Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Jezioro Karaś

Kod obszaru:

PLH280003

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

814,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja leży na południowym krańcu Pojezierza Iławskiego, około 6 km na południowy - zachód od Iławy. Obejmuje ona jezioro wraz z przyległymi terenami bagiennymi i torfowiskowymi. Na terenie ostoi zachodzi intensywny proces zarastania i lądowienia jeziora w wyniku osadzania się materii organicznej pochodzącej z podwodnych łąk oraz z roślinności szuwarowej. Procesowi temu sprzyja narastanie pła roślinności szuwarowej z brzegu jeziora ku jego środkowi. Na zbiorniku tworzą się liczne wyspy typu szuwarowego i zaroślowo -szuwarowego. Podwodne łąki ramieniowe, pokrywające dno części jeziora oraz występujące na obrzeżach zbiornika torfowiska przejściowe, są rzadki zbiorowiskami roślinnym, szczególnie ważnymi dla ochrony europejskiej przyrody. Ostoja ma bardzo duże znaczenie w ochronie ptaków cennych dla Europy, związanych ze środowiskami wodno-błotnymi. Są to m.in. rybołów, bielik, bąk i bączek. W ostoi gniazdują setki łabędzi niemych, a w czasie przelotów zatrzymują się tu duże stad gęsi, kaczek i żurawi.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

 

Opis turystyczny:

Najbliższym ośrodkiem turystyczno - wypoczynkowym jest Iława, która leży na trasie między Olsztynem, a Bydgoszczą. Najlepiej dotrzeć tam pociągiem z Warszawy, Gdańska, Torunia i Olsztyna. Do Iławy można również przypłynąć statkiem z Ostródy przez Jezioro Drwęckie, Kanał Elbląski i Jezioro Jeziorak. Następnie z Iławy należy udać się komunikacją PKS do wsi Karaś, która usytuowana jest nieopodal jeziora Karaś. Iława oferuje możliwość noclegu w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i szkolnym schronisku młodzieżowym. Jest tam również kilka barów i restauracji. Wiele ośrodków wypoczynkowych i pól namiotowych usytuowanych jest nad jeziorem Jeziorak, na północ od Iławy. Miłośnicy żeglarstwa mogą posłuchać w Iławie szant na "Letnim Festiwalu Piosenki Żeglarskiej" lub wypożyczyć sprzęt wodny w jednej z kilku wypożyczalni i popływać po malowniczym jeziorze Jeziorak. W Iławie rozpoczyna się kilka szlaków żeglarskich i kajakowych. Natomiast w okolicach Iławy wytyczonych jest kilka pieszych szlaków turystycznych. Informacji turystycznej w Iławie udzielają: Ośrodek Rozwoju Turystyki i Oddział PTTK w Iławie.

Zagrożenia:

Jezioro Kraś zagrożone jest poprzez dopływ zanieczyszczeń bytowych rzeką Gać. Niebezpieczne dla przyrody ostoi jest również kłusownictwo i próby obniżenia poziomu wody w otoczeniu rezerwatu.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Jezioro Karaś - rezerwat przyrody
• Obszar Chronionego Krajobrazu II województwa warmińsko-mazurskiego - obszar chronionego krajobrazu
• Jezioro Karaś - obszar z listy Ramsar

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• wydra - ssak
• jarzębatka - ptak
• podróżniczek - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• batalion - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• rybołów - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• podgorzałka - ptak
• bąk - ptak
• bączek - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
RDLP w Olsztynie 10-959 Olsztyn, ul. Kościuszki 46/48. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn; tel. (089) 52 32 378; fax. (089) 52 32 405; e-mail: wkp@uw.olsztyn.pl; http://www.olsztyn.rdos.gov.pl Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej; ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn tel.: (089) 53 53 566 , fax: (089) 53 53 566 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel.: (089) 52 19 450; fax.: (089) 53 53 566; e-mail: dt@warmia.mazury.pl Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Staromiejska 1, Olsztyn, tel.: (089) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566, e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, strona internetowa: http://www.warmia-mazury-rot.pl

Jednostki administracyjne:

• Iława (iławski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Biskupiec (nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Nowe Miasto Lubawskie (nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie)