Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Orle

Kod obszaru:

PLH220019

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

269,9 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Fragment kompleksu łąkowo-torfowiskowego wykształconego na największym w Polsce złożu postaglacjalnych, jeziornych osadów wapiennych (miąższość 6,7 m) zalegających w Pradolinie Redy. W osadach stwierdzono ponad 50% udział CaCO3 . W części stropowej profilu litostratygraficznego znajduje się torf o miąższości 1,5 m. Dominującym typem roślinności porastającej ten obszar są zbiorowiska nieleśne, głównie łąkowe. Charakteryzuje się bogatą mozaiką zbiorowisk łąkowych i żyznych torfowisk przejściowych, będącą wyrazem zróżnicowania występujących tu siedlisk. Występują tu zróżnicowane siedliskowo i florystycznie zbiorowiska szuwarów turzycowych. Ponad 15 % obszaru zajmują 3 rodzaje siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, torfowiska alkaliczne). Bardzo bogata jest flora roślin naczyniowych i zarodnikowych z obecnością wielu rzadkości botanicznych, w tym szeregu gatunków uznawanych za relikty glacjalne oraz rzadkich i zagrożonych w kraju i regionie, często w populacjach liczących setki i tysiące egzemplarzy oraz 2 gatunki roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Stwierdzono tu rzadko notowane na innych obszarach niektóre gatunki (np. rodzaj Dactylorhiza) w populacjach reprezentujących szereg podgatunków i odmian, co ma znaczenie dla zachowania puli genowej taksonów.

Dane uaktualniono w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Na miejsce najlepiej dojechać autobusem PKS z Gdyni do Wejherowa. Ostoja zamyka się w ramach Wejherowa, Redy i Gniewina. Reda proponuje turystom liczne pokoje hotelowe oraz restauracje. Okolice Redy to teren o dużej atrakcyjności rekreacyjnej ze względu na różnorodność ukształtowania terenu obszaru leśnego. Na zachodzie znajduje się kompleks leśny - część chronionego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz wiele pomników przyrody np. modrzewie europejskie. Idą brzegiem rzeki Redy w kierunku zachodnim natrafiamy na dawny zespół produkcyjny: młyn i spichlerze oraz dom mieszkalny, kiedyś była tu jeszcze kuźnica żelaza oraz tartak. Niedaleko znajduje się odkryte już przez archelolgów cmentarzysko grobów skrzynkowych. Na ulicy Parkowej jest zespół dworkowo-parkowy z pierwszej połowy XIX wieku. W Miejskiej Publicznej Bibliotece znajduje się punkt informacji turystycznej oraz ekspozycja rzeźb w drewnie twórcy ludowego Izajasza Rzepy.

Zagrożenia:

Główne zagrożenie stanowią odwadnianie, potencjalna eksploatacja kredy jeziornej i torfu, nadmierny wypas.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Pradoliny Redy-Łeby - obszar chronionego krajobrazu
• Pryżniewska Łąka - użytek ekologiczny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• skalnica torfowiskowa
• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05, Fax.: (58) 323 32 03 it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rdlpgdansk/jednostki/choczewo/edukacja/wedkarstwo RDLP w Gdańsku, 80-804 Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19 Biuro Dokumentacji i Ochrony Przyrody w Gdańsku Uniwersytet Gdański Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków UNEP-GRID W-wa

Jednostki administracyjne:

• Wejherowo m. (wejherowski, woj. pomorskie)

Źródła danych:

• SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - SDF pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska / Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska