Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jezioro Kozie

Kod obszaru:

PLH320010

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

179,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja, zlokalizowana na Pojezierzu Myśliborskim, obejmuje pojedynczy eutroficzny zbiornik wodny, przybrzeżne zespoły roślinne oraz płaty torfowisk. Jezioro Kozie należy do rzadkich w Polsce typów akwenów typu karasiowego. Tereny nad wodą cechuje różnorodność gatunkowa – do najcenniejszych należą zarośla chronionej w Polsce brzozy niskiej i szuwar z rzadką kłocią wiechowatą. Szuwar kłociowy znajduje się na południowym i południowo-wschodnim brzegu jeziora i sukcesywnie rozrasta się w stronę lustra jeziora.
Pozostałą część obszaru pokrywają łąki i pastwiska. Najważniejszymi z europejskiego punktu widzenia siedliskami na terenie ostoi są torfowiska nakredowe i alkaliczne oraz łąki trzęślicowe. Świat zwierzat reprezentują tu zaś m.in. wodno-błotne ptaki, które odbywają tu swoje lęgi (żuraw, bąk, błotniak stawowy) oraz płazy – cenny kumak nizinny.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Ostoja usytuowana jest niedaleko Myśliborza, znajdującego się na trasie ze Szczecina do Zielonej Góry. Do Myśliborza można dojechać autobusem PKS z Gorzowa Wielkopolskiego i Szczecina. Najbliższa stacja PKP znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim. Następnie z Myśliborza należy podjechać komunikacją PKS do wsi Staw i udać się na pieszo około 2 km do ostoi.
Atrakcjami turystycznymi Myśliborza i okolic jest przede wszystkim wspaniała przyroda – liczne jeziora i lasy, dobrze przygotowane na najazd letników. Wytyczono kilka pieszych szlaków turystycznych i szlak rowerowy "Wąwóz Myśliborski". Z zabytków kultury warto zobaczyć zachowany średniowieczny układ urbanistyczny miasta Myśliborza, a także pozostałości murów obronnych z wieżami bramnymi z XIV w. W Kostrzynie na turystów czeka restaurowana twierdza (oraz Fort Gorgast po niemieckiej stronie granicy).
W Myśliborzu można zatrzymać się na nocleg w szkolnym schronisku młodzieżowym, hotelu lub ośrodku wypoczynkowym. Są tu również bary i restauracje.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem dla przyrody ostoi jest sukcesja leśna wynikająca z braku ekstensywnych form gospodarki łąkowej i pastwiskowej. Cennej przyrodzie tego terenu zagraża również wtórne zabagnienie gleb, w wyniku czego może dojść do zmian w roślinności łąkowej i pastwiskowej. Procesowi temu można zapobiec odbudowywując system melioracyjny na tym terenie. Potencjalnym zagrożeniem dla ostoi jest również budowa stawów rybnych na obrzeżu jeziora.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Obszar Chronionego Krajobrazu III województwa lubuskiego - obszar chronionego krajobrazu
• Obszar Chronionego Krajobrazu \"B\" (Myślibórz) - obszar chronionego krajobrazu
• Nadleśnictwo Różańsko - użytek ekologiczny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• żuraw - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• bąk - ptak
• kumak nizinny - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. (0 91) 43 03 753, fax. (0 91) 43 47 932, e-mail: srodowisko@szczecin.uw.gov.pl Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., Tel. (095) 7115 338, Fax (095) 7115 524, e-mail: wrs@uwoj.gorzow.pl Lokalna Organizacja Turystyczna w Barlinku, ul. Paderewskiego 7, 74-320 Barlinek, Tel. (95) 746 28 74, e-mail: it.barlinek@wp.pl, www.barlinek.pl RDLP w Szczecinie, 70-965 Szczecin; Nadleśnictwo Myślibórz, 74-300 Myślibórz, ul. Dworcowa 2; Nadleśnictwo Różańsko, 74-311 Różańsko 75a; ANR w Szczecinie, 70-500 Szczecin, Wały Chrobrego 4.

Jednostki administracyjne:

• Myślibórz (myśliborski, woj. zachodniopomorskie)
• Nowogródek Pomorski (myśliborski, woj. zachodniopomorskie)
• Lubiszyn (gorzowski, woj. lubuskie)