Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jeziora Szczecineckie

Kod obszaru:

PLH320009

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

6479,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Jeziora Szczecineckie położone są w województwie zachodniopomorskim, niedaleko Bobolic i Szczecinka. Jest to teren o bardzo urozmaiconym krajobrazie, którego powierzchnia zajęta jest głównie przez lasy mieszane i iglaste, siedliska rolnicze oraz wody śródlądowe. W skład obszaru wchodzą: Torfowisko Kusowskie Bagno – jedno z lepiej zachowanych i cenniejszych torfowisk wysokich typu bałtyckiego w Polsce, lobeliowe Jezioro Wielatowo, kompleks Buczyn Wielatowskich, Brzezińskie Bagno - kompleks borów i brzezin bagiennych z jeziorkami dystroficznymi, porastający torfowisko wysokie typu bałtyckiego, kompleks grądów i świeżych łąk otaczający jezioro Trzebiechowo, Jezioro Wierzchowo z unikatową roślinnością rdestnicową i ramienicową, skarpy wokół brzegów jezior Wierzchowo i Wierzchówko, Torfowisko Wielkie Błoto - pozostałość torfowiska wysokiego typu bałtyckiego, mechowiska przylegające do jeziora Drężno
Zachodnia część obszaru stanowi jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych Pomorza Zachodniego. Występują tu drzewostany nasienne jesionu wyniosłego i buka. Około połowa powierzchni położona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "Jeziora Szczecineckie", a bezleśna część torfowiska Kusowskie Bagno objęta jest ochroną jako użytek ekologiczny.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Teren Jezior Szczecineckich położony jest pomiędzy Bobolicami i Szczecinkiem, około 40 km od Koszalina. Najlepiej jest podróżować pociągiem relacji Poznań - Kołobrzeg przez Szczecinek. Możliwe jest również przemieszczanie się PKS"em na trasie Koszalin -Szczecinek przez Bobolice i Wierzchowo. Jeśli chcemy dostać się w to urokliwe miejsce własnym środkiem lokomocji najlepiej kierować się na Szczecinek a z stamtąd na Wierzchowo – miejscowość położoną nad jeziorem Wierzchowo.

Jeziora Szczecineckie są miejscem atrakcyjnym szczególnie ze względu na walory przyrodnicze. Na niewielkiej powierzchni skupione są wszystkie elementy typowe dla Pomorza Zachodniego. Jest to miejsce koncentracji unikatowych gatunków i siedlisk, co sprawia iż j dla miłośników natury jest to jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych. Teren ten jest wyjątkowo atrakcyjny dla żeglarzy i amatorów windsurfingu. Jeziora usytuowane na tym obszarze połączone są w większości rzekami i ciekami wodnymi, dzięki czemu nadają się do uprawiania turystyki kajakowej. Atrakcją tego rejonu jest szlak kajakowy „Pętla Szczecinecka” , która wiedzie przez 3 rzeki i 9 jezior, w tym przez jezioro Wierzchowo.

Ciekawe miejscowości w okolicy:

Kusowo:

 • Turystyka krajoznawcza: neoromański kościół p.w. Zwiastowania N.M.P. zbudowany w XIX w. z kamienia i cegły; ogrodzenie ze 177 narzutowych głazów, ogranicza zasięg zespołu dworsko-parkowego, największy z granitowych kamieni posiada obwód 4,1 m i wystaje 1,8 m ponad powierzchnię ziemi; szachulcowy dwór z połowy XIX w.

Stare Wierzchowo

 • Turystyka krajoznawcza: neobarokowy kościół p.w. M.B. Dobrej Rady z końca XVIII wieku z czynnymi organami; ryglowa wieża z kopulastym hełmem z XIX w.

Trzebiechowo – królestwo dębów

 • Turystyka krajoznawcza: aleja dębowa o długości 1,1 km, z drzewami o obwodzie pnia do 3,5 m; dwa olbrzymie dęby o obwodzie pnia 6,8 m i 4,85 m; dąb gigant o obwodzie pnia 8,45 m, którego wiek ocenia się na 500-600 lat; pałac, wybudowany na przełomie XIX i XX wieku w stylu angielskiego neogotyku; neogotycki kościół p.w. M.B. Częstochowskiej z XIX w.
 • Turystyka piesza: 8 hektarowy, naturalistyczny park rozciągający się wzdłuż jeziora.

