Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Puszcza Niepołomicka

Kod obszaru:

PLB120002

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

11762,3 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje duży kompleks leśny w widłach Wisły i Raby. Składa się on z dwóch części
oddzielonych od siebie doliną rzeki Drwinki z dużym obszarem łąk. Większa, południowa część
Puszczy jest zdominowana przez lasy sosnowe. Sąsiadujący z Wisłą, mniejszy fragment ostoi to mozaika lasów liściastych, w tym łęgowych, otaczających starorzecza. Dominują tu młodniki ale występują również dobrze zachowane połacie starodrzewi. Najcenniejsze są niewielkie fragmenty lasu o charakterze naturalnym.
Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej. Występuje tu co najmniej 12 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK), w tym jedna z największych w kraju populacji muchołówki białoszyjej – stwierdzono tu gniazdowanie powyżej 1% populacji krajowej muchołówki białoszyjej i puszczyka uralskiego (PCK); w stosunkowo dużej ilości występuje również włochatka (PCK).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Kraków – Bochnia, do miejscowości Grodkowice, gdzie trzeba skręcić na północny zachód, w drogę do miejscowości Niepołomice. Wschodnią granicą Puszczy prowadzi droga Bochnia – Drwina.
Koleją relacji Kraków – Tarnów można dojechać do stacji Staniątki, Szarów, Stanisławice i dostać się piechotą do wybranych fragmentów ostoi.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze, w szczególności walory Puszczy Niepołomickiej.
Turystyka kwalifikowana: piesza, rowerowa, konna, wyścigi psich zaprzęgów.
Turystyka krajoznawcza: W Niepołomicach warto zwiedzić zamek z 1550 roku i kościół z 1350 roku, w Staniątkach klasztor Benedyktynek ufundowany w 1228 roku, w Bochni – kościół z XV wieku.
Turyści korzystają z usług gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należy zanieczyszczenie powietrza.
Zagrożenia mogłyby wystąpić również w wypadku odstąpienia od obowiązujących zasad gospodarki leśnej.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Dębina III - rezerwat przyrody
• Długosz Królewski - rezerwat przyrody
• Gibiel - rezerwat przyrody
• Lipówka - rezerwat przyrody
• Wiślisko Kobyle - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kozioróg dębosz - bezkręgowiec
• muchołówka białoszyja - ptak
• dzięcioł średni - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• dzięcioł czarny - ptak
• zimorodek - ptak
• włochatka - ptak
• puszczyk uralski - ptak
• batalion - ptak
• derkacz - ptak
• kania czarna - ptak
• trzmielojad - ptak
• rybołów - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• kumak nizinny - płaz

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, 31-112 Kraków, ul. Smoleńsk 29-31, tel. 012 619 -81 -20. Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Św. Krzyża 14, 31-028 Kraków (do korespondencji), http://www.mot.krakow.pl Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna, Plac Kościuszki 2, 32-020 Wieliczka, Różowa kamienica, Daniłowicza 10, Tel./fax. 0122787539 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Ul.Basztowa 22, 31 - 156 Kraków, tel.: (012) 4223519, fax: (012) 6160481, ssie@malopolska.uw.gov.pl, www.uwoj.krakow.pl RDLP w Krakowie, 31-159 Kraków, Al. Słowackiego 17A, tel. (012) 633 54 33; Nadleśnictwo Niepołomice, 32-005 Niepołomice, ul. Myśliwska 41. Zakład Ornitologii PAN-Gdańsk; Instytut Ochrony Przyrody PAN-Kraków; WZR woj. małopolskiego; Departament Ochrony Przyrody MŚ. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków.

Jednostki administracyjne:

• Bochnia (bocheński, woj. małopolskie)
• Drwinia (bocheński, woj. małopolskie)
• Kłaj (wielicki, woj. małopolskie)
• Niepołomice (wielicki, woj. małopolskie)