Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Trzy Młyny

Kod obszaru:

PLH220029

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

765,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar Trzy Młyny obejmuje teren źródliskowy małej rzeki przymorskiej - Czarnej Wody, z bardzo licznymi, rozległymi niszami źródłowymi oraz dolinę środkowego biegu tej rzeki. Jest ona silnie wcięta w wysoczyznę, co zwiększa walory krajobrazowe obszaru. Cyrki źródłowe charakteryzują się silną erozją wsteczną. W obszarze stwierdzono 5 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Szczególnie cenne są dobrze zachowane łęgi olszowo-jesionowe, często w postaci źródliskowej. Ponadto występują tu zróżnicowane, liczne zbiorowiska źródliskowe, a także płaty żyznych i kwaśnych buczyn typowo wykształconych, nawapienne łąki i ziołorośla. Ogółem rodzaje siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej zajmują ponad 80 % obszaru. Odnotowano tu liczne stanowiska rzadkich i ginących gatunków roślin naczyniowych. Jest to jedno z najbardziej na północ wysuniętych stanowisk roślin o podgórskim charakterze zasięgu w Polsce. Występuje tu rzadki w skali kraju rzęsorek mniejszy. Stwierdzono na tym obszarze unikatowe na Pomorzu gleby typu pararędzin wapiennych.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Ostoja położona jest w południowej części gminy Krokowa, która graniczy z Morzem Bałtyckim, Jeziorem ńarnowieckim i Gminą Puck. Ostoja położona jest na terenie Puszczy Darżlubskiej. Dojechać tu można od strony Pucka lub Władysławowa pociągiem PKP, a następnie PKS do Krokowej. Indywidualnie należy jechać z Gdyni do Wejherowa drogą numer 6 a następnie kierować sie do Krokowej. Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Darżlubskiej jest doskonałym miejscem wypoczynku i rekreacji. Przez teren Puszczy przebiegają trzy szlaki turystyki pieszej: zielony "Puszczy Darżlubskiej", niebieski "Krawędzią Kępy Puckiej" oraz czarny "Grot Mechowskich", ścieżki rowerowe, trasy do jazdy konnej oraz dla narciarstwa biegowego. Wytyczone są tam także trzy ścieżki dydaktyczne: "Okolice jeziora Orle", "Dolina Redy", "Puszcza Darżlubska". Do najważniejszych zabytków należą: klasztor i kościół w ńarnowcu, odrestaurowany zespół pałacowo-parkowy w Krokowej, zabudowania dworskie z pałacem w Prusewie, pałac w Kłaninie, wiele budynków charakterystycznych dla wiejskiej zabudowy. Na terenie gminy znajduje się wiele atrakcyjnych miejsc noclegowych: hotele, kwatery prywatne, schroniska młodzieżowe, pola namiotowe, pokoje gościnne, gospodarstwa agroturystyczne. W gminie odbywają się konkursy recytatorskie literatury kaszubskiej "Rodno mowa", w lipcu odbywają się "Dni Krokowej" oraz przegląd kaszubskich zespołów regionalnych. Więcej informacji można uzyskać w Gdyni w Miejskiej Informacji Turystycznej.

Zagrożenia:

Główne zagrożenia obszaru to osuszanie łąk, spływy nawozów i środków ochrony roślin z pól uprawnych, prowadzenie linii energetycznych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• źródliska Czarnej Wody - rezerwat przyrody
• Puszczy Darżlubskiej - obszar chronionego krajobrazu

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05 Fax.: (58) 323 32 03 it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Nadleśnictwo Wejherowo

Jednostki administracyjne:

• Krokowa (pucki, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska