Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Przywidz

Kod obszaru:

PLH220025

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

953,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje fragment terenu koło Przywidza, z Jeziorem Przywidzkim i Jeziorem Małym wraz z otaczającymi lasami, w których dominują buczyny i kwaśne dąbrowy. Od południowego zachodu znajduje się skupienie niedużych torfowisk z oczkami wodnymi i otaczającym pasem lasu i ugorów, zaś od północy - śródpolne oczko przylegające do lasu. W tych niedużych zbiornikach występuje strzebla błotna. Na Jeziorze Przywidzkim jest wyspa, stanowiąca rezerwat przyrody, na półwyspie zaś jest grodzisko średniowieczne, a w pobliskich lasach są kamienne kurhany. Między dwoma jeziorami znajdują się bogate florystycznie łąki pełnikowe.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Ostoja znajduje się niedaleko miejscowości Przywidz, która jest miejscowością turystyczno - wypoczynkową. Do Przywidza można dojechać z Gdańska PKS, a indywidualnie z Gdańska na południowy zachód drogą nr 221. Jest tu zlokalizowanych pięć ośrodków wypoczynkowych o charakterze sezonowym. Ośrodki wypoczynkowe dysponują sprzętem pływającym a dobre wyżywienie zapewniają miejscowe placówki gastronomiczne. Kąpielisko gminne strzeżone nad jeziorem Przywidzkim zapewnia bezpieczeństwo kąpieli. Gospodarstwa agroturystyczne oferują między innymi ekoturystykę, obozy przetrwania oraz turystykę szkolną i młodzieżową. W okresie sezonu letniego w Przywidzu odbywają się między innymi festyn kaszubski, sobótki, plenery malarskie. Przywidz jest doskonałym miejscem do organizowania wypadów turystycznych do Trójmiasta, Kartuz - Muzeum Kaszubskie oraz Będomina - Muzeum Hymnu Narodowego. Można również obejrzeć rezerwat buków nad jeziorem Przywidzkim, kościół zabytkowy w Przywidzu, wykopaliska i grodzisko na półwyspie jeziora Przywidzkiego.

Najcenniejszym zabytkiem na terenie gminy Trąbki Wielkie jest ceglany kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Trąbkach Wielkich należący do jednej z najstarszych parafii na Pomorzu i od kilkuset lat będący miejscem szczególnego kultu maryjnego. 12 czerwca 1987 r. Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej koronami papieskimi w Gdańsku - Zaspie. Cudowny obraz uważany jest za chlubę zarówno parafii, jak i całej Wyżyny Gdańskiej. Na terenie przykościelnym znajdują się współcześnie wykonane: Droga Krzyżowa i Kapliczki Różańcowe.

Jedną z atrakcji turystycznych a zarazem miejscem spotkań przedsiębiorców jest 18 - dołkowe pole golfowe klasy mistrzowskiej w miejscowości Postołowo. Zaprojektował je doświadczony architekt pól golfowych - Jeremy Turner. Pole urządzono na terenie byłej wielkiej żwirowni w Postołowie.

Zagrożenia:

  • Dla stanowisk strzebli błotnej: ewentualne osuszanie, zasypywanie lub zanieczyszczenie zbiorników, w których występuje oraz zarybianie gatunkami drapieżnymi.
  • Dla lasów: ewentualna nieprawidłowa gospodarka leśna (zwłaszcza wylesienie), nadmierna presja turystyczna, zanieczyszczanie.
  • Dla łąk - zalesianie, osuszanie, zaniechanie użytkowania, nadmierne wykorzystanie dla rekreacji, ewentualna zabudowa letniskowa.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Wyspa na Jeziorze Przywidz - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *
• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• strzebla błotna * - ryba
• bocian czarny - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• muchołówka mała - ptak
• gąsiorek - ptak
• wydra - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• kumak nizinny - płaz
• różanka - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, tel.: (58) 68 36 800, http://www.gdansk.rdos.gov.pl, e-mail: wsr@gdansk.uw.gov.pl

Informacja turystyczna:

  • Informator turystyczny http://www.turysta.com.pl/
  • Informacja turystyczna http://www.it-pomorze.pl/
  • Gdańska Informacja Turystyczna PTTK
  • Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Długi Targ 8/10, 80-958 Gdańsk, www.prot.gda.pl, it@prot.gda.pl

Jednostki administracyjne:

• Przywidz (gdański, woj. pomorskie)
• Trąbki Wielkie (gdański, woj. pomorskie)