Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jezioro Wielki Bytyń

Kod obszaru:

PLH320011

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2011,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar, leżący na wysokości od 110 do 180 m n.p.m. obejmuje głębokie jezioro rynnowe (głębokość 41m, powierzchnia 877 ha), o nieregularnej linii brzegowej, ze skarpami do 30 m, pociętej licznymi parowami i w wąwozami porośniętymi lasami z udziałem starych buczyn, z sędziwymi okazami buka i dębu; w obniżeniach - bagna i torfowiska, łęgi i olsy. Duży areał zajmują kwaśne buczyny niżowe i acidofilne dąbrowy w odmianie zachodniopomorskiej. Około 45% rezerwatu stanowią wody (Jez. Wielki Bytyń z zatokami Mała Krępa, Nakielska Łęka i Zdobowska Łęka oraz Jez. Bytyniec). Stopień synantropizacji szaty roślinnej obszaru jest bardzo niski. Osobliwością geobotaniczną są: rzeżucha gorzka, śledziennic skrętolistny i turzyca rzadkokłosa. Występuje tu dużo cennych gatunków roślin i zwierząt. Ostoja Wielki Bytyń leży na szlaku migracyjnym wilka. Ponad to można tu spotkać żółwia błotnego i wydry.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar znajduje się w pobliżu miejscowości Próchnowo, Jabłonkowo, Piecnik, Nakiełko.
Do ostoi najlepiej dotrzeć drogą krajową numer 10 z Wałcza do Mirosławca. W Wałczu znajduje się stacja PKP. Można stąd dojechać do jednej z wymienionych miejscowości komunikacją PKS. W okolicy można znaleźć liczne gospodarstwa agroturystyczne.

Gmina TUCZNO

Turystyka krajoznawcza:

  • Zamek w Tucznie z 1338 r.
  • kościół Wniebowstąpienia NMP w Tucznie z 1522 r. o gwieździstym sklepieniu i z barokowym ołtarzem oraz Pietą z początku XVI wieku,
  • kapliczka św. Jerzego z XVII w.
  • kościół w Marcinkowicach z 1628 r.
  • kościoły w Strzalinach, Lubieszy i Jeziorkach,
  • kompleks schronów specjalnego przeznaczenia - fragment Wału Pomorskiego.

Turystyka aktywna, szlaki turystyczne:
Przez teren gminy przechodzi 5 szlaków turystycznych

Gmina WAŁCZ
Turystyka krajoznawcza:
„Magnetyczna Górka”- Na terenie Gminy Wałcz pomiędzy miejscowościami Strączno i Rutwica, ok. 11.km od Wałcza jest miejsce, które zasłużyło sobie na miano anomalii.

Turystyka aktywna:
Park linowy

Zagrożenia:

Zagrożeniem dla przyrody rezerwatu jest ewentualny rozwój osadnictwa oraz brak bezpośredniej strefy ochrony jeziora, złe zagospodarowanie terenu.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Jezioro Wielki Bytyń - rezerwat przyrody
• Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• bóbr europejski - ssak
• żółw błotny - gad
• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• muchołówka mała - ptak
• jarzębatka - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• puchacz - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• trzmielojad - ptak
• bielik - ptak
• rybołów - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bąk - ptak
• nur czarnoszyi - ptak
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• koza - ryba
• różanka - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. (0 91) 43 03 753, fax. (0 91) 43 47 932, mail: srodowisko@szczecin.uw.gov.pl Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego, Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, Tel. (94) 367 29 82, fax (94) 367 11 70, mail: lot.pd@op.pl, www.zlocieniec.pl Lokalna Organizacja Turystyczna "Czaplinek", Rynek 1, 78-550 Czaplinek, Tel. (94) 375 47 90, mail: lot@czaplinek.pl, www.czaplinek.pl RDLP w Szczecinie, 70-965 Szczecin, ul. Słowackiego ; ANR w Szczecinie, 70-500 Szczecin, Wały Chrobrego 4.

Jednostki administracyjne:

• Mirosławiec (wałecki, woj. zachodniopomorskie)
• Tuczno (wałecki, woj. zachodniopomorskie)
• Wałcz (wałecki, woj. zachodniopomorskie)