Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Iny koło Recza

Kod obszaru:

PLH320004

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

4471,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Dolina rzeki Iny to obszar położony w całości w rejonie szczecińskim, w województwie zachodniopomorskim. Teren ostoi ciągnie się od miejscowości Recz do drogi Suchań - Piasecznik oraz prowadzi przez doliny rzek: Reczanki i Wardynki (dopływy Iny). Doliny rozcinają płaskie i faliste wysoczyzny morenowe, które przeważnie wykorzystywane są rolniczo. Na zboczach dolin dobrze wykształciły się formy erozyjne i akumulacyjne formy wodnolodowcowe, które stanowią obecnie miejsca wydobywania się na powierzchnię wód podziemnych, występowania mokradeł i cieków. W formach erozyjnych zgromadzony jest torf, trawertyny i mady rzeczne. Pokłady torfu wypełniające dolinę Iny należą do najrozleglejszych na terenie Pomorza Zachodniego, natomiast w dolinie Reczanki i Wardynki zlokalizowane są najgłębsze i najaktywniejsze hydrologicznie torfowiska źródliskowe, których wody wydobywają się pod znacznym ciśnieniem hydrostatycznym i są otoczone źródłowiskowymi odmianami lasów liściastych. Na zboczach i w licznie występujących wąwozach przeważają grądy, łęgi i lasy mieszane. Na dnie doliny rozwinęła się specyficzna forma torfowiska soligenicznego, tj. aktywnie zasilanego wodami podziemnymi. Ponadto występują tu wilgotne i zmiennowilgotne łąki z roślinnością typową dla siedlisk zasobnych w wapń. Wypływy wód podziemnych przyczyniły się również do wykształcenia młaków źródliskowych z roślinnością typową dla mechowiskowych torfowisk węglanowych. Zbocza dolin pokryte są grądem środkowoeuropejskim, buczynami, a przy źródliskach i na dnie dolin występują łęgi, w tym również łęgi dębowo-wiązowe. Natomiast obrzeża dolin utworzone są m.in. przez ozy, kemy, terasy akumulacyjne, często zalesiane lub porośnięte przez roślinność ciepłolubną i napiaskową (murawy kserotermiczne oraz półnaturalne suche łąki). Powyżej przedstawione walory przyrodnicze doliny świadczą o niezwykle ważnej roli, jaką może odegrać ten obszar dla ochrony bioróżnorodności. Łącznie występuje tu 14 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej i 8 gatunków z załącznika II. Poza tym ostoja ta stanowi cenny korytarz ekologiczny regionalny i ponadregionalny, intensywnie wykorzystywany przez ptaki migrujące.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Na obrzeżach ostoi leżą miejscowości Suchań w powiecie stargardzkim i Recz w powiecie choszczeńskim. Oba miasta usytuowane są wzdłuż drogi numer 10 ze Szczecina do Bydgoszczy oraz linii kolejowej Stargard Szczeciński - Piła. Gmina Suchań oddalona 56 km od Szczecina i zaledwie 20 km od Stargardu Szczecińskiego stwarza idealne warunki do wypoczynku. Dobrze rozwinięte zaplecze noclegowe i rekreacyjne umożliwia przyjemny pobyt i stanowi zarazem świetną bazę wypadową w celu korzystania z okolicznych atrakcji.

Suchań

Turystyka krajoznawcza:

 • kościół św. Franciszka z Asyżu w Nosowie
 • Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sadłowie
 • Kościół św. Józefa w Słodkowie
 • Kościół MB Szkaplerznej w Słodkówku
 • Cmentarz przykościelny w Suchanówku
 • Kościół Chrystusa Króla w Suchanówku
 • Młyn wodny w Suchanówku
 • Młyn w Suchaniu
 • Kościół MB nieustającej Pomocy w Suchaniu
 • Kościół św. Jana Kantego w Wapnicy
 • Kościół św. Antoniego w Żukowie
 • Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Modrzewie

Recz

Recz leży również na szlaku historycznym zwanym "Szlakiem cysterskim", który wyznaczają miejscowości, gdzie osiedlali się cystersi. Do tego międzynarodowego szlaku cysterskiego należą także: Bierzwnik, Pełczyce, Marianowo, Kołbacz oraz Koszalin

Turystyka krajoznawcza:

 • fragmenty miejskich murów obronnych wykonanych z kamienia polnego,
 • baszty i czatownie, oraz Bramę Choszczeńską,
 • XV-wieczny kościół gotycki i kilka zabytkowych kamieniczek w rynku,
 • Młyn nad Iną - w odległości kilku kilometrów od rezerwatu (i Recza) w kierunku Łobza warto zatrzymać się w Młynie nad Iną w miejscowości Rybaki. Można skosztować tam wyśmienitego pstrąga a nawet samemu go złowić.

Ponadto warto zobaczyć średniowieczne widowiska "Na kupieckim szlaku" - uliczne przedstawienia historyczne o losach XIII-wiecznego Recza, podczas których odbywają się m.in. pokazy umiejętności i sprawności rycerskiej, turnieje średniowiecznej piłki, tańce i zabawy plebejskie

Turystyka aktywna:

 • szlak czerwony im. Hetmana Stefana Czarnieckiego ze Stargardu Szczecińskiego do Rzecza (62 km). - szlak przechodzi przez Iński Park Krajobrazowy, najwyższe partie wzniesień moreny czołowej, wąwozy, lasy bukowo-sosnowe, następnie przez Pęzino - słowiański gród obronny z cennym zamkiem późnogotyckim, w którym w 1657 r. stacjonował Stefan Czarniecki. Dalej szlak wiedzie przez Marianowo, osadę słowiańską, w której w 1248 r. ufundowano klasztor cysterek, przez historyczne miejscowości Szadzko i Dobrzany i dochodzi do zabytkowego Recza.
 • Jeziora Rajsko i Cedynia

Kajakarstwo – spływy rzeką Iną

Zagrożenia:

 • prace melioracyjne,
 • nielegalny pobór wody do celów rolniczych,
 • spadek poziomu wód gruntowych;
 • zanieczyszczanie terenu ("dzikie wysypiska")
 • wszelkie prace związane z przegradzaniem tego cieku
 • nielegalne zrzuty ścieków bytowych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Grądowe Zbocza - rezerwat leśny
• Choszczno-Drawsko - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• żółw błotny - gad
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• głowacz białopłetwy - ryba
• minóg rzeczny - ryba
• minóg strumieniowy - ryba
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• zalotka większa - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin, tel. (91) 43 05 200, fax. (91) 43 05 229, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, www.szczecin.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Choszczno (choszczeński, woj. zachodniopomorskie)
• Recz (choszczeński, woj. zachodniopomorskie)
• Suchań (stargardzki, woj. zachodniopomorskie)