Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Przedborska

Kod obszaru:

PLH260004

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

11605,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja Przedborska leży w dużej części na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego, a jej zachodnią część obszaru stanowi wał Pasma Przedborsko-Małogoskiego. Wzniesienia na terenie obszaru dochodzą do prawie 350 m. n.p.m., zbudowane są z jurajskich wapieni i kredowych piaskowców. Pozostałą równinną część obszaru zajmuje rozległy kompleks wilgotnych i podmokłych łąk oraz największy w tej części Polski płat lasów jesionowo-olszowych. Równie bogata jest sieć rzeczna – stanowią ją liczne dopływy rzeki Czarnej Włoszczowskiej. Różnorodny geologicznie i morfologicznie charakter Ostoi stanowi o jej wyjątkowości.
Na terenie obszaru stwierdzono występowanie aż 13 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Należą do nich zarówno grądy, łęgi, jak i kwaśne buczyny oraz ciepłolubne dąbrowy, których zachowały się duże fragmenty naturalnych drzewostanów.
Lasy Ostoi Przedborskiej zamieszkiwane są głównie przez duże ssaki, zaobserwować można także liczne cenne dla Europy ptaki. Bogaty jest z pewnością świat owadów, reprezentowany m.in. przez dwa gatunki motyli: szlakoń szafraniec i czerwończyk nieparek. Obszar może zachwycić okazami rzadkich roślin, w tym: sasanka otwarta, obuwik pospolity i sierpowiec błyszczący z Załącznika do Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Najbliższa stacja PKP znajduje się w Bukowej, a nieco dalej słynna stacja we Włoszczowie. Do obszaru można dotrzeć także samochodem lub PKS-em od strony Włoszczowa, Kielc, Radomska i Końskich. Ze względu na obecność fragmentu Ostoi w granicach Parku Krajobrazowego atrakcja turystyczną jest parkowa infrastruktura – trzy ciekawe szlaki turystyczne i rowerowe, ścieżki edukacyjno-dydaktyczne, wreszcie rozbudowana baza noclegowa i gastronomiczna.
W Przedborzu zaprasza Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej, a także Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Zabytki w mieście to m.in. ruiny średniowiecznego zamku i gotycki kościół św. Aleksego z 1340 roku. Inne cenne obiekty sakralne to gotyckie kościoły w Kurzelowie, Moskorzewie i Seceminie, kościół w Stanowiskach z przełomu XIV i XV wieku oraz siedemnastowieczna kaplica w Januszewicach. W Olesznie warto zwiedzić park, zespół dworski z XVIII wieku i wczesnobarokowy kościół z XVII wieku. Interesujące są także pozostałości grodziska we Włoszczowie. W całym regionie można też zobaczyć młyny wodne, liczne figury i kapliczki przydrożne oraz drewniane zabytki budownictwa wiejskiego.

Zagrożenia:

Zachwianie równowagi stosunków wodnych, zanieczyszczenie wód, niekontrolowane pozyskiwanie drewna; potencjalne zagrożenie osuszeniem.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Bukowa Góra - rezerwat przyrody
• Czarna Rózga - rezerwat przyrody
• Murawy Dobromierskie - rezerwat przyrody
• Oleszno - rezerwat przyrody
• Piskorzeniec - rezerwat przyrody
• Przedborski Park Krajobrazowy - park krajobrazowy
• Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *
• wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• szlaczkoń szafraniec - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• wydra - ssak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• ortolan - ptak
• gąsiorek - ptak
• świergotek polny - ptak
• muchołówka mała - ptak
• muchołówka białoszyja - ptak
• jarzębatka - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• lelek - ptak
• puszczyk uralski - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• cietrzew (podgatunek kontynentalny) - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bąk - ptak
• kumak nizinny - płaz
• koza złotawa - ryba

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• sierpowiec błyszczący
• sasanka otwarta
• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Zarząd Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, 97-310 Moszczenica, tel. (0-44) 616-82-25; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, http://lodz.rdos.gov.pl/, rdos@lodz.uw.gov.pl, tel. (0 42) 664 11 35; fax. (0 42) 664 21 66 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, http://kielce.rdos.gov.pl/, rol00@kielce.uw.gov.pl, Tel. (0 41) 342 15 42, Fax (0 41) 342 12 77

Jednostki administracyjne:

• Łopuszno (kielecki, woj. świętokrzyskie)
• Słupia (Konecka) (konecki, woj. świętokrzyskie)
• Kluczewsko (włoszczowski, woj. świętokrzyskie)
• Krasocin (włoszczowski, woj. świętokrzyskie)
• Przedbórz (radomszczański, woj. łódzkie)