Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Krasnej

Kod obszaru:

PLH260001

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2384,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje naturalną, silnie zabagnioną dolinę rzeki Krasnej i jej dopływów. Teren znacznie zróżnicowany pod względem warunków geomorfologicznych i sposobu użytkowania gruntu. W południowej i wschodniej części Doliny Krasnej dominują ekosystemy nieleśne: łąki, pastwiska oraz rozległe tereny mokradłowe. Rzeka Krasna na tym odcinku ma szeroką dolinę a jej spadek jest niewielki. W części północnej największą powierzchnię pokrywają ekosystem leśne (przeważają bory sosnowe). W tej części obszaru rzeka Krasna biegnie w głęboko wciętym korycie i ma charakter rzeki wyżynnej. Dolina Krasnej uważana jest na jedną z lepiej zachowanych doliny rzecznych w Krainie Świętokrzyskiej. Jest ona miejscem występowania dziewięciu chronionych siedliska przyrodniczych. Szczególnie cenne są siedliska nieleśne, które powstały w toku ekstensywnego użytkowania i dziś stanowią o wartości przyrodniczej tego obszaru. Występujące tu płaty łąk trzęślicowych, muraw bliźniczkowych oraz torfowisk przejściowych należą do najlepiej zachowanych w regionie. Charakteryzuje się one dobrym i typowym wykształceniem. Stwierdzone w granicach obszaru niewielkie płaty torfowisk zasadowych są jedynymi z nielicznych w regionie. Zachowanie tych typów siedlisk w Dolinie Krasnej jest ważnym zadaniem dla zachowania spójności sieci Natura 2000 w regionie. Stwierdzono 12 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Ostoja ma istotne znaczenie dla zachowania przelatki aurinii w Polsce.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Ostoja położona w bliskiej odległości od miasta Końskie, Stąporków, Skarżysko Kamienna. Dzięki temu baza gastronomiczna i noclegowa jest zróżnicowana i bogata. W Skarżysku – Kamiennej krzyżują się dwie drogi krajowe 7 i 42. Dlatego dojazd jest dogodny zarówno transportem publicznym jak i własnym. Na terenie gmin usytuowane są także liczne gospodarstwa agroturystyczne.

W gminie Bliżyn znajduje się drewniany kościół Św. Zofii z XIX wieku, ruiny stalowni z XIX wieku i neogotycki Pałac Platerów.

W granicach gminy Stąporków znajdują się trzy rezerwaty: Skałki Piekiełko nad Niekłaniem, Górna Krasna i Gagaty Sołtykowskie.

Przez teren ostoi przechodzą następujące szlaki rowerowe i piesze:

 • Rowerowe: zielony (Sielpia – Czarniecka Góra), niebieski ( Żarnów – Antoniów)
 • Piesze: Czarny (Wólka Plebańska – rezerwat „Skałki Piekiełko nad Niekłaniem”), żółty (Końskie – Serbinów), czerwony ( Łączna – rezerwat „Diabla Góra”).

W miejscowości Końskie warto zobaczyć układ urbanistyczny rynku oraz klasycystyczny zespół pałacowo – parkowy.

Gmina Zagnańsk to gmina położona wśród rozległych lasów świętokrzyskich, znajduje się w czołówce gmin województwa o najwyższym standardzie ekologicznym. Symbolem gminy jest najsłynniejsze w Polsce drzewo – monumentalny dąb „Bartek”. Pomnikiem przyrody jest od 1952 roku. Corocznie mieszkańcy obchodzą jego urodziny organizując happening ekologiczny. W gminie znajduje się pięć szlaków turystycznych, trzy ścieżki dydaktyczne, dwie trasy rowerowe, szlak konny Górskiej Turystyki Jeździeckiej, wewnętrzna sieć ścieżek rowerowych.

Zagrożenia:

 • Zamiany sposobu użytkowania - porzucanie lub intensyfikacja, spowodują utratę znacznych walorów przyrodniczych i zanik siedlisk.
 • Postępująca sukcesja powoduje stopniowe zarastanie łąk, torfowisk i muraw.
 • Zmiana stosunków wodnych. Większość stwierdzonych siedlisk wykształciła się w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych. Regulacja rzeki, odwadnianie terenów podmokłych spowoduje degenerację siedlisk, która może doprowadzi do bezpowrotnego ich zniszczenie.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej - rezerwat leśny
• Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny
• Suchedniowsko-Oblęgorski Obszar Chronionego Krajobrazu - rezerwat leśny
• Górna Krasna - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *
• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• zalotka większa - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• modraszek telejus - bezkręgowiec
• trzepla zielona - bezkręgowiec
• wydra - ssak
• nocek duży - ssak
• bóbr europejski - ssak
• gąsiorek - ptak
• jarzębatka - ptak
• lerka - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• lelek - ptak
• derkacz - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• cietrzew (podgatunek kontynentalny) - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• trzmielojad - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bąk - ptak
• bączek - ptak
• traszka grzebieniasta - płaz
• minóg ukraiński - ryba
• piskorz - ryba
• głowacz białopłetwy - ryba
• przeplatka aurinia - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, http://www.kielce.rdos.gov.pl, e-mail: sekretariat@kielce.uw.gov.pl, fax: (41) 34 35 343, tel.: (41) 34 35 340, Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 telefon: (41) 34 35 365

Informacje turystyczną można uzyskać:

 • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego http://rot.swietokrzyskie.travel/
 • Oddział świętokrzyski PTTK w Kielcach, tel. (41) 344 77 43, e-mail: biuro@pttkkielce.pl
 • Portal turystyczny http://www.swietokrzyskie.pl/
 • Portal turystyczny http://swietokrzyskie.travel/
 • PTTK Oddział w Końskich tel. 41 372 31 70, www.pttkkonskie.pl
 • Centrum Informacji Turystycznej tel. 41 372 90 88, www.konskie.travel

Jednostki administracyjne:

• Mniów (kielecki, woj. świętokrzyskie)
• Zagnańsk (kielecki, woj. świętokrzyskie)
• Końskie (konecki, woj. świętokrzyskie)
• Stąporków (konecki, woj. świętokrzyskie)
• Bliżyn (skarżyski, woj. świętokrzyskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska