozwijającej się populacji cisa, który samorzutnie rozprzestrzenia się na nowe powierzchnie leśne. Jest to ważne ponieważ gatunek ten powraca na miejsca występowania, z których go w przeszłości wytrzebiono. Podkreśla to walory ekologiczne Puszczy Goleniowskie. Obszar ma również duże znaczenie dla ochrony ptaków.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży w pobliżu miejscowości Przybiernów, Trzechel, Czarnogłowy, Osina i Kościuszki. Do Przybiernowa można dojechać krajową drogą E65 lub komunikacją autobusową PKS z Goleniowa. Z tej miejscowości lokalnymi drogami do pozostałych miejscowości. W okolicy znajduje się kilka gospodarstw agroturystycznych, jednak w celu znalezienia bardziej różnorodnych radzimy wybrać się do położonego około 30 km dalej Goleniowa.

GOLENIÓW
Turystyka krajoznawcza, zabytki:

 • Bramy Wolińskiej, pochodzącej z XV
 • neogotycki gmach z końca XIX wieku
 • Kościół św. Katarzyny (gotycka świątynia z XV wieku)

Turystyka aktywna:

 • 5 tras o różnym stopniu trudności.

Zagrożenia:

Główne zagrożenia dla obszaru to:

 • zmiana stosunków wodnych w sąsiedztwie torfowisk i jezior (co powoduje procesy eutrofizacji i niekorzystne zmiany hydrologiczne),
 • melioracje odwadniające,
 • zalesianie torfowisk.

Zagrożenia drugorzędne to:

 • zmiana tradycyjnej formy uprawy roli,
 • usuwanie martwych drzew,
 • zachowanie człowieka (kłusownictwo, niszczenie stanowisk roślin, niepokojenie zwierząt),
 • zanieczyszczenie wód,
 • wydobywanie torfu.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Cisy Rokickie - rezerwat przyrody
• Bór bagienny - zespół przyrodniczo-krajobrazowy
• Przybiernowskie Cisy - zespół przyrodniczo-krajobrazowy
• Lasy Puszczy Bukowej i Goleniowskiej -

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• pływak szerokobrzegi - bezkręgowiec
• kreślinek nizinny - bezkręgowiec
• wydra - ssak
• gąsiorek - ptak
• dzierzba czarnoczelna - ptak
• muchołówka mała - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• derkacz - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• rybołów - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• szlamnik - ptak
• traszka grzebieniasta - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. (0 91) 43 03 753, fax. (0 91) 43 47 932, mail: srodowisko@szczecin.uw.gov.pl Goleniowska Organizacja Turystyczna, Plac Bramy Wolińskiej 1, 72-100 Goleniów, Tel. (91) 418 95 90, fax (91) 418 95 90, mail: cit@turystyka.goleniow.pl, www.turystyka.goleniow.pl RDLP w Szczecinie, 70-965 Szczecin, ul. Słowackiego; Nadleśnictwo Goleniów, 72-100 Goleniów, ul. Parkowa 1; Nadleśnictwo Nowogard, 72-200 Nowogard, ul. Radosława 11; Nadleśnictwo Rokita, 72-110 Przybiernów, Rokita 2.

Jednostki administracyjne:

• Goleniów (goleniowski, woj. zachodniopomorskie)
• Nowogard (goleniowski, woj. zachodniopomorskie)
• Osina (goleniowski, woj. zachodniopomorskie)
• Przybiernów (goleniowski, woj. zachodniopomorskie)
• Stepnica (goleniowski, woj. zachodniopomorskie)