Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Pływające wyspy pod Rekowem

Kod obszaru:

PLH220022

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

107,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar o powierzchni 81,1 ha, leżący na wysokości 160 m npm obejmuje dwa torfowiska mszarne przy śródleśnych jeziorach w sąsiadujących ze sobą bezodpływowych zagłębieniach. Niegdyś znajdowały się w nich jeziora o głębokości dochodzącej do 11 m. Dziś po jeziorach pozostały torfowiska i stosunkowo niewielkie oczka. Na jednym z nich, oderwane fragmenty pła tworzą liczne, pływające swobodnie wyspy. Rosną tu: brzezina bagienna, bór bagienny oraz bezleśny kompleks roślinności torfowiskowej (jej płaty tworzą m.in. pływające na jeziorkach wyspy). Duże powierzchnie obszaru pokrywają bory bagienne z ok. 100-letnim drzewostanem. Torfowiska otoczone są lasami, głównie o charakterze kwaśnej dąbrowy i kwaśnej buczyny. Mimo, że przed laty część torfowisk zmeliorowano to do dziś zachowały się znaczne połacie naturalnych zbiorowisk roślinnych. Wyróżniono tu 5 dobrze zachowanych, rzadkich rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, które zajmują 47% obszaru. Zachowała się zonacja roślinności wokół jezior. Występują tu liczne populacje cennych gatunków torfowiskowych. Gniazdują i żerują tu również żurawie. Wody śródlądowe (stojące i płynące) zajmują 7% obszaru, torfowiska, bagna, roślinność na brzegach wód - 20% powierzchni, a siedliska leśne 73% powierzchni.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Do ostoi najlepiej dotrzeć drogą z Bytowa na Chojnice. W Rekowie należy skręcić na południowy wschód drogą lokalną (leśną) na Luboń. Jedyną atrakcją obszaru są jego walory przyrodnicze. Projektuje się utworzenie rezerwatu Torfowiska Kotłowe pod Rekowem (26,5 ha). Turyści mogą korzystać z bazy hotelowej w Bytowie lub z gospodarstw agroturystycznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Agroturystycznym SWORACY e-mail: federgg@wp.pl, sworacy@agroturystyka.pl. lub tel. 0-52 3981434. Informacje turystyczne: w gdańskim i bytowskim oddziale PTTK oraz RDLP w Gdańsku, który sprawuje nadzór nad obszarem.

Zagrożenia:

Główne zagrożenia stanowi wypłycanie i zarastanie jeziora oraz odwodnienia i osuszanie terenu.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) *
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• żuraw - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05, Fax.: (58) 323 32 03 it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/choczewo/edukacja/wedkarstwo RDLP w Gdańsku 80-804 Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19 tel. (0-58) 32-12-200 Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków Biuro Dokumentacji i Ochrony Przyrody w Gdańsku Uniwersytet Gdański UNEP-GRID W-wa

Jednostki administracyjne:

• Bytów (bytowski, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska