Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Staniszewskie Błoto

Kod obszaru:

PLH220027

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

917,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar Staniszewskie Błoto obejmuje fragment kompleksu Lasów Mirachowskich, otaczający torfowisko Staniszewskie Błota i jezioro Leśne Oczko. Torfowisko jest silnie odwodnione, ale pewne jego fragmenty zachowały jeszcze wysokie walory przyrodnicze. W otoczeniu torfowiska występują acydofilne dąbrowy. Na pozostałym terenie dominują kwaśne buczyny. Staniszewskie Błoto zabezpiecza jedną z największych w województwie pomorskim powierzchnię borów i brzezin bagiennych z bardzo obfitą populacją widłaka jałowcowatego. Znaczne walory przyrodnicze ma też dystroficzne jezioro Leśne Oczko, otoczone roślinnością torfowiskową o klasycznym układzie zonacyjnym. Wyróżniono tu 6 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących ok. 90 % obszaru. Ostoja jest jednym z najdalej na południe wysuniętych stanowisk np. wrzośca bagiennego, tajęży jednostronnej oraz rzadkich gatunków torfowców i porostów. Żyje tu bogata populacja małża: skójki gruboskorupowej. Obserwowano tu też wydrę.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Głównym ośrodkiem ostoi jest Mirachowo położone na terenie gminy Kartuzy. Do Mirachowa można dojechać PKS z Gdańska przez Kartuzy lub drogą numer 7 przez Żukowo z Gdańska. Mirachowo znane jest głównie ze swych pięknych lasów ciągnących się w promieniu 12 km na zachód od wsi. W północnej części lasów jest łańcuch malowniczych jezior. Znajduje się tu punkt widokowy, nazywany Lechnicką Szczeliną. Jest to wzgórze, z którego otwiera się rozległy widok na Jezioro Kłączyno Małe i leżące dalej Kłączyno Duże, a następnie na wielkie Jezioro Potęgowskie. W okresie walk kaszubskich partyzanci mieli w tutejszych lasach swoje bunkry, tu też miały miejsce ciężkie walki. Nad Jeziorem Kamiennym koło Mirachowa znajduje się największy na Pomorzu głaz narzutowy - Diabelski Kamień. Około 3 km od Mirachowa zlokalizowano leśniczówkę Mirachowo, do której prowadzi droga gruntowa. Przy leśniczówce znajduje się duże pole namiotowe, a w samej leśniczówce organizuje się myśliwskie imprezy plenerowe. W Mirachowie znajduje się gospodarstwo agroturystyczne "Rancho Ameryka". W Kartuzach warto zwiedzić Muzeum Kaszubskie, Kolegiatę Kartuską oraz kompleks leśny zwany Gajem Świętopełka. Więcej informacji turystycznej można uzyskać w Stowarzyszeniu Turystycznym Kaszuby w Kartuzach.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem dla obszaru jest osuszanie terenów podmokłych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Leśne Oczko - rezerwat przyrody
• Staniszewskie Błoto - rezerwat przyrody
• Kaszubski Park Krajobrazowy - park krajobrazowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wydra - ssak
• skójka gruboskorupowa - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk, Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05, Fax.: (58) 323 32 03, it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Kaszubski Park Krajobrazowy, Kartuzy

Jednostki administracyjne:

• Chmielno (kartuski, woj. pomorskie)
• Kartuzy (kartuski, woj. pomorskie)
• Sierakowice (kartuski, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska