Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Wielkopolska

Kod obszaru:

PLH300010

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

8427,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Pagórkowate obszary ostoi leżą na lewym brzegu Warty, na Nizinie Wielkopolskiej – w znakomitej większości na terenie Wielkopolskiego parku Narodowego. To charakterystyczny teren polodowcowy. Znajdują się tu wydmy, rynny, liczne głazy narzutowe i 12 jezior polodowcowych (Budzyńskie, Góreckie, Skrzynka, Kociołek). Większość tych jezior zawiera cenne substancje mineralne, jako jeziora eutroficzne. Jedynym jeziorem dystroficznym jest Skrzynka.
Obszar ten jest mozaiką siedlisk zarówno naturalnych, półnaturalnych, jak i tych intensywnie użytkowanych przez człowieka. Dominuja siedliska leśne, takie jak kwaśne dąbrowy, lasy łęgowe, grądy oraz nieleśne – do najpiękniejszych łąk zaliczonych do obszaru należą łąki trzęślicowe i pełnikowe. W północno-zachodniej części ostoi, w pobliżu Jeziora Wielkomiejskiego znajduje się wartościowy kompleks łąkowo-torfowiskowy. Lasy są przeważnie sosnowe, z domieszką dębu, świerka, brzozy, grabu i lipy.
Obok siedlisk występują tu także gatunki zwierząt cenne przyrodniczo z europejskiego punktu widzenia: m.in. bóbr, wydra, szczególnie liczne bezkręgowce m.in. jelonek rogacz, kozioróg dębosz, pływak szeroko brzegi oraz ryby. Jak dotąd stwierdzono na tym terenie 220 gatunków ptaków - z rzadko spotykanych wymienić należy kraskę, zimorodka i dzięcioła czarnego. Udokumentowno także ok. 1100 gatunków roślin, w tym rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych. Występują tu m.in. bogate populacje pełnika europejskiego i kłoci wiechowatej zagrożonych w Wielkolpolsce.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Ostoję Wielkopolską znajdziemy na południe od Poznania. Drogą nr 430 dojedziemy do Puszczykowa i Mosiny, a drogą nr 5 do Stęszewa. Dogodny jest też dojazd koleją i autobusami. W każdej z wyżej wymienionych miejscowości znajdziemy infrastrukturę hotelarską i gastronomiczną dla każdego rodzaju klienta. Na terenie Ostoi znajduje się wiele atrakcji turystycznych, przyrodniczych jak i stworzonych przez człowieka. Jedną z cenniejszych jest drewniany kościół w Łodzi. Spacerując po jednym z pięciu wyznaczonych szlaków możemy zwiedzić do dziś zachowane dziewiętnastowieczne dwory. Wysoko rozwinięta turystyka aktywna szczególnie żeglarstwo. Organizowane są obozy żeglarskie, spływy kajakowe, rejsy promujące turystykę i rekreację. Możliwość uprawiania turystyki konnej, pieszej i rowerowej. Najbliższy oddział PTTK znajdziemy w Poznaniu, a punkt informacji turystycznej w Mosinie.

Zagrożenia:

Bliskość Poznania i jego przemysłu eutrofizacja wód najważniejszym problemem jest nadmiernie rozwinięta w granicach Parku budownictwo rekreacyjne np. nad brzegami Jeziora Witobelskiego. niszczenie roślinności przez intensywne wycieczki rowerowe i piesze poza wyznaczonymi szlakami.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Wielkopolski Park Narodowy - park narodowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• łąki selernicowe (Cnidion dubii)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kozioróg dębosz - bezkręgowiec
• pływak szerokobrzegi - bezkręgowiec
• zalotka większa - bezkręgowiec
• jelonek rogacz - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• wydra - ssak
• mopek - ssak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• boleń - ryba
• koza - ryba
• kumak nizinny - płaz
• piskorz - ryba
• poczwarówka zwężona - bezkręgowiec
• różanka - ryba
• skójka gruboskorupowa - bezkręgowiec
• traszka grzebieniasta - płaz

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• sasanka otwarta
• starodub łąkowy

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego, Jeziory, 62-050 Mosina, http://www.wielkopolskipn.pl, e-mail: sekretariat@wielkopolskipn.pl, tel. (0-61) 8 132 206, tel./fax 8 136 299 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu www.poznan.rdos.gov.pl, e-mail: sr@poznan.uw.gov.pl, tel. 061-854-16-08, fax 061-854-16-02 Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, www.plot.poznan.pl, biuro@plot.poznan.pl, tel.: (0 61) 878 56 96

Jednostki administracyjne:

• Luboń (poznański, woj. wielkopolskie)
• Puszczykowo (poznański, woj. wielkopolskie)
• Dopiewo (poznański, woj. wielkopolskie)
• Komorniki (poznański, woj. wielkopolskie)
• Mosina (poznański, woj. wielkopolskie)
• Stęszew (poznański, woj. wielkopolskie)