Wierzchowo – miejscowość znajdująca się w centrum ostoi, pomiędzy jeziorami Wierzchowo i Wierzchówko

 • Turystyka krajoznawcza: kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P. z XVIII wieku; 150 metrów na płn. od wsi usytuowane jest stożkowate grodzisko nizinne z VIII - XI w. porośnięte wiekowymi dębami; przypałacowy park z dębowo-bukowym starodrzewiem.

Szczecinek – główny ośrodek turystyczny ziemi szczecineckiej

 • Turystyka krajoznawcza: Zamek Książąt Pomorskich z XIV w; fragmenty umocnień „Wału Pomorskiego"; Wieża św. Mikołaja – siedziba Muzeum Regionalnego; Ratusz neogotycki z elementami neoromańskimi z 1852 roku; neogotycki Kościół p. w. NNMP z 78 metrową wieżą; Kościół p.w. Świętego Ducha wybudowany w 1923 r., nazywany Polskim Kościołem.
 • Turystyka rowerowa: punkt węzłowy pięciu szlaków rowerowych – „Dookoła Jeziora Trzesiecko”, „Szczecineckie Jeziora”, „Dolina Parsęty”, „Nizica”, „Zaczarowane Pejzaże”.
 • Turystyka piesza: Park miejski nad jeziorem Trzesiecko założony w stylu eklektycznym z wieżą widokową; trzy szlaki piesze – „Wokół Jeziora Trzesiecko”, „Szlak okrężny wokół Szczecinka”, „Szlak wzniesień moreny czołowej”; ścieżka przyrodnicza „Las Klasztorny”.
 • Turystyka konna: trzy szlaki konne – „Szlak Pojezierza Drawskiego”, „Na półwysep”, „Wilczkowski”.
 • Turystyka kajakowa: trzy szlaki kajakowe – „Pętla Szczecinecka”, „Nizica”, „Gwda”.
 • Turystyka rekreacyjno – wypoczynkowa, aktywna: Ośrodek Sportu i Rekreacji z krytą pływalnią, kortami tenisowymi i stadionem piłkarskim; plaża miejska; przystanek statku wycieczkowego „Danusia II”; Ośrodek Sportów Wodnych.

Dodatkowe informacje o atrakcjach turystycznych w okolicy ostoi można uzyskać w Szczecinku w Centrum Informacji Turystycznej lub w Samorządowej Agencji Promocji i Kultury
Turyści odwiedzający Jeziora Szczecineckie mogą korzystać z bazy noclegowej w pobliskich miejscowościach. W Szczecinku są dostępne hotele, pensjonaty, campingi oraz schroniska młodzieżowe, a także pokoje gościnne w gospodarstwach agroturystycznych.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem terenów Jezior Szczecineckich jest ich zanieczyszczenie ściekami oraz eutrofizacja i wypłycanie jezior, a także osuszenie terenu. Ponadto istnieje zagrożenie wznowienia eksploatacji torfu z torfowiska Kusowskie Bagno.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Jeziora Szczecineckie - obszar chronionego krajobrazu
• Kusowskie Bagno - użytek ekologiczny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• jeziora lobeliowe
• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• wydra - ssak
• bóbr europejski - ssak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• piskorz - ryba
• różanka - ryba

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• podejźrzon pojedynczy

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. (0 91) 43 03 753 begin_of_the_skype_highlighting               (0 91) 43 03 753  end_of_the_skype_highlighting, fax. (0 91) 43 47 932, e-mail: srodowisko@szczecin.uw.gov.pl Regionalne Centrum Informacji Turystycznej, ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin, tel. 094 346 24 40, fax. 094 343 51 67, mail: rcit@ko-pomerania.pl, www.it-pomorze.pl Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku, 78-400 Szczecinek, ul. Kościuszki 22; Centrum Informacji Turystycznej w Szczecinku, ul. Plac Wolności 7, http://www.szczecinek.pl Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku, ul. Bohaterów Warszawy 6A, http://sapik.pl

Jednostki administracyjne:

• Grzmiąca (szczecinecki, woj. zachodniopomorskie)
• Szczecinek (szczecinecki, woj. zachodniopomorskie)