Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Puszcza Bieniszewska

Kod obszaru:

PLH300011

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

954 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar ostoi obejmuje zwarty kompleks żyznych lasów liściastych, stanowiących kompleks rezerwatów przylegających do zachodniego brzegu Jeziora Gosławskiego. Lasy to w większości dobrze zachowane grady oraz łęgi; niewielkie powierzchnie zajmują acidofilne i świetliste dąbrowy. Pośród nich znajdują się trzy eutroficzne zbiorniki wodne, nad brzegami których rozwijają się rozległe połacie eutroficznych szuwarów i mechowisk.
Puszcza Bieniszewska ze względu na swoje zróżnicowanie stanowi także cenną ostoję florystyczną - występuje tutaj co najmniej 12 gatunków rzadkich w skali kraju bądź regionu. Silnie reprezentowane są storczyki, a także czosnek wężowy, turzyca bagienna, wawrzynek wilczełyko, goździk pyszny, Lilia złotogłów, gnieźnik leśny. Spotkać tu można kumaka nizinnego.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Puszcza Bieniszewska położona jest na północny zachód od Konina i sięga do miejscowości Kazimierz Biskupi. Możemy tam dojechać drogą nr 264. Do Kazimierza Biskupiego można dojechać autobusem PKS, do Konina PKS jak i PKP. Bazę hotelową i gastronomiczną znajdziemy w Koninie. Istnieje możliwość zorganizowania konferencji, wesela, imprez okolicznościowych, koloni, szkolenia. Niektóre gospodarstwa agroturystyczne posiadają własny staw rybny czy też przystań wodną. Tereny zadowolą miłośników przyrody i historii. Dla tych pierwszych zorganizowano kilka szlaków pieszych i rowerowych np.: Kawnice - Jezioro Głodowskie - Leśniczówka Głodów - Aleja Dębowa - Bieniszew - Konin/Kawnice czy Konin - Bieniszew - Kazimierz Biskupi. Turyści mogą spacerować po 4 rezerwatach: Leśny Bieniszew, Pustelnik, Mielno i Sokółki. Historyków zaciekawi: rynek w Kazimierzu Biskupim, romański kościół parafialny św. Marcina, drewniany kościół cmentarny św. Izaaka, kościół i klasztor pobernardyński z pierwszej połowy XVI. W Bieniszewie kościół i klasztor p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w którym znajduje się Zakon O.O. Kamedułów. W Dobrosołowie do niedawna istniał drewniany kościół jednak w wyniku pożaru w 2001 roku został całkowicie zniszczony. W Nieświastówie gorzelnia z 1850 roku. W Posadzie zespół pałacowy z drugiej połowy XIX w. W Koninie muzeum w gotyckich murach i neogotycki kościół ewangelicki. Najbliższy odział PTTK znajduje się w Koninie.

Zagrożenia:

Największym zagrożeniem jest zmiana sposobu użytkowania terenu szczególnie cennego jako rezerwuar genów w krajobrazie podlegającym bardzo intensywnej, antropopresji, w szczególności zanieczyszczenie powietrza wynikające z bezpośredniego sąsiedztwa rozległych zwałowisk zewnętrznych oraz wewnętrznych, obecnie rekultywowanych, kopalni odkrywkowych węgla brunatnego i osadników popiołów elektrowni. Zagrożeniem jest również wpływ podgrzanych wód Jeziora Gosławickiego czy zmiana poziomu wód gruntowych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Bieniszew - rezerwat przyrody
• Mielno - rezerwat przyrody
• Pustelnik - rezerwat przyrody
• Sokółki - rezerwat przyrody
• Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, www.poznan.rdos.gov.pl, e-mail: sr@poznan.uw.gov.pl, tel. 061-854-16-08, fax 061-854-16-02 Słupecka Organizacja Turystyczna SŁOT, www.slupca_slat.republika.pl, slupca_slot@poczta.onet.pl, Tel.: 0 504 106 305 RDLP w Poznaniu, 60-959 Poznań, ul. Gajowa 10, tel. (0-61) 866-82-41.

Jednostki administracyjne:

• Golina (koniński, woj. wielkopolskie)
• Kazimierz Biskupi (koniński, woj. wielkopolskie)