Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Studzienickie Torfowiska

Kod obszaru:

PLH220028

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

175,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja położona jest na terenie Pojezierza Bytowskiego, niedaleko wsi Studzience. Obszar obejmuje dobrze zachowany zespół torfowisk wysokich i przejściowych będących ważnymi siedliskami dla ochrony przyrody w Europie. Na terenie torfowisk występują liczne oczka wodne o charakterze dystroficznym, natomiast na obrzeżach torfowisk spotykane są bory bagienne. Tereny torfowiskowe otoczone są lasami bukowymi, dębowo-bukowymi i borami mieszanymi. Stwierdzono tu pięć rodzajów siedlisk cennych z europejskiego punktu widzenia, które zajmują w sumie około 35% powierzchni ostoi. Są to m.in. kwaśne buczyny i bory bagienne. Występują tu obfite stanowiska rzadkich gatunków związanych z torfowiskami wysokimi takich jak: bagnica torfowa, turzyca bagienna i przygiełka biała. Oprócz tego na terenie ostoi rośnie kilka gatunków roślin objętych ochroną w Polsce m.in. dwa gatunki rosiczek, bagno zwyczajne i widłak jałowcowaty.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Ostoja usytuowana jest niedaleko Bytowa - miasta położonego między Koszalinem a Gdańskiem. Najlepiej dojechać tu autobusem PKS z Gdańska, Koszalina lub Torunia. Następnie z Bytowa można podjechać komunikacja PKS do Studzienic. W Bytowie znajduje się kilka hoteli, schronisko młodzieżowe, oraz domki letniskowe i pole namiotowe nad jeziorem Jeleń. Jest tu również kilka barów i restauracji. W okolicy można zatrzymać się jednym z wielu ośrodków wypoczynkowych m.in. w Studzienicach, Złącznie, Czarnej Dąbrowie i Sominach. Latem funkcjonuje tu kilka punktów małej gastronomii. W Bytowie mozna odwiedzić zamek pokrzyżacki i mieszczące się w nim Muzeum Zachodnio - Kaszubskie. Natomiast do Wdzydz Kiszewskich warto pojechać, by zwiedzić Kaszubski Park Etnograficzny. Na południe od Bytowa usytuowanych jest Park Narodowy "Bory Tucholskie", w którym można podziwiać jeziora lobeliowe. W okolicach Bytowa wytyczonych jest kilka szlaków pieszych i rowerowych. Do Somin warto przyjechać w czerwcu na Jarmark Sztuki Ludowej. Natomiast w Bytomiu można zobaczyć Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży oraz turniej rycerski - "Wielki Turniej Gryfa Pomorskiego". Dalsze informacje można uzyskać w Bytowskim Ośrodku Informacji Turystycznej.

Zagrożenia:

Głównymi zagrożeniami dla ostoi są osuszanie i eutrofizacja torfowisk oraz eksploatacja torfu.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05 Fax.: (58) 323 32 03 it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku Pomorski Urząd Wojewódzki ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Jednostki administracyjne:

• Studzienice (bytowski, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska