Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jezioro Kubek

Kod obszaru:

PLH300006

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1048,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja położona jest w zachodniej części Wielkopolski, na Pojezierzu Międzychodzko-Sierakowskim, w południowej części Puszczy Noteckiej. Obejmuje tereny jeziora Kubek oraz otaczające je ze wszystkich niemal stron lasy. Obszar ostoi leży w większości na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, część na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszcza Notecka.
W bezpośrednim otoczeniu jeziora występują płaty olsu i łęgu olszowego. W sumie na terenie ostoi występuje 8 rodzajów siedlisk cennych z europejskiego punktu widzenia, m.in. wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi, suche wrzosowiska i priorytetowe łęgi olszowe. Na północnym brzegu jeziora znajdują się dwa obszary źródliskowe, którego wody wybijają z licznych małych źródełek spod wydmy. Zasilają one niewielki strumień wpływający do jeziora Kubek. Z źródliskami tymi związane są interesujące zbiorowiska roślinne m.in. zbiorowisko mszaków o charakterze źródliskowym, występujące na stromych skarpach potoków.
W okolicy jeziora występuje kilka stosunkowo rzadkich gatunków mchów: torfowiec nastroszony, torfowiec postrzępiony oraz gatunek związany ze źródliskami: żebrowiec paprociowy. Jezioro i kompleks lasów bagienno - olszowych otoczony jest przez bory sosnowe. Ze zbiorowiskiem tym związanych jest kilka występujących tu gatunków roślin objętych ochroną w Polsce, m.in. zimoziół północny, pomocnik baldaszkowy i widłak goździsty. Nad jeziorem obserwować można także cenne ptaki: rybołowa, żurawia i zimorodka.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Jezioro Kubek leży na północ od Sierakowa, do którego prowadzi droga nr 182. Do Sierakowa możemy dojechać autobusem bądź pociągiem z Kluczborka. Nad jeziorem Kubek turystyka jest słabo rozwinięta. Samo jezioro jest dobre dla ornitologów, znajduje się kąpielisko niestrzeżone. Nocleg czy wyżywienie znajdziemy w Sierakowie, a w pobliskim Bucharzewie są tanie gospodarstwa agroturystyczne. Tereny te są bardzo dobre dla rowerzystów. Przygotowanych jest kilka szlaków rowerowych. Większość z nich prowadzi przez tereny o małym natężeniu ruchu samochodowego, jednak tam gdzie ruch jest większy kierowcy są przyzwyczajeni do rowerzystów. Szlak Akademicki obejmuje południowy brzeg jeziora. Wyznaczono kilka szlaków pieszych, a miejsce dla siebie znajdą też wędkarze. Kolejną atrakcją są konie. W Sierakowie istnieje Stado Ogierów założone w 1829 roku, które skutecznie promuje rekreację, turystykę i sport. W okolicach Sierakowa wyróżnia się jeszcze Muzeum w Zamku Opalińskich, wnętrza kościoła parafialnego, Górę Głazów w Grobi, największe drzewo Puszczy w Marianowie, ścieżkę Jary koło Chalina, Jezioro Jaroszewskie, nad którym w wakacje jest sporo turystów. W Sierakowie znajduje się Centrum Informacji Turystycznej, a najbliższy oddział PTTK można znaleźć w Szamotułach.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem na terenie ostoi może być ewentualna zmiana aktualnych warunków wodnych oraz intensywna gospodarka rybacka, która mogłaby doprowadzić do zaniku roślinności wodnej.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Sierakowski Park Krajobrazowy - park krajobrazowy
• Puszcza Notecka - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• zimorodek - ptak
• żuraw - ptak
• rybołów - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu www.poznan.rdos.gov.pl e-mail: sr@poznan.uw.gov.pl tel. 061-854-16-08, fax 061-854-16-02 Lokalna Organizacja Turystyczna ?Biały Kruk? w Obornikach www.oborniki.starostwo.gov.pl sekretariat@oborniki.starostwo.gov.pl tel.: (0 61) 297 31 00 fax: (0 61) 297 31 01 Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna www.plot.poznan.pl biuro@plot.poznan.pl tel.: (0 61) 878 56 96 Zespół PK Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16/18, Sekcja Regionu Poznańskiego w Murowanej Goślinie, 62-095 Murowana Goślina, ul. Rogozińska 38; RDLP w Poznaniu, 60-959 Poznań, ul. Gajowa 10 Wojewódzki Konserwator Przyrody, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel.: (0-61) 854 13 63, wkp@poznan.uw.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Sieraków (międzychodzki, woj. wielkopolskie)
• Wronki (szamotulski, woj. wielkopolskie